Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

By   /  December 9, 2017  /  Comments Off on ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

    Print       Email

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ በተክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ምምሕዳር ከተማን ከምዝዕጾ ጌሩ። እዚ ብርክት ዝበሉ ድኻታት ዜጋታት ሽጉርትን ኮሚደረ ዝኣመሰለ ኣሕምልታትን ፍረታትን ብምሻጥ ሰናቲም ከጠራቑሙሉ ዝጸንሐ ዕዳጋ፡በቲ ተመጣጣኒ ዋጋታቱ  ብዙሓት ዓቕሚ ዘይብሎም ዜጋታት ክመርጽዎ ዝጸንሑ ዕዳጋ ኢዩ።

እቲ ዕዳጋ ብርክት ዝበሉ ስኡናት ስድራቤታት ዝሸጡሉን ዝዕዱጉሉን ዝነበረ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ኣካለ ስንኩላን እውን ብላምብሬታ ኣብ ምግዕዓዝ ካሴታት ኮሚደረ ኣሕምልቲ  ተዋፊሮሙሉ ዝነበሩ ኢዩ።

እቲ ዕዳጋ ብዘይካ ኣሕምልትን ፍረታትን ብናይ ድኻታት ዓቕሚ ክግዛእ ዝኽእል ከም ኣቕሑ ገዛ መስተዩ ማይ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሕሱር ኣቕሑት ዝሽየጠሉ ዝነበረ ዕዳጋ ድኻታት ኢዩ።

ብዘይካ እዚ ካብ ከባቢ ኣስመራ( ዓድታት) ዝመጹ ሰባት፡ ደርሆ፡ እንቃቅሖ ዝኣመሰለ ነገራት ሒዞም መጺኦም ድሕሪ ምሻጥ፡ ኮሚደረ ሽጉርቲ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ቦታ ድኻታት ኢዩ። ብዓይኒ ሽቕለት እውን ብርክት ዝበሉ ኣካለ ስንኩላን ብላምብሬታ ዘመላልሱስሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ካልኦት ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ምርጋፍን ምጽዓንን ዝኣመሰለ ስራሕ ብምስራሕ ድራር እለቶም ዝምእሩሩሉ ዝነበሩ ምንጪ ኣታዊ ድኻታት ዜጋታትና ኢዩ ነይሩ።

እቶም ብጀነራል ፍሊጶስ ዝተኣዘዙ ኣሃዱታት ነቲ ሰፈር ብሓይሊ ድሕሪ ምፍራስ ነቲ ከባቢ ዝፈረሰ መዓስከር ጸላኢ ክሳብ ዝመስል ከምዝደምሰስዎ ተፈሊጡ።

ጀነራል ፍሊጶስ ነዚ ናይ ብዙሓት ስድራቤታት ገንዘባዊ ሕጽረትን ስእነትን ከቃልል ዝጸንሐ ናይ ኣሕምልቲ ዕዳጋ ኪዓጽወሉ ዝደለየሉ ምኽንያት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ፡ ገለ ምንጭታት ደቂ እቲ ከባቢ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ዘይዕግበት ዓው ኢሎም ይገልጹ ስለዝነበሩ ነቶም ደቂ ከባቢ ንምቕጻዕ ዝተገበረ ስጉምቲ ኢዩ ክብሉ ይሕብሩ።

ብኻልእ ወገን ገለ ምንጭታት ኣብቲ ዕዳጋ ኣሕምልቲ ሰባት ተራኺቦም ንምረት ህይወት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝገልጹሉ መተኣኻኸቢ ስለዝኾነ፡ ብርክት ዝበሉ ናይ እዝኒ ኣዋፊሩ መንግስቲ ሓበሬታ ድሕሪ ምእካቡ እቲ ከባቢ ናይ ተቓውሞ ምንጪ ኪኸውን ይከኣል ኢዩ ዝብል ገምጋም ስለዝወሰደ ኢዩ ክብሉ ይሕብሩ።

ጀነራል ፍሊጶስ ብመንገዲ ወይዘሮ ጽገረዳ ዝኣመሰላ ሰብ ዘመን ክሳብ 39 ኪሎ ወርቂ ብምንጋድ  ብሚልዮናት ዝቑጸር ዶላራት ኣብ ቻይናን ዱበይን የቕምጠሉ ኣብ ዘለዉሉ እዋን፡ ኣሕምልቲን ፍረታትን ሸይጦም ንዝናበሩ ዜጋታትን ኣካለስንኩላንን ከምዚ ዝኣመሰለ ምክልባት ኪገብር ምርኣይ  ኣዚዩ ዘሕዝን ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ይገልጹ።

 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →