Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ብዝተወሃሃደ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣዚዩ ጽዑቕ ናይ ምንእኣስ ዘመተ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም።

By   /  December 26, 2017  /  Comments Off on ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ብዝተወሃሃደ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣዚዩ ጽዑቕ ናይ ምንእኣስ ዘመተ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም።

    Print       Email
ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ብዝተወሃሃደ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣዚዩ ጽዑቕ ናይ ምንእኣስን ምስ ጉጅለ 15 ናይ ምትእስሳርን ዘመተ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ናይ ምንእኣስ ዘመተ ኣይረብሕን ኢዩ፡ ኣይጠቅምን ኢዩ፡ ዝብል ኮይኑ ዕላምኡ እንታይ ሙኻኑ ንጹር ኣይኮነን።
እቶም ምንጭታት ከምዝሓበርዎ ነቲ ዘመተ ዘካይዱ ዘለዉ ትካላት ሃገራዊ ድሕነት ዘዋፍርዎም ሰባት ኮይኖም፡  ዝህብዎም ዘመተ ንኹሎም ብሓባር ዝዕደሎም ስለዝኾነ፡  ኣበየ ኣጋጣሚታቱ መጺኦም ኪነዝሕዎ ከለዉ ንምፍላጦም ብዙሕ ዘየሸግር ሙኻኑ ይሕብሩ።
ብመሰረት ናይቶም ምንጭታት ገምጋም  እቲ ዝተወሃሃደ ጽዑቕ ዘመተ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ገለ ስጉምቲ ክወስዱ ደልዮም ኪኾኑ ከምዝኽእሉ ተመኩሮ ብምጥቃስ ይሕበሩ። ንመጀር ጀነራል ቻይና ቅድሚ ምድርባዮም ብመንገዲ እቲ ብቐጥታ ካብ ኮለነል ተስፋልደት ሓበሬታ ዝወሃቦ ዝነበረ  ሸገግ ብዝምራሕ ጉጅለ ኣዚዩ ከቢድ ዘመተ ከምዝገበሩሉ ዝዘከሩ እቶም ምንጭታት ሕጂ ውን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ዚካየድ ዘሎ ዘመተ ተመሳሳሊ ዕላማ ክህልዎ ከምዝኽእል ሓቢሮም።
ኣብዝሓለፈ እዋን ጀሚሩ መኪንኡ ከይተረፈ ኣሕዲጎም ብብስጭትን ጽምዋን ዳርጋ ኣሳቕዮም ኪቐትልዎ ዝደልዩ ዘለዉ ከምዝመስሉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፡ ሕሉፍ ሓሊፎም ንገለ ካድረታት  ኣይትኽድዎ፡ ኣይትርከብዎ ፡ ኣይትቕረብዎ  ኢሎም መጠንቐቕታ ይህቡዎም ምህላዎም ሓቢሮም። ብመሰረት እቶም ምንጭታት ካልእ ይትረፍስ ሓደ ሓደ እዋን ነዳዲ ንመንቀሳቐሲ መኪና እውን ከምዝኽላእ እቶ ምንጭታት ገሊጾም።
ብኻልእ ወገን  ገለ ሰባት እቲ ዘመተ ብሃገራዊ ድሕነት ዘይኮነስ በቶም ጀነራል ስብሓት ንለውጢ  ኪብገስ ዝጽበይዎ ዝነበሩ እሞ ብዘይምግባሩ ዝተቖጠዑ ባእታታት ዴሞክራስያዊ ለውጢ ሓይልታት ምክልኻል ዝካየድ ዘሎ ኪኸውን ይኽእል ዝብል ሓበሬታ ከምዝመጾም ምንጭታትና ይሕብሩ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →