Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብኤርትራውያን ውዳበታት ደቀንስትዮ ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 8 መጋቢት 2018 እኣብ ደንሃግ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ። 

By   /  January 25, 2018  /  Comments Off on ብኤርትራውያን ውዳበታት ደቀንስትዮ ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 8 መጋቢት 2018 እኣብ ደንሃግ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ። 

    Print       Email
ወኪል ሬድዮ መድረኽ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኪረጋገጽ ተኻኢሉ ከምዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማጺ ስርዓት ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕታት ንምቕላሕን ስለፍትሑ ንምብዳህን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበኛናታት ዘሄግ ሰፊሕ ሰላማዊ ኪካየድ ኢዩ። እዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ክሳተፍዎ ሙኻኑ ዝግመት ሰልፊ ስዒቡ ኣብ ዕለታት 9ን 10ን መጋቢት ሓባራዊ ዋዕላ  ኪካየድ ሙኻኑን ኣብቲ ዋዕላ ብርክት ዝበሉ እዋናውያን ወረቓቕቲ ስራሕ ( paper works) ኪቐርብ ሙኻኑን ተሓቢሩ።
እዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ብማሕበራት ኤርትራያን ደቀንስትዮ ንፍትሒ ስዊዘርላንድ፡ነዘርላንድስ፡ ጀርመን፡ ዓዲ እንግሊዝ፡ኖርወይ፡መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኢፒዲፒ ዝተወደበ ኮይኑ ስለ ወጽዓ ናይተን ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ግፍዕታትን ምልካዊ ስርዓት ዝሳቐያ ዘለዋ ደቀንስትዮ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ስለ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ድምጺን ሓይሊን ኮይኑ ንፍትሒ ኪጽውዕ ኢዩ።
መራኸቢ ማእከላይ ቦታ ናይቲ ንዕለት 8 መጋቢት ዝካየድ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ማእከላይ መደበር ባቡር ዘሄግ ኮይኑ ልክዕ ሰዓት 12፡00 ማለት ፍርቂ መዓልቲ ኢዩ ግዜ ተፈልይሉ ዘሎ።
ብዙሓት ዜጋታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ተቓውሞ ቀጽሪ ፍትሒ ተዳዂሙሉ ካብ ዝጸንሐ ሓደ ምኽንያት ኣብ መሪሕነትን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ወሰንቲ ቀለስቲ ዕማማት ናይ ደቀንስትዮ ሱታፌ ከምቲ ዝግባእ ቦታን ክብርን ስለዘይተዋህበ ኢዩ ዝብል ገምጋም ዝጸንሖም ሙኻኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ብደቅንስትዮ ተበጊሱ ዘሎ ደርማስ ዕዮ ኩሉ ደላዩ ፍትሒ ክስዕቦን ኣብ ወርሒ መጋቢት ተገይሩ ደው ዝብል ንኸይከውን ምሉእ ደገፍን ምትብባዕን ኪግበረሉ ከምዝግባእ ኣዘኻኺሮም።
ነዚ ቅዱስ ዕላማ ዘድሊ ገንዘባዊ ወጻኢታት ስለዘሎ ኩሎም ግዱሳት ብፍላይ ድማ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ጸጋ ብመንገዲ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ባንክ ሕሳብ ዝከኣሎም ደገፍ ኪገብሩ እቲ ሰፊሕ ውዳበታት ተማሕጺኑ ኣሎ። እቲ ባንክ ሕሳብ ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ።
ናብዚ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኪሳተፍ ንዝደሊ ዜጋ በዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ተለፎናት ብምድዋል ኣኣብ ከባቢኡ ኪምዝገብ ወደብቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዘኻኺረን።
    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →