Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

By   /  December 15, 2017  /  Comments Off on ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

    Print       Email

 ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተመሃሮ ተቐቢሉ ስርሑ ክጅምር ዝግበኦ ኣብ ወርሒ መስከረም እኳ እንተነበረ ብትእዛዝ ፕረዚደንት እቲ ትምህርቲ መዕቖቢን መከናኸኒን 300 ስታላታት ኪኸውን ተወሲኑ። 

እቶም ኣብቲ ኮለጅ ዝነበሩ ኣካየድቲ ይኹን ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝኾነ ኣፍልጦ የብሎምን። 

ብዕለት 11  ሓምለ  2017 ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብ 5 ሚልዮን ዶላር ናይ ሕርሻ ላቦራተሪ ተተኺሉሉ ተባሂሉ በቶም ክዕጾ ሙኻኑ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይነበሮምን ዝያዳ ዝምልከቶምን ሓለፍቲ ስነስርዓት ምምራቕ ከምዝተገበረሉ ዝዝከር ኮይኑ፡ ብርክት ዝበሉ እቲ ኮለጅ ብመሪሕነት ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲመምህር ንዝእለያ እስታላ ኪወሃብ ሙኻኑ ዘይፈለጡ ሚኒስተራትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን ኣብቲ ‘ስነስርዓት ምምራቕ ላቦራቶሪ’ ከምዝተሳተፉ ተሓቢሩ። 

እቶም ኣብቲ ኮለጅ ዝምህሩ ዝነበሩ ክኢላታት ሕርሻን ፕሮፈሰራትን ተመሃሮኦም ሒዞም ኪወጹ ድሕሪ ምእዛዞም፡ ብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር 300 እስታላታቱ ሒዙ ናብቲ ኮለጅ ክኣቱ  ብፕረዚደንት ኢሳያስ ከምእተመዘዘ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብዲን ኮለጅ ኣቶ ሰመረ ዝመሓደሩ ተመሃሮ ዘይኮነስ፡ ብብሪጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር ዝመሓደራ እስታላታት ሒዙ ምህላው እቶም ምንጭታት ኣረጋጊጾም። 

እቶም ኣሽሓት ተመሃሮ ኮለጅ ሓመልማሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኮለጅ ዓዲቀይሕ ኪግዕዙ ትጽቢት ይግበረሎም ምህላዉ እኳ እንተተሓበረ፡ ኮለጅ ዓዲቀይሕ ንባዕሉ ህንጻዊ ጽገና ይግበረሉ ኣሎ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኣገልግሎቱ ከምዘይጀመረ ይሕበር። 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →