Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ንህይወት ኣብ ትሕቲ ዓመጽ ከም ንቡር ዝወሰደ ህዝቢ፡ ስቓዩ ባዕሉ ከብቕዕ ኪጽበ ኣይግባእን።

By   /  December 27, 2017  /  Comments Off on ንህይወት ኣብ ትሕቲ ዓመጽ ከም ንቡር ዝወሰደ ህዝቢ፡ ስቓዩ ባዕሉ ከብቕዕ ኪጽበ ኣይግባእን።

    Print       Email

መንግስቲ ኤርትራ፡ ማለት ፕረዚደንት ኤርትራ ማለትዩ ኮይኑ ዘሎ። እቲ ፕረዚደንት ብሕጋዊ መንገዲ ዘይተመረጸ፡ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተጻዒኑ ዘሎ ሰብነት ስለዝኾነ ድማ ፕረዚደንት ዘይኮነስ ውልቀ መላኺ ኢዩ። ብዙሓት ተመራመርቲ ፖለቲካዊ ስነፍልጠት፡ ኢሳያስ ነቲ ዓለማዊ መስፈሪታት ናይ ውልቀ መላኺ እውን ስለዘየማልእ ውልቀመላኺ ክበሃል ዝበቅዕ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ኣለዎም።

ነዚ ሴማንቲካዊ ክርክር ንግዚኡ ንጎድኒ ኣጽኒሕና ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ክንኣቱ።

እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኺ፡ ልዕሊ ዝኾነ ትካል ዝጸልኦ ነገር እንተሃሊዩ ቅዋም ኢዩ። ምኽንያቱ ቅዋም ማለት ልዕልና ሕጊ ኢዩ። ቅዋም ማለት ብትካላዊ ስርዓት ምቕያድ ኢዩ፤ ቅዋም ማለት ንህዝቢ ተሓታቲ ሙኻን ኢዩ። ቅዋም ማለት ጎይታ ህዝቢ ሙኻን ዘይኮነስ፡ ኣገልጋሊ ህዝቢ ሙኻን፡ ብናይ ህዝቢ ድሌት ምምእዛዝ ማለት ኢዩ።

ዓማጺን ሕግን ግን ዓይንን ሓመድን ኢዮም።ብዱዓትን ተሓታትነትን ተጻያት ኢዮም። ዓመጽትንን ቅዋምን እውን ከብድን ሕቖን ኢዮም። ስለዚ ኢዩ ድማ ሳዲስት ኢሳያስ ንቕዋም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዝቕየፎን ዝዋገኦን።

ምዕራፍ ሓደ ናይ ቅዋም ኤርትራ ከምዚ ዝስዕብ ይብል።

 ‘ኣብ ኤርትራ ዝትከል ስርዓት ብዴሞክራስያዊ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተመረጸ ኢዩ ኪኸውን፡ እቲ ህዝቢ ብድልየቱ ዝተኽሎ መንግስቲ ድማ ድልዱል ትካላት ክህልዎ ኢዩ።

ብመሰረት ቅዋም ኤርትራ፡ ትካላት መንግስቲ ማለት ሓጋጊ ኣካል፡ ፈጻሚ ኣካል፡ ፈራዲ ኣካል ማለትዩ። ቀንዲ ዕማም ናይዞም ትካላት፡ ምቁጽጻርን ምውዳንን (check and balance) ሕድሕድ ኢዩ። ከምኡ ብምግባር ድማ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ምሕላው፡ ማዕርነትን ክብረትን ህዝቢ ምውሓስ፡ ተሓታትነት መንግስቲ ምርግጋጽ፡ ምዕሩይ ቁጠባዊ ምዕባለ ንምዝርጋሕ፡ ሕጋዊ መስርሕ ንምርጋእ ይሰርሑ። 

ስለዚ ኢዩ ድማ ሳዲስት ኢሳያስ ንምጥፋእ ቅዋም ናይ ሓይለቡኡ ዝቃለስ። ምኽንያቱ ቅዋም እንተሊዩ ምቁጽጻርን ምውዳንን (check and balance) ሕድሕድ ኪነግስ ኢዩ። ቅዋም እንተሃሊዩ እዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ባዕሉ ፈራዲ፡ ባዕሉ ሓጋጊ፡ ባዕሉ ፈጻሚ ኣካል ኪኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ቅዋም እንተሊዩ ነዚ ሕጂ ከም መሃረም ኣፍንጭኡ ቆጺሩ ተደልዩ ዝድርብዮ ተደሊዩ ዝኣስሮ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሰብኣዊ ክብረቱ ዝከላኸለሉ ፍርዳዊ ትካላት ክህሉዎ ኢዩ። ቅዋም እንተተግቢሩ ከምቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ባዕሉ ፈራዲ፡ ባዕሉ ከሳሲ፡ ባዕሉ ኣኽባር ሕጊ ኪኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ቅዋም እንተሊዩ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ስምኦን ገብረድንግልዶ፡ ተኽለ ልብሱዶ እንዳለኣኸ ባህ ዘይበልዎ ሰባት ኪኣስርን ኪቕንጽልን ኣይክእልን ኢዩ። ብቕልል ዝበለ ኣበሃህላ ቅዋም እንተተግቢሩ እዚ ሳዲስት መራሒ ዓመጹ ኪቕጽል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይሸይ ክብል ከፍቅደሉ ኣይኮነን።

እቲ ግፍዒ ግን ናይ ሳዲስት ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ጌጋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኢዩ። ምኽንያቱ ሳዲስት ኢሳያስ ቅዋም ቀዲዱ ኪድርብዮ ከሎ፡ ህዝቢ ንዕኡ ንህዝቢ ኤርትራ ቀዲዱ ይድርብዮ ከምዘሎ ኪግንዘብን ብነድሪ ኪቃወምን ምተገበአ። ሳዲስት ኢሳያስ ነቲ ካብ 1994 ክሳብ 1997 በሰፊሕ ሱታፌ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንዝጸደቖ ቅዋም ጉሒፈዮ ኣለኹ ኢሉ ክእውጅ ከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንጽባሒቱ ኣብ ጎደናታት ክወጽእን ክብረት ሰማእታተይ ተደፊሩ ኢሉ ኪለዓልን ምተገበአ።

ምኽንያቱ ቅዋም ኤርትራ፡

ንሕና እዞም ብናይ ሓባር መስዋእቲ ዝተጠመርና ህዝቢ፡ ሕድሪ ናይቶም ንሰብኣዊ መሰልና ዝወደቑ ሰማእታት ከነኽብር’

ኢሉ ኢዩ ዝጅምር። ቅዋም ክድርበ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ሰማእታቱን ዝወደቑሉ ሕድሪታትን ይድርበዩ ምንባሮም ክስወጦ ምተገበአ። ሳዲስት ኢሳያስ ኣብ ግንቦት 2014 ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ‘እቲ ብኣኹም ብህዝቢ ዝተነደፈን ዝጸደቐን ቅዋም ደርብየ ኣነ ናተይ ቅዋም ከጽዕነኩም ኢየ’ ክብል ከሎ ‘መን ኮንካ ኢካ ንስኻ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ትኸውን’ ክብል ነይርዎ ህዝቢ። እቲ ዘሕዝን ግን ከምኡ ኣይበለን ጥራይ ዘይኮነስ፡ እረ ገሊኡስ ይውሓድ ይብዛሕ ኣጣቒዑ።

እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘርእዮ ዘሎ ተግባር፡ መርኣያ ናይቲ ዝውቱር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓመጽ ዝርዕም ባህሊ ኢዩ። መርኣያ ናይቲ ኣብ ህዝቢ ገኒኑ ዘሎ ንዘይንቡር ከም ንቡር ወሲድካ ተኾርሚኻ ምንባር ዝኽተል ኣገባቡ ኢዩ። ንዘይንቡር ህይወት ከም ንቡር ወሲድካ ምንባር ድማ ኣብ ዘይውዳእ ዓመጽ ንምንባር ፍቓደኛ ሙኻን ማለትዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዓንኬል ዓመጽ ኪወጽእ ተኾይኑ እቲ ሕጋዊ ዋሕስ ዝኾኖ ቅዋም ንኽትግበር ኪቃለስ ይግባእ። ካብ ምቅላስ ቦኺሩ ንዘይንቡር ህይወት ከምንቡር ወሲዱ ክነብር እንተመሪጹ ግን፡ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሳዲስት ክትሳቐ ክትነብር ኢያ። ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ‘እቲ ንተግባራትኩም ዝመስል ኢዩ ኪገዝኣኩም’ ዝብልዎ መታን ከይከውን፡ ህዝቢ ተግባራቱ ንተግባራት ዓማጺኡ ከምዘይመስል እኳ ደኣ ብኣንጻሩ ሙኻኑ ከረጋግጽ ኣለዎ።ሓያላን ዓለም ንዝሰዓረ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንሓደ ሳዲስት ምስዓር ክእግሞ ኣይኮነን።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →