Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ገለ ካብቶም ኣብ ዓዲሃሎ ከቢድ ተቓውሞ ድሕሪ ምግባሮም ናብ ጎላጉል ናሮን ማህሚመትን ዝተላእኩ ኣባላት 29 ዙርያ ውሕጅ ወሲድዎም ሞይቶም። 

By   /  November 20, 2017  /  Comments Off on ገለ ካብቶም ኣብ ዓዲሃሎ ከቢድ ተቓውሞ ድሕሪ ምግባሮም ናብ ጎላጉል ናሮን ማህሚመትን ዝተላእኩ ኣባላት 29 ዙርያ ውሕጅ ወሲድዎም ሞይቶም። 

    Print       Email
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ኣባላት 29 ዙርያ  ኣብ ሩባ ማህሚመት ደቂሶም ከለዉ ውሕጅ ከምዝወሰዶም ዝሓበሩ ምንጭታት፡ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ልዕሊ ስድራቤቶም ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ምህላዉ ገሊጾም።  
 
ስድራቤት ናይዞም መንእሰያት ደቆም ውሕጅ ወሲድዎም ከምዝሞቱ ምስፈለጡ ተሻቒሎም ናብቲ ከባቢ ከምዝኸዱ ዝገለጹ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ እቶም ስድራቤት ናብቲ ቦታ ምስበጽሑ፡ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝተሓበረ  ፕረዚደንት ኢሳያስ ስድረኦም እውን ንሓደ ለይቲ ክእሰሩ ከምዝኣዘዘ ሓቢሩ። 
 
እቶም ስድራቤታት ደሃይ ደቆም ንምርኣይ ናብ ከባቢ ማይህመት ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን፡ ብብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር ዝእዘዝ ኣሃዱ ንመካይኖም ከምዘሕደጎምን፡ ነቶም ወለዲ ኣብ ኤነትረ ጽዒኑ ከምዘሳጎጎምን ተፈሊጡ።
ብድሕሪ እዚ ፍጻመ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነታ ኣሃዱ ዝርዝር ኣስማት (ሊስታ) ናይ ኩሎም ደሃይ ደቆም ንምፍላጥ  ናብ ከባቢ ናሮን ማህሚመትን ዝኸዱ ስድራቤታት ክለኣኸሉ ሓቲቱ ምህላዉ ተሓቢሩ። ብዘይካ እዚ ብፍላይ እቶም መኪና ናይ መንግስቲ ሒዞም ደሃይ ደቆም ኪገብሩ ናብቲ ቦታ ዝኸዱ ሓለፍቲ ዝርዝር ኣስማቶም ተፈልዩ ኪለኣኸሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብመንገዲ ቴድሮስ ዓዲሃሎ ኣዚዙ ምህላዉ ተሓቢሩ። 
 
ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ኣባላታ ሃገራዊ ኣገልግሎት 29 ዙርያ ፍሉይ ምትህልላኽ ብምግባር ኣብ ጎላጉል ናሮ ተላኢኾም ብኸቢድ ታዕሊምን እግሪ ጉዕዞን ኪቕጽዑ ኢዩ ኣዚዙ ዘሎ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ ናይ 29 ዙርያ ጉዳይ ብውልቃዊ ቅርሕንቲ ሒዙሉ ዘሎ ምኽንያት እቶም ኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ዓዲ ሃሎ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መካይን ናይ ፕረዚደንት ዝሓልፋሉ ጽርግያ ብኣእማን ድሕሪ ምዕጻዎም፡ እቲ ፕረዚደንት ደው ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ጸርፊ ስለዘዝነቡ ኢዩ። 
 
እቶም ኣባላት 29 ዙርያ ብሓባር ‘ኣንታ ቀታል ሰብ፡ መንእሰይ ኣጥፊእካዮ፡ ኣቦታትና ክሒድካዮም’ ዝብል ዘረባ ከምዘስምዑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። ድሕሪ እቲ ፍጻመ ብሪጋደር ጀነራል ወዲመምህርን ቴድሮስ ዓዲሃሎን ዝርከብዎም ሰባት ናብቲ 29 ዙርያ ኣድማ ዘካየዱሉ ቦታ ብምምጻእ፡ እቶም ንፕረዚደንት ዝጸርፉ መንዮም ኣውጽእዎም  ኣብ ዝበሉሉ እዋን፡ ኩሎም ኣባላት እቲ ኣሃዱ ብሓባር ኢዶም ብምልዓል ኣነየ ብምባል ኣሕሊፎም ከይተዋሃሀቡ ነቲ ኩነታት ከምዝገጠሙን ተፈሊጡ።
ድሕሪ እዚ ፍጻመ ብሪጋደር ጀነራል ወዲ መምህር መካይንን ሰራዊትን ካብ መንግስታዊ ጋራጃት ብምምጻእ ነቶም መንእሰያት ብኸቢድ ሓለዋ ኣሰንዩ ናብ ጎላጉል ናሮ ከምዝወሰዶምን፡ ኣብቲ ሕማቕ ከባቢታት ብጥምየትን ታዕሊምን ጉዕዞ እግሪን ይቕጽዑ ምህላዎም ተፈሊጡ። 
 
ኩሎም እቶም ኣባላት 29 ዙርያ መንእሰያት ትሕቲ 20 ዓመት ኮይኖም 30% ካብኦም ደቂ ተጋደልቲ ኢዮም። 
    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →