Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር

By   /  January 6, 2018  /  Comments Off on ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር

    Print       Email

ዝኸበርኩም ብጾት፥ እዚ እዋን እዚ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ኤርትራ ይመስል ኣሎ። ኣብ ኩሉ ከባቢታ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣስመራ ኣዚዩ ተሃዋሲ ኩነታት ይረአ ኣሎ። ኩነታትና ልክዕ ከምቲ ናይ 1975 ዕግርግር ይመስል። ሮንዳታት ጦርሰራዊት ዝመስሉ ኣብ አተማ እንዳዞሩ ዝኾነ ምትእኽኻብ ዝመስል ይከታተሉ ኣለዉ። ዕምርና ምሉእ ከምዚ ናይ ሎሚ ጌርና ፈሪህና ኣይንፈልጥን።

ኤርትራ መን የካይዳ ኣሎ እውን ክትፈልጥ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ዳርጋ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ኢዩ ክበሃል ይከኣል። ማእሰርቲ መወዳእታ የብሉን። ንግሆ ምሸት ምእሳር ኢዩ። እዞም ብቐዳማይ ትካላቶም ዝተዓጸወ ሕጂ ኩሎም ይእሰሩ ኣለዉ።

እዚ ናይ ግብጽን ሱዳንን ኩነታት ኣዚዩ ኣስጊኡና ኣሎ። በዚ ንከታተሎ ዘሎና ተኾይኑ ግብጺ ኣብ ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ኣትዮም ኣለዉ። ቀንዲ ስራሕ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተቓወምቲ ውድባት ሱዳን ምዕጣቕ ኮይኑ ኣሎ።

ምስ ሱዳን ዘሎ ዝምድና ኣዚዩ ሕማቕ ኢዩ ዘሎ። ዶባት ተዓጽዩ ሰራዊት ናብ ዶባት ይንቀሳቐስ ምህላዉ ይሕበር።

ሱዳን ኩሉ ምንቅስቓስ ከልኪሎሞ ኣለዉ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ናይ ሱዳን ልኡኽ መጺኡ ነይሩ፡ እቲ ልኡኽ ናይ ሱዳን መራሒ ናብታ ሃገር ዑደት ኪገብር ኪመጽእ ሓሳብ ከምዘለዎ ምስገለጸ  ፡ እቲ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘይፈልጥ ኢሳያስ ግን በሺር ጠሊሙኒ ኢዩ ከዳዕ ኢዩ ናብ ኤርትራ ገጹ እግሩ ከንብር ኣይፍቀዶን ኢዩ ክብል ገሊጹ።

ኣብ ከባቢ ሳዋ ናይ ግብጺ ምንቅስቓስ ኣሎ ይበሃል።

ህዝቢ ኤርትራ ኣዚዩ ይሻቐል ኣሎ፡ እዛ ሃገር ናበይ ገጻ ኢያ ኢሉ። ኢሳያስ ብኣንጻሩ ደቁን ደቂ ደቁን ሒዙ ናብ ኢማራትን ካልእ ሃገራትን ይገይሽ ኣሎ። ኣብዚ ሓጺር እዋን ለውጢ ኪመጽእ ከምዝኽእል ዝእምቱ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ።

ኤርትራዊ ግን ብጥሜትን ፍርህን ተኾርሚዩ ይነብር ኣሎ። ወላ ኣብቶም ዝለዓሉ ሓለፍቲ ዓቐኑ ዝሓለፈ ተስፋ ሙቕራጽ ይረአ ኣሎ። ኤርትራ ናይ ሓራምዝ መዋግኢ ሰፈር ከይትኸውን ፍርሂ ኣሎ። ምናልባት ቀጥጣዊ ውግእ ኣይህሉን ይኸውን እዚ ብግብጺ ኢትዮጲያን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ግን ኣዚዩ ሓደገኛ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →