Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮረነል  በረኸት ከረንፎት ካብ ስግረዶብ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ስለዘየረከበ ተኣሲሩ

By   /  January 11, 2018  /  Comments Off on ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮረነል  በረኸት ከረንፎት ካብ ስግረዶብ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ስለዘየረከበ ተኣሲሩ

    Print       Email

ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮረነል  በረኸት ከረንፎት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ይርከብ ። ኣዛዚ ኪፍለ ሰራዊት 61 ኮረነል በረኸት ከረንፎት ብቐጥታ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ርክብ ዝጸንሖ ኮይኑ ናይ ሰመናዊ ሳሕል ንጥፈታት ስግረዶብ ሓኣፍነት ተዋሂቡ ገንዘብ ኣብ ምእካብ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኢዩ።

ብዘይካ እዚ ከረንፎት ልምዳዊ ዕደና ወርቂ ንዘካይዱ ህዝቢ ገንዘቦም ዘሪፉ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ንምልኣኽ ሓላፍነት ተዋሂቡ ዝጸንሐ ኮይኑ ገንዘብን ማልን ህዝቢ ዞባ ሰመናዊ ቀይሕ ባሕሪ  ብፍላይ ድማ ንኣብ ስራሕ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ተዋፊርኩም ብዝብል ምስምስ በቲ ባዕሉ ዘመሓድሮ ኣብ ናቅፋ ዝርከብ ብኣቦይ ርጉም ዝፍለጥ እስርቤት ዜጋታት ኪኣስር ዝጸንሐ እዩ ።

ኮለነል በረኸት ኣብ ስግረዶብን ዘይሕጋዊ ናይ ኮንትሮባንዳ ንግዲን ንብዙሕ ዓመታት ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኮይኑ ፡ ብርክት ዝበሉ ኣመሓደርቲ ይኸስዎ ኣብዝነበሩ ግዜ ንባዕሎም ይእሰሩ ምንባሮም፡ ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ስግረዶብን ኮንትሮባናዳን ንጥፈት ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ዝተዋህቦ ዕማም ብሙኻኑ ምንባሩ ይፍለጥ።

ኣብዚ እዋን እዚ ኮለነል በረኸት ኣብ ቀሓውታ ዝርከብ ብወንጀል መርመራ ዝፍለጥ 2ይ መደበር ተቀይዱ ይርከብ ።

ኮረነል በረኸት ከረንፎት ምስቶም ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ምስኡ ንኽሰርሑ ናብ ንጥፈታት ስግረዶብ ኣዋፊርዎም ዝነበረ ኣውቲስትኡን ካልኦት ሰለስተ መራሕቲ በራጊድ ኣብ ወንጀል መርመራ ተቀይዱ ይርከብ ። እቶም ሰለስተ መራሕቲ በራጊድ  1ይ ኣለክሳንደር 2ይ ምኹታር 3ይ ድማ ወዲ በኺል ዝበሃሉ ኮይኖም ምስ ኮረነል በረኸት ሰባት ናብ ስግረደብ  ከሰጋግሩን ኪተሓባበሩን ዝጸንሑ ኮይኖም መንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ስግረዶብ ዝርከብ ዝነበረ ዶላራት ምሉእ ብምሉእ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ኣየረከቡን ናብ ወጻኢ የቐምጡ ነይሮም ብዝብል ክሲ ኢዩ ኣሲርዎም እምበር ስግረዶብ ካብ 2006 ኣትሒዝዎም ዘካይድዎ ምንባሮም ዝፍለጥ ኢዩ።

ረድዮ መድረኽ ኣቀዲሙ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት  ኣብቲ ብምንገዲ ባጽዕ ቃሮራ ኣቢሉ ናብ ሰዋኪን ዘእቱ ስግድረዶባዊ  ንጥፈታት ይዋስኡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ነይሩ  ። ክፍለ ሰራዊት 61 ድማ ቀንዲ መደኮኒኡ ካብ ባጽዕ ኪሳብ ቃሮራ ዚዝርጋሕ ኮይኑ  ካብ ቃሮራ ድማ ክሳብ ከባቢ ግርማይካ ከም ዝዝርጋሕ  ይፍለጥ ።

እታ ኣብ እዋን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ጽንዓትን ሃገራዊ ጽሬትን ማእከል ተባሂላ እትፍለጥ ዝነበረት ናቕፋ ብሰንኪ ግዕዘይን ብልሽውን ኣሰራርሓ ህግደፍ መዋፈሪት ርስሓትን ክሕደት ሕድሪ ሰማእታትን ኮይና ጸኒሓ ኣላ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →