Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መልእኽቲ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ – መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ

By   /  January 1, 2018  /  Comments Off on መልእኽቲ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ – መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ

    Print       Email

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ

ሓድሽ ዓመተ 2018 እነሆ ቀዳመይቲ ጸሓያ ተብርቕ ኣላ። እዛ ሓዳስ ዓመት ናይ ተስፋ፡ ናይ ዓወት፡ናይ ፍትሓዊ ለውጢ ኪትከውን ምንዮተይ እገልጽ። ዓመተ 2018 ናይ ለውጢ ዓመት እንገብራ ንሕና እቶም ንለውጢ ነቒልና ዘሎና ህዝቢ ኢና። ክንድዝኾነ እዛ ዓመት እዚኣ ናይ ጻዕሪ፡ ናይ ስኒት፡ ናይ ተግባር ዓመት ንምግባራ ዘኽእለና ብድሆታት እውን ሒዛ ኢያ ትኣቱ ዘላ።

ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ንብገሰሉ እዋን፡ ንናህርና ዝሓየለ ዕጥቂ ዝኾኖ ወድዓዊ ገምጋም ኢዩ። ብመሰረት እንገብሮም ነብሰ ፍተሻ ድማ፡ ኣብ 2017 ንዘርኣናዮ ድኽመታት ናብ ተመክሮን ሓይሊን ብምቕያር፡ ንዘርኣናዮ ብልጫታት ድማ ናብ ናይ ረባሕታ ረቓሒ ብምስግጋር፡ ንዝለዓለ ዓወት ኪንስጉም ኢና። እዚ ዓወት ዝረጋገጽ ብሰለስተ ኣዕኑድ ብዝቖመ መርሓ ጎደና ኢዩ። እቶም ኣዕኑድ 1) ንጹር ራእዩ፡ 2) ዘስርሕን ግብራዊን ስትራተጂ፡ 3) ምርግጋጽ ኤርትራዊ ዋንነት ናይዞም ራእዩን   ስትራተጂን የጠቓለሉ።

1) ንጹር ራእዩ።

መሰረት ቃልስና ምህላዉ ንጹር ራእዩ ኢዩ። ራእዩና ነዚ ንሃገርና ብሒቱ ንህዝብና ዘሳቒ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣሊና፡ ኩሉ ዜጋ ብሰላምዝነብረላ፡ መሰል ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ዝኸብረላ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሃገር ብነጻ ዝሳተፈላ፡ ብቅዋማዊ መንግስቲ እትመሓደር ናጻን ሓራንኤርትራ ምቛም`ኢዩ።

2) ዘስርሕን ግብራዊን ስትራተጂ

ምርግጋጽ ሓርነት ህዝብን ሃገርን ናይ መላእ ህዝቢ ሃረርታ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ባህጊ መላእ ህዝቢ ዘረጋግጽ ስትራተጂ፡ ዝሰርሕን ግብራዊን ንምግባሩ ኪካየድ ዚጸንሐ ቃልሲ ብዝለዓለ ደረጃ ኪቕጽል ኢዩ። ኩሉ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ነቒሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፡ ሲቪካዊ ማሕበራት ይኹን ካልእ ውዳበታት፡ ብዉሑዱ ‘ነዚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስቓይ ምልኪ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ራህዋኡ ምቅልጣፍ ምጽዓር’ ዝብል መትከላትን ፕሮግራማትን ናይ ሓባር ዕላማ ሙኻኑ ኪኣምን ይግባእ። እዚ ዕላማ እዚ ብሓባር ብምስራሕ ጥራይ ከምዝጭበጥ ብምግንዛብ ድማ ሓባራዊ ናይ ትግባረ ስትራተጂን ፕሮግራምን ምቕያስን ምትግባርን ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ኩሎም ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ይኸውን።

3) ምርግጋጽ ኤርትራዊ ዋንነት ናይ እተጠቐሱ ራእዩን ስትራተጂን

ኩሎም ሃገራውያን ዛዕባታት ኤርትራዊ ባህጊ ዘንጸባርቑን ብኤርትራውያን ዝውነኑ ሙኻኖም ኪረጋገጽ ኢዩ። እዚ ማለት ኣብ ምምራጽ ማዕልቡኡ ይኹን ምቕያስ መገድታቱ ተራ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማዊ ቦታ ዝሓዘ ኪኸውን ኢዩ። እቲ ዴሞክራስያዊ ለውጢ በቶም ኣብ ውሽጢሃገር ኮይኖም ለውጢ ንምምጻእ ዝተወፈዩ ባእታታት እናተመርሐ፣ ብተሳታፍነት ናይ መላእ ህዝቢ ኪረጋገጽ ኢዩ።

ብንጹር ኣበሃህላ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ንፍትሓዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኪጨዊ፡ መጋበርያ ዛዕባታቱ ኪገብር፡ወይ ውን ዋንነት ኤርትራዊ ጉዳያት ኪምንዝዕ ዝህቅን ዝኾነ ናይ ደገ ምትእትታው ኣየፍቅድን። ቃልሱ ብቐንዱ ነቲ ብህግደፍ ተረጊጹ ዘሎ ሰብኣዊ ሓርነትን ምርግጋጽ ሉዓላዊነትን ስለዝኾነ፡ ምእንቲ እዋናዊ ደገፍን ሓጺር ስልታዊ መኽሰባትን፡ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን፡ ብዝኾነ ወገን ዝምጦ ይኹን ዝቕበል ዋጋ ዕዳጋ ይነጽግ ጥራይ ዘይኮነ፡ ማዕረ እቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ንምርግጋጽ ዝህቦ ቀዳምነት ከምዝስራዕ ይገብሮ።

ክቡራትን ክቡራንን

ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ፍቕሪ ሃገር ዘለና ህዝቢ ኢና። ንዓመጽን ግፍዕን ተንበርኪኽና እንቕበል ህዝቢ ኣይኮነን። ከምኡ ስለዝኾነ፡ ኣብዚእዋን’ዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ኣብ ደገን ዘሎና ህዝቢ፥ ሃገር ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካውነት ምንባር እንተቐጺላ ሓርነት ደቂሰባት ጥራይዘይኮነ፡ ህላወን ድሕነትን ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ከምዝኣቱ ተገንዚብና ኣንጻር እቲ ዓማጺ ጉጅለ ክንቃለስ ጸኒሕና ዘሎና።

ኣብ ዓመተ 2017፡ ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ማእከል ኣስመራ ዝተራእየ ህዝባዊ ናዕቢ ይኹን፡ ቅድሚኡ ብኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ዓዲሃሎ ዚተኻየደ ደፋር ተቓውሞ መንእሰያትና ዘስነቐና ትምህርቲ እንተሎ፡ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ሓደ ዕላማ እንተተጠርኒፍና፡ መስተንክር ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዘመስክረ ኢዩ።

ሎሚ ነቲ መስተንክር ኪንደግም ዘገድድ ኵነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ታሪኽ እዚ ዝመርሕ ነጻ-ወለዶ ድማ ተወሊዱ ኣሎ። ድሮ ብግዲ ኣይተዛረቡ ክብሃል እንከሎ ዝያዳ ዚዛረብ፡ ድነን እንተተባሂሉ ዝያዳ ክሳዱ ዘቕንዕ፡ምስናይ ጠበንጅኡ መጺኡ ከገድዶ ንዝመጽአ ሓይሊ፡ እምቢ ዝብል፡ ወለዶ ይስስን ከምዘሎ ንዕዘብ ኣሎና።

ወዲ 90 ዓመት ሽማግለን፡ ጓል 18 ዓመት መንእሰይን ብሓባር ኣብ መዝገብ ፍትሒ ዓሪዶም፡ ንዓማጺ ብሓደ ዝብድሁሉ ቃልሲ ሰለስተ ወለዶታት ይሰምር ኣሎ። እዚ ዋዜማ ናይ ፍርሂ መጋረጃ ይትርባዕ ምህላዉ ዝነግር ኢዩ። ናይ ለውጢ ኣይሂ ኪዘንብ ሙኻኑ ዘበስር ነጎዳ ይሃምም ኣሎ። ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዝመስከሮ ድማ ምልካዊ ስርዓት ፖሊሳዊን ጸጥታዊን ሓይሉ እውን ኣሰሊፍ ነዚ ሓድሽን ኣረጊትን ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ኣላጊቡ ዘሎ መኸተ ፍትሒ ኪዓግቶ ከቶ ኣይክእልን ኢዩ።

እዚ ለውጢ እዚ ብሰላም ብዘይ ማህሰይቲ መታን ኪቕጽል፡ ነዚ ቃልሲ ናብቲ ግቡእ መኣዝን ዘቃንዕ፡ ጥምረትን ብስለትን ናይ ኩሉ ደላይ ለውጢ ይሓትት። ናብዚ ቅዱስ ተልእኾ ዝመርሑና እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዴሞክራስያዊያን ሓይሊታት ኢዩም። በዚ ኣጋጣሚ ነዞም ህይወቶም ኣብ ውሽጢ ዓመጽን ፖሊሳዊ ስርዓትን እንዳሃለወት፡ ካብ ጸላም ከርሲ ኣራዊት ብርሃን ሓርነት ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ፡ ብስም መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ልዑል ኣኽብሮተይ እገልጽ።

ክብሪ ነቶም ፍትሒ እምበር ሰብ ከይነግስ ዝሓለፉ ሰማእታትና

ዓወት ንቓልሲ ሓርነት

ባሕቲ ጥሪ 2018

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →