Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መደረኽ ሃገራዊ ዘተ (መሃዘ) ጋዜጣዊ መግለጺ ሕዳር 6: 2017

By   /  November 8, 2017  /  Comments Off on መደረኽ ሃገራዊ ዘተ (መሃዘ) ጋዜጣዊ መግለጺ ሕዳር 6: 2017

    Print       Email

 

 ኣስታት ኣርባዕተ ዓመት ይገብር፡ ብሰንበት 02 ለካቲት 2014 ምምስራት መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መሃዘ) ተቓሊሑ። እዚ ብስራት’ዚ ኣብ ህዝብና ተስፋ፡ ትጽቢት፡ ከምኡ’ውን ሕቶታት ኣለዓዒሉ። ብድሕሪ’ዚ ግን መድረኽ ዋላ’እኳ ውሑዳት ኣገደስቲ ሸቶታት እንተኣመዝገበት፡ ንነብሳ ናብ ሓደ ሂወት ዘለዎ ሓያል ውዳበ ብምስግጋር፡ ንጹር ቅርጽን ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝወነነ፡ ንኣባላቱ ወይ መላፍንቱ ምሉእ ዋንነት ናይ’ቲ ዕላማ ክወስዱ ዘብቅዕ ኣሰራርሓ ንምውናን ኣይበቐዐትን።

መሃዘ እምበኣር ነዚ ሓቂ’ዚ ብዕምቆት ብምግንዛብ፡ ድሕሪ ብዙሕ ምምኽኻርን ክትዕን፡ ኣካይዳ መድረኽ ከይተመሓየሹ ከምዘለውዎ ክቕጽሉ ምቕባል ዘስርሕ ከምዘይኮነ ደምዲሙ። ካብዚ ሓሊፉ ዓሚቕ ውድባዊ ሕዳሰ ምክያድ ኣድላይን እዋናውን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ነዚ ዕላማ’ዚ ክውን ንምግባር፡ ብዓርቢ 20 ጥቅምቲ 2017 ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ብምግባእ፡ ዳግመ ስርርዕ ብምክያድ መጠን ኣባላት ቦርድ ብምስፋሕ ንነብሳ ብንጹርነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ኣሰራርሓ ክትሰርሕ ዘኽእላ ኣገባባት ዚኣተኣታትያ። እቲ ሓድሽ ውዳበ ወይ ስርርዕን ብመሰረት ብዓርቢ 20 ጥቅምቲ 2017 ዝጸደቐ ውሽጣዊ ሕጊ ኮይኑ፡ መሃዘ ነቲ ዝተመስረተትሉ ዕላማታት ከተዐውት ዘኽእላ ትካላዊ ደገፍን ድፍኢቲን ክህብ እዩ።

እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ቦርድ ንኹሉ ፖለቲካዊ ርኢቶታት ዘንጸባርቕ ኮይኑ 25 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ምምሕዳር ቦርድ ኣብ ናይ መጀመርያ ርክባ፡ ፕረሲደንት ቦርድን፡ ሸውዓተ ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን መሪጹ። በዚ መሰረት ዶር. ኣሰፋው ተኸስተ ፕረሲደንት ቦርድ ኮይኑ ክምረጽ እንከሎ፡ እዞም ዝስዕቡ ድማ ፈጻሚት ሽማግለ ኮይኖም ተመሪጾም፡

 1. ሰመረ ተ. ሃብተማርያም፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ
 2. ሱሌማን ኣደም ሑሴን፡ ምኽትል ዋና ኣካያዲ ስራሕ
 3. ሙሕየዲን ኣቡባከር ሸንገብ፡ ፋይናንስ
 4. ጊለዋይ ሳዒድ ፡ ጸሓፊ
 5. ኣምበ. ኣንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ፡ ኣቦ መንበር ሽማግለ ልዝብ፡ ድፕሎማሲን ጎስጓስን
 6. ዮናስ ሓጎስ፡ ኣቦ መንበር ሽማግለ መራኸቢ ብዙሓንን ህዝባዊ ርክባትን
 7. ዶር. ኣዳነ ገብረመስቀል ተኪኤ፡ ኣቦ መንበር ሽማግለ ምርምርን ስትራቲጂካዊ መጽናዕትን

ኣባልት ሓደስቲ ምምሕዳር ቦርድ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ ኣስማቶም ብተርታ ፊደል ተዘርዚሩ ይቐርብ።

 1. ኣሕመድ ቐይሲ   መስፍን ሓጎስ
 2. ኣምበ. ኣድሓኖም ገብረማሪኣም
 3. ኣምበ. ኣንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
 4. በንያም ደበሳይ   ሳልዋ ኑር
 5. መሓመድ በርሃን ብላታ
 6. በያን ነጋሽ
 7. ዶር. ኣዳነ ገብረመስቀል ተኪኤ
 8. ዶር. ኣንገሶም ኣጽብሃ
 9. ዶር. ኣሰፋው ተኸስተ
 10. ሕሩይ ተድላ ባይሩ
 11. ሑመድ መሓመድ ኩሉ
 12. እድሪስ ሑመድ ኢብራሂም
 13. ገላዋይ ሳዒድ
 14. መስፍን ሓጎስ
 15. ሙሕየዲን ኣቡባከር ሸንገብ
 16. ሳባ ፍስሃየ
 17.  ሳልዋ ኑር
 18. ሰመረ ተ. ሃብተማርያም
 19. ሰመረ ከሰተ
 20. ሰምሃር ገብረስላሴ
 21. ሱሌማን ኣደም ሑሴን
 22. ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ
 23. ቨሮኒካ ኣልመዶም
 24. ያቆብ ኣብራሃም
 25. ዮናስ ሓጎስ

 

    Print       Email

You might also like...

ነቶም ናጽነት ዝሰለምዋ ኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ ኢያ?

Read More →