Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብስቓይ ሰባት ዝድሰት መራሒ ሒዝካ ስቓይካ ባዕሉ ክውዳእ ምጽባይ ሕልሚ ኢዩ። ስቓይ ዝውዳእ ስቓይ ደው ብዘብል ትብዓት ጥራይ ኢዩ። ኣኽርያ ትመስክር! 

By   /  December 17, 2017  /  Comments Off on ብስቓይ ሰባት ዝድሰት መራሒ ሒዝካ ስቓይካ ባዕሉ ክውዳእ ምጽባይ ሕልሚ ኢዩ። ስቓይ ዝውዳእ ስቓይ ደው ብዘብል ትብዓት ጥራይ ኢዩ። ኣኽርያ ትመስክር! 

    Print       Email

ትካላት ጸጥታ ኤርትራ ኣብ እንዳስላሰ ዝነበረ ድኻታት ብዓቕሞም ሓምለ ሽጉርቲ ዝለዋወጡሉ ዝነበሩ ዕዳጋ  ኣፍሪሶሞ ምህላዎም ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ሓቢርና ነይርና።

እዚ ተግባር መቐጸልታ ናይቲ ኣንጻር ህዝቢ ዝተኣወጀ ኩናት ኢዩ። መራሒ እቲ መንግስቲ ሳዲስት ስለዝኾነ ስቓይ ክውሕድ ከሎ ባህትኡ ይጎድል፡ ስለዚ ድማ ስቓይ ቀጻሊ ኪኸውን ይእዝዝ። ስቓይ ህዝቢ ቀጻሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ኪኾነሉ ሰለዘለዎ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ኪትግበር መምርሒታት የውጽእ። ምኽንያቱ ብባህረ ሰብነት ሳዲስት፡ ዝያዳ ስቓይ ህዝቢ ዝያዳ ባህታ ንዐኦም ኢዩ።
ምፍራስ ዕዳጋ ሽጉርቲን ሓምሊን ናይዚ ሳዲስት ባህሪ መርኣያ ኢዩ። ሰብ ድኻታት ሳናቲም ኣጠራቒሞም ዝሸጡሉን ዝዕዱጉልን ዕዳጋ ኪፈርስ ከመይ ኢሉ ባህታ ይስመዖ። ኣብቲ ከባቢ ሓንቲ ሓምሊ ገዚኣ ጠጢቓ ደቃ ከተብልዕ ዝመጸት ሰይቲ ስዉእ፡ ሓምሊ ስኢና ደቃ ጾሞም ክውዕሉ ከለዉ  ከመይ ኢሉ ባህ ይብሎ። እዞም ደቂ ስኡናት መብዛሕተኦም እቶም ኪቕልብዎም ዝግባእ ኣቦታቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ፡ ኣብ መከራታት ሊብያን ሱዳንን ዘለዉ ኢዮም።
ድኽነት መወዳእታ ተሳኢንዎስ ሎሚ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ ታሪኽ መግዛእቲ እውን ብዘይተራእየ ዓቐን ኣብ ኣመንዝራነት ይዋፈራ ምህላወን ንርኢ ኣሎና። ሰብ ሓዳር ከይተረፋ እቲ ምርጫ ኣብ መንጎ ደቀን ብጥምየት ሙማትን ነብስኻ ሸጥካ ምቕላቦምን ምስ ኮነን፡ ነብሰን ይሸጣ ኣለዋ። እቲ ከብድኻ ዝበልዕ ድማ ሓደ ሓደ እዋን በቲ ነብሰን ሸይጠን ዝረኸበኦ ገንዘብ፡ ንሰብኡተን ቱታን ጫማን  ዓዲገን ኣብቲ ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ መዓስከራት ተሃድሶ ከበጽሓ ምርኣይ ኢዩ።
ብዙሓት ኣዴታት ለይቲ ተሲአን ዝልምና፡ ተጎልቢበን ኣብ ዘሕንኸን ስራሕ ዝዋፈራ ኣለዋ። ለይቲ ለይቲ ኣብቲ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ሰብ ዘመን ዝዓብዱሉ ለይታዊ ትልሂታት ሽቓቕን ትፋእን ሰኽራናት ክውልውላ ዝሓድራ እውን ብዙሓት ኢየን። እዚ ስርዓት እዚ ከምቲ መዕበይኡ ዝበደሎ ኣንጻር ክብርታት ስድራቤታት ዘንቀደ ኢዩ። ሓደ ካብቲ ንሳዲስት ባህርያቱ ባህታ ዝፈጥረሉ ምብትታን ስድራቤታት ኢዩ።
ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ሓላዊ እሱራት ዝነበረ ከምዝገለጾ፡ ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ እሱር ባዕሎም ዝሰንዕዎ ስእሊ ጌሮም በዓልቲ ቤቱ ምስ ካልእ ሰብ ደቂሳ ከላ ብመስኮት ሽላኡ ኣስሊኽሙሉ ነይሮም። ዕላምኦም ነቲ ኣብ ማእሰርቲ ደርብዮም ዘሳቐይዎ ዘለዉ ሓላፊ፡ ተወሳኺ ስቓይ ጌሮም ንምቕታሉ ኢዩ። ናይ ሕልና ስቓይ ዝብል ፍልስፍና ሳዲስት ሰባት ጭካነኦም ንምርዋይ ዝግልገሉሉ ሜላ  ኢዩ። ህግደፍ ምድስካል ዝብል ነገር ዝፈጠረ ፡ንሰባት ብሕልና ንምስቓዮም ኢዩ። እዚ ባህሪ ድማ ንሳዲስት ባህርያቶም ዘንጸባርቕ ኢዩ።
ብስቓይ ሰባት ዝድሰት መራሒ ሒዝካ ስቓይካ ባዕሉ ክውዳእ ምጽባይ ሕልሚ ኢዩ። ስቓይ ዝውዳእ ስቓይ ደው ብዘብል ናይ ሓባር ትብዓት ጥራይ ኢዩ። ኣኽርያ ትመስክር!
    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →