Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝተዓጻጸፈ ናይ ኤሌክትሪክ ክፍሊት ኣታኣታቲዩ።

By   /  January 1, 2018  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝተዓጻጸፈ ናይ ኤሌክትሪክ ክፍሊት ኣታኣታቲዩ።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዝተዓጻጸፈ ናይ ኤሌክትሪክ ክፍሊት ኣታኣታቲዩ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤሌክትሪክ ዋጋ ሃንደበት ብዕጽፍታት ከምዚዛይድ ምግባሩ እተን ዝርካበን ዘይተዓሸጋ ትካላት ባዕለን ንኽዕጸዋ ጸቕጢ ንምግባር ሙኻኑ ተሓቢሩ። እዘን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከይተዓሸጋ ተሪፈን ዘለዋ ዉሑዳት ውሑዳት ናይ ግሊ ትካላት፡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዚዩ ዝተጋነነ ናይ ኤለክትሪክ ወርሓዊ ክፍሊት ይመጸን ምህላዉ ሓቢረን።

እቶም ወነንቲ ትካላት እቲ ዝመጸሞም ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ዕዳ ኣዚዩ ከቢድ ብሙኻኑን ምስ ንግዳዊ ኣታዊኦም ከምዘይከይድን እኳ እንተሓበሩ በዓል መዚ ኤሌክትሪሲቲ ንሕና ካብ ላዕሊ ኢዩ መምርሒ መጺኡና ነቲ ታሪፍ ክንቅይር ናብ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኬድኩም ሕተቱ ንሕና ዝተኣዘዝናዮ ኢና ጌርና ዝብል መልሲ ይህብዎም ምህላዎም ሓቢሮም።
ከምዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክሳብ 350 ዝበጽሓ ትካላት ብኣባላት ጸጥታ ተዓሺገን ነይረን። ንምዕጻወን ዝተዋህበ ምኽንያታት እቲ ተእትዉዎ ዘለኹም ገንዘብ ናብ ባንክ ኣይለኣኽን ኣሎ፡ ገንዘብ ትሓብኡ ኣለኹም ገንዘብ ናብ ወጻኢ ትሰዱ ኣለኹም ዝብል ኢዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝርከቡ ናይ ቀረባ ምንጪ  ከምዝገለጽዎ ግን ቀንዲ ዕላማ ምዕጻው ትካላት ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ውሑድ ናይ ግሊ ትካላት ብምዕጻው ብናይ መንግስቲ ተሓባበርቲ ዝኽኑ ዝውነን ትካላት ብዘይተወዳዳሪ ንምዕጻው ኢዩ።
ብርክት ዝበላ ትካላት ይዕጸዋሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እተን ምስ ጀነራል ፍሊጶስ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ርክቦም ዘለዎም ወነንቲ ትካላቶም ክሕደጋ ከለዋ እቲ ብጸቢብ ኣውራጃዊ ምትእስሳር ምስራሕ ዘዘውትር ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ድማ ንደቂ ከባቢኡ ይጣበቕ ምህላዉ ተሓቢሩ።
እታ ብዞምኡ ንኢሳያስ እትውነን ኣዱሊስ ክለብ፡ ምስ ሓጎስ ሽርክነት ዘለዎም ወነንቲ ዊስት ኤንድ ከምኡ እውን ዞምኡ ንጀነራል ፍሊጶስ ካብቶም ካብዚ ንግዲ ልዑል ኣታዊ ዝገብሩ ዘለዉ ኢዮም። ኣብዚ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ዝግበሩ ዓበይቲ ለይታዊ ትልሂታት ኣብ ኤክስፖ ኪግበሩ ዝውሰነሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ነዞም ውሑዳት ምስዞም ኣብዚ እዋን ገበርቲን ሓደግቲን ኮይኖም ዘለዉ ሰበስልጣን  ርክብ ንዘለዎም ሰባት ንምኽሳብ ዝዓለመ ኢዩ።
ከምዝፍለጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ዉሑዳት ሃብታማት ተበሳጭዮም ብደም ብዝሒ ከምዝሞቱ ክንገብሮም ኢና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →