Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ገለ ከባቢታት ጋሽባርካ፡ ዞባዓንሰባን፡ ሰመናዊ  ቀይሕባሕርን ‘መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ እምነታት ጣልቃ ክኣቱ የብሉን’ ዝብል ንኡስ ምልዕዓላት ከምዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 

By   /  November 3, 2017  /  Comments Off on ኣብ ገለ ከባቢታት ጋሽባርካ፡ ዞባዓንሰባን፡ ሰመናዊ  ቀይሕባሕርን ‘መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ እምነታት ጣልቃ ክኣቱ የብሉን’ ዝብል ንኡስ ምልዕዓላት ከምዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 

    Print       Email

ከም መቐጸልታ ናይቲ ብዕለት 31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ  ኣብ ገለ ከባቢታት ጋሽባርካ፡ ዞባዓንሰባን፡ ሰመናዊ  ቀይሕባሕርን ‘መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ እምነታት ጣልቃ ክኣቱ የብሉን’ ዝብል ንኡስ ምልዕዓላት ከምዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዕለታት 1ን 2ን ኣብ ከባቢታት ከርከበት፡ፎርቶ ሳዋ ፣ናቅፋ፣ማህሞመት፡ጋሕተላይ፡ ሽዕብ ፣ዓሰብ ሰቂርን፣ካምፖ ሱዳንን መንግስቲ ኣብ ውልቃዊ ሓርነት ህዝብታት ዝገብሮ ዘሎ ዓቐኑ ዝሓለፈ ምትእትታውን ትእዛዛትን ደው ከብሎ ዝጽውዕ ምትእኽኻባት ኣካይዶም።

ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ፡ ‘መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣእዳውካ ኣውጽእ’፡ ‘ገደብ ዘይብሉ ማእሰርቲ ብህጹጽ ደው ይበል’ ‘ኩሎም እሱራት ይፈትሑ’ ዝብል ጽሑፋት ከምዝተበተነ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዕለታት ሓደን ክልተን ሕዳር ረሻሽ ብዝዓጠቓ መካይን ዝተሰነየ ግፋ ከምዝተኻየደ፡  እቲ ግፋ ቀንዲ ዕላምኡ ህዝቢ ንምርዓድ ምንባሩ ተሓቢሩ።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ዝኾነ ኣብ ዕለት 31 ጥቅምቲ ትካሉ ዝዓጸወ ወናኒ ትካል ናብ ካልኣይን ሳልሳይን መደበር ፖሊስ እንዳተጸወዐ ‘ስለምንታይ ትካልካ ብኣጋ ዓጺኻ፡ ምዕጻው ትካል ምልክት ተቓውሞኻ ኢዩ’ ተባሂሉ ይምርመር ምህላዉ ተሓቢሩ።

ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ዝኾነ ወናኒ ትካል ካብ ምምሕዳር ከባቢኡ መሰነይታ ወረቐት እንተዘየምጺኡን 3 መሰኻኽር እንተዘየቕሪቡን፡ ምስቲ ህዝባዊ ናዕቢ ከምዝተደናገጸ ከምዝቑጸር ብምሕባር ንብርክት ዝበላ ትካላት ዓጽዮም ምህላዎም ሓቢሩ።

ክሳብ ሕጂ ኣብ ከባቢ እንዳ ሳዕሪ ፣ኣክርያ፣ምሕራም ጭራ ዝርከባ 7 ትካላት በዚ ጠቐነ ተኸሲሰን ንግዳዊ ፍቓደን ተሰሪዙ ተዓጽየን ኣለዋ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →