Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ትብጻሕ ናብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዚያ ሃሺም።

By   /  December 3, 2017  /  Comments Off on ትብጻሕ ናብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዚያ ሃሺም።

    Print       Email


 ዝኸበርኪ ፎውዚያ ሃሺም፡ ሚኒስተር ፍትሒ ኢለ ክጽወዓኪ ከለኹ ነዓይ ግንብንብ ይብለኒ፡ነዓኺ ድማ ደንጎላ ይጸቕጠኪ ምህላዉ ይፈልጥ ኢየ። ፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ‘ሚኒስተር ፍትሒ’ ተባሂልካ ምጽዋዕ ክሳብ ክንደይ ከምዘሳቒ ንስኺ ትፈልጥዮ።

 ስቓይኪ፡ ኣብቲ ሎምቅነ ምስ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ሽኪቢ ዝገበርክዮ ቃለመጠየቕ ርእየዮ። ውሽጠ-ሕልናኺ ንነብሰ ስጋኺ ሓይኹ ከምዝወደኦ: ካብቲ ኣብ ገጽኪ ዘሎ ርቡሽ ሕንጻጻት ተረዲአ። ኣብ ምስለ ቁመናኺ ከቢድ ስዕረት ኣንቢበ።  እቲ ዘይኣምኖ ገለመለ ክብል ዝፍትን ዝነበረ ኣካልኪ፡ ብሓይሊ ናይቲ ዓገብ ዝብለኪ ዝነበረ ውሽጣዊ መንፈስኪ ኪንብርከኽ ከሎ ተዓዚበ። ዓጽመ ስጋኺ ብሓይሊ ሕልናኺ ክንብርከኽ ከሎ፡ ካብ ድምጽኺ፡ ካብ ወስታኺ፡ ካብቲ ዝፈረሰ ገጽኪ ርእየዮ።

 እቲ ዝተዳዕበለ ጾግርኺ ንሞትን ዓሱርን ናይ ፍትሒ ዝሓዝን ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ።

ኣብ ሓንቲ ብዘይ ፍትሓዊ መስርሕን ፍርዲን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ንጹሃን ዜጋታት ዝኣሰረት ሃገር፡ ሚኒስተር ፍትሒን መስርሕ ፍርድን ኢልኪ ክትጽውዒ ዝህልወኪ ስቅያት ከቢድ ሙኻኑ እግንዘቦ ኢየ። ደቂ ደቅኺ ዝኾኑ ቆልዑት ኣብ ጎዳጉዲ ክድርበዩ ከለዉ፡ እቲ ዋልታ ኪኾኖም ዝግባእ ሚኒስትርኺ እንታይ ይስመዖ? ኣቦታትኪ ዝኾኑ ወለዲ ናብ ጸልማት ክውርወሩ ከለዉ፡ ተጻወዒት ናይቲ ገይሹ ዘሎ ፍትሒ ሙኻንኪ እንታይ ይስመዓኪ? መጸውዒኺ ሚኒስተር ናይቲ ተቐቢጹ ዘሎ ፍትሒ ሙኻኑ፡ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ ኢዩ። ክትገብርዮ እትኽእሊ ነገር ከምዘየሎ ዝርዳእ ግን ኣዚዩ ውሑድ ሰብ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ኤህ! ክብለኪ ከምዝሓድር ኣይትዝንግዕዮን ትኾኒ።እቲ ኣብ ትሕቲኣ ዝሰርሕ ዝነበረ ጠዓመ በየነ ዝመረጾ መንገዲ ዘይወሰደትሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ ኢሉ ዝግረም ሰብ ውን ውሑድ ዘይሙኻኑ እውን ትግዘብዮ ትኾኒ። 

ብዙሓት ፈለጥትኺ ሕያውነትኪ ይምስክሩ፡ ብዛዕባ ምቕሉል ናብራኺን፡ ፈንጣሕጣሕ ዘይብሉ ህይወትኪን ይነግሩ።  እትፈልጥዮ ከምዘይብልኪ፡ ንባዕልኺ ሕጉስቲ ዘይሙኻንኪ፡ እህህ ክትብሊ ከምእትሓድሪ ይሕብሩ። ከም ኩሎም መሳቱኺ ኣብዚ ዕድመ’ዚ’ሞ እንታይ ኢና ክንገብር ከምእትብሊ እውን ይዛረቡ።

ግደ ሓቂ ኣብዚ ዕድመ ኢዩ እቲ ዝኸውን ዝግበር። ዝግበር ንኽትገብሩ ግን ተስፋ ክትሰንቑ ይግባእ። ንሰባት እትቐብጾም፡ እንተተሳዒሮም ዘይኮነስ፡ ተስፋ እንተቖሪጾም ኢዩ። ህዝቢ ከይቀብጸኩም ተስፋ ኣይቱቕረጹ! ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ሕማቕ ታሪኽ ምግዳፍ ኢዩ!

ሰባት ኣብ ኮንተይነራት ዝተደርበዩሉ ግዜ ኣብ ዘመነ ፎውዚያ ሃሺም ኢዩ። ወለዲ፡ ሬሳ ናይ ዝተቐትሉ ደቆም ከይቀብሩ ዝተኸልከሉሉ እዋን፡ ኣብ ዘመነ ፎውዚያ ሃሺም ኢዩ። ሓንቲ ኣደ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ምስ ሰለስተ ደቃ ዝሃለቐትሉ እዋን፡ ኣብ ዘመነ ወይዘሮ ፎውዚያ ሃሺም ኢዩ ነይሩ ዝብል ሓቂ፡ ኣብ ማህደራት ታሪኽ ክሰፍር ሙኻኑ ምዝካር ይሓትት! እቲ ዕድመ ንእስነትኪ ከፊልኪ ዝተጋደልክሉ ዕላማታት ናይ ሰብኣዊ ክብረት ምምርማር የድሊ።ልዕሊ ኩሉ ድማ  እቶም ምእንቲ ፍትሒ ዝሓለፉ ብጾትኪ፡ ኣብ እዝንኺ ዘቃልሕዎ ዘለዉ ‘ሕልናኺ ኣበይ ኣሎ’? ዝብል ሕቶ ኣብ ጉንዲ እዝንኺ ምህላዉ ምዝካር ይግባእ። ታሪኽ ከምዝእዝዞ፡ ሕተኦም ክሳብ ፍትሒ ዝረጋገጽ ብሰማይን መሬትን ኣብ ኣኣዛንኪ ምግዋሕ ኪቕጽል ኢዩ!

ሚኒስተር ፎውዚያ! ኣብ ቅድሜኺ ክልተ መንገድታት ኣለዉ፡ ሓደው መንገዲ ፍትሒ ምኽታል፡ ሓደው ንዓመጽ ምግልጋል።

ክሳብ ሓዲኡ እትውስኒ፡ እነሆ እዛ ናይ ሴንት ኣጉስቲን ጥቕሲ፡

 ‘ፍትሒ እንተቦኺሩ፡ትርጉም ሉዓላውነት ናብ ውዱብ ዓመጽ ይቕየር!’

 ኣምላኽ ኢዱ የንብረልኪ ፎውዝያ!

 

 

ካብ ሰለሙን ሓድጉ

 

ሃሊፋክስ: ኖርዝ ካሪዮላይና፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ

ሰንበት፡ 3 ታሕሳስ 2017

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →