Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ኣባላት ፖሊስን ሃገራዊ ድሕነትን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ሙኻኖም ብዕሊ ይገልጹሉ ምንባሮም ተሓቢሩ። 

By   /  November 1, 2017  /  Comments Off on ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ኣባላት ፖሊስን ሃገራዊ ድሕነትን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ሙኻኖም ብዕሊ ይገልጹሉ ምንባሮም ተሓቢሩ። 

    Print       Email

ኣብ ኣስመራ ብዕለት 31 ንዝተኻየደ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምዕጋት ዝተላእኩ መብዛሕተኦም ኣባላት ፖሊስን ሃገራዊ ድሕነትን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ሙኻኖም ብዕሊ ይገልጹሉ ምንባሮም ተሓቢሩ።

እቶም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ሽግር ህዝቢን ሽግሮምን ሓደ  ሙኻኑ ብምግላጽ፡ ምስቲ ህዝቢ ርኡይ ምድንጋጽ ከምዝገብሩ ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ዝወሃብ ዝነበረ ደገፍ ዳርጋ ዕላዊ ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ዝሰምዖ ምንባሩን እውን ተሓቢሩ።ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣስመራ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ምህላዉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እቶም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ንሕና ሱቕ ኢልና ንላዕሊ ክንቱኩስ ኢና፡ ብወገንኩም ድማ ነቲ ሰልፊ ኣይተቋርጽዎ ዝብል መልእኽቲ ብተደጋጋግሚ ነቲ ህዝቢ የመሓላልፉ ምንባሮም ተገሊጹ። ኣብቲ ዕለተ ሰልፊ ምስቲ ኩነታት ዘይመጣጠን ቶኽሲ ዝነበረሉ ምኽንያት ድማ እዚ ዝተጠቐሰ ምትሕብባር ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ምስ ህዝቢ ሙኻኑ ተሓቢሩ።

እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ኣክርያ ተበጊሱ ናብ ቤትጽህፈት ሙፍቲ ደሃር ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ደሓር ናብ ቤተ መንግስቲ ክበጽሓሉ ዝከኣለ ምኽንያት ናይዚ ካብ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ዝተገበረ ምድንጋጽ ውጽኢት ሙኻኑ እውን ተፈሊጡ። ብሳላእዚ ምትሕብባር ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ናዕቢ ዝጋነን ጉድኣት ከምዘየጋጠመ ይሕበር

ብኣንጻር እዚ ካብ ጀነራል ፍሊጶስን፡ ኮለነል ወዲ ፍርዙንን  ናብ ኣኽርያ ዝተላእኩ ፍሉያት ኣሃዱታት ብቶኽሲ ሰባት ምቕታልን ምውጋእን ዝሓወሰ ስጉምቲ ከምዝወሰዱ፡ ብሰንኪ እዚ ኣብ  ኣዚዩ ሓጺር እዋን ኣብ ልዕሊ ነባሪ ኣኽርያ  ከቢድ ጉድኣት ከምዘውረዱ ተሓቢሩ።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና መንግስቲ ኤርትራ ድሮ ነቲ ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲኡ ዝተላዓዓለ ጉዳይ ብሰንኪ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጉጉይ ኣተሓሕዛ ከምዘጋጠመ ብምምሳል ነቲ ሚኒስትሪ ክውንጅል ይስማዕ ምህላዉ ተሓቢሩ። ይኹን ግን እቲ ሓቂ ብኣንጻር እዚ ዝተባህለ ኮይኑ፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ትእዛዝ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነትን ዝመጾ መምርሒ ሙኻኑ ይፍለጥ። ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ጥቅምቲ ሃይማኖታውያን ትምህርታት ብህጹጽ ክዕጸዋ ዝብል ትእዛዝ ምስመጾም፡ እቲ ስጉምቲ ቅኑዕ ዘይሙኻኑ ኣቐዲሞም ሓቢሮም ምንባሮም ይግለጽ ኣሎ።

 

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →