Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

By   /  February 12, 2018  /  Comments Off on ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

    Print       Email

ብዕለት 10/02/2018  ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ልዕሊ ምሸታዊ ( ናይ ለይቲ ) ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ኣብ ቀጽሪን ውሽጥን ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ክላሳት ደፊሮም ብዝኣተዉ ወትሃደራት ብኣልማማ ተገፊፎም ብምዕራባዊ እዚ ዝመሓደር ኣብ ናቅፋ ኣብ ዝርከብ መዐለሚን መዳጉንን  ወትሃደራዊ መዓስከር ተወሲዶም ።

እዞም ልዕሊ ዕድመ ኢኹም ብምባል ካብ ቤትምህርቲታቶም ተሰጊጎም ናይ ለይታዊ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ብምንስትሪ ትምህርቲ ዝኾነ ውሕስነት ዝኾኖም ናይ ተምሃራይ መንቀሳቀሲ ወረቀት ተዋሂቦም ከምዘይነብሩ ይሕበር ፡፡

ወለዲ ናይቶም ተምሃሮ ኣብ ቀጽሪ ምኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ብምኻድ ኩነታት ደቆም ክሓቱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እቲ ምኒስትሪ ነቶም ዝብልዎም ዘለዉ ተምሃሮ ዝኾነ ኣፍልጦ ከምዘይሃቦምን ካብ ዝዝርር ኣስማት ናይ ተምሃሮ ወጽዮም ከም ዝነበሩ ገሊጹሎም

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ኣስመራ ተኹሲ፡ ህድማን ግፋን።   

Read More →