Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ጻውዒት ዲኻ ደው ክትብል፡ ወይስ መጋበርያ ዓመጽ ኢኻ ክትከውን መልስኻ እተፍልጠሉ እዋን ሕጂ ኢዩ።

By   /  November 7, 2017  /  Comments Off on ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ጻውዒት ዲኻ ደው ክትብል፡ ወይስ መጋበርያ ዓመጽ ኢኻ ክትከውን መልስኻ እተፍልጠሉ እዋን ሕጂ ኢዩ።

    Print       Email

ኣብዛ እዋናዊት ዓለም: ኣብ ዝኾነ ት ሃገር፡ ዝለዓለ  ሓላፍነት ሰራዊት ምክልኻል  ምውሓስ ቅዋም’ዩ። ኩሎም ካልኦት ዕማማት ሰራዊት: ኣብ ውሽጢ እዚ ዓንኬል ዝሕቆፉዮም።ምኽንያቱ  ምክልኻል ዶባትን ሰማያትን፡ ምኽባር ሉዓላውነት:  ተሳታፍነት ኣብ ሃገራዊ ልምዓት፡ ምስታፍ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ወዘተ ኣብ ትሕቲ ምኽባር ቅዋም ዝርከቡ ዝርዝራት ስለዝኾኑ።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ውን እዚ ውራይዚ እዩ ቀንዲ ዕማሙ። እቲ  ኣብ መሰረታት ናይቲ ንናጽነት ብኸቢድ ዋጋ ዜረጋገጸ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ዝተሃንጸ ምክልኻል ኤርትራ፣ ቀዲሙ ንናጽነት ደሓር ድማ ዶባት ንምኽባር  ዝኸፈሎ መስዋእቲ : ስለ ብቕዋም እተመሓደርን  ፣ናይ ህዝባ እትኸውን ኤርትራን  ምበር፣ ስለ ሓደ ጉጅለ ወይ ስርዓት ኣይነበረን።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ – ናይ ህዝቢን  ናይቲ ንኤርትራ ዓንዲ ቤት ዝኾና  ቅዋም ኤርትራን እምበር ናይ ሓደ ሰልፊ ወይ ግንባር ዋኒን ኣይኮነን።

ኣብ ጥሪ 21: ንዴሞክራስያዊ ለውጢ መስዋእቲ ዝኸፈሉ መኮንናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፣ካብዚ እምንቶንዚን ካብዚ ሃገራዊ እጃም እዚን ብምብጋስዮም። ክንዲ-ዝኾነ’ዩ ድማ እቲ ፍጻሜ ውጽኢቱ ብዘየገድስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ባህጊ ዝዓሰሎ።

እቶም ውፉያት ፣ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ንነዊሕ እዋን ዝተጋደሉ – ዝተዋግኡን ዜዋግኡን – ሓርበኛታት ኮይኖም ፣ ሕቶኦም ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቐንዱ ድማ ‘ንግስነት ሓደ ሰብኣይ ተኣልዩ፡ ብንግስነት ቅዋም ይተካእ’ ዝብልዩ ኔሩ።

እታ ደምን መስዋእትን ብጾቶም ከፊሎም ዜምጸእዋ ናጽነት፣እታ ዶባታ ከይድፈር ዳግም ዝተበጀዉላ ሃገር፣ዘይከምቲ ንሶምን ቀቢሮሞም ዝመጹ ብጾቶምን ዝተመነይዎ፣ መጻወቲ ውሑዳት ኪትከውን ምርኣይ ሕልነኦም ኣየፍቀደሎምን ስለዚ ኢዮም ድማ  እቲ ልዕሊኦም ዝርከቡ ጀነራላት ኪገብርዎ ዝግባእ ተበግሶ ወሲዶም ንለውጢ ዝነቐሉ።

ዕላመኦም ብመስዋእቶም ራህዋ ብዙሓት ምርግጋጽ ስለዝነበረ ኣብ 21 ጥሪ ምእንቲ ራህዋ ብዙሓት ህይወቶም ከፊሎም። እቶም ጀጋኑ ስርሒት ፎርቶ ይፍጽሙሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን :ወዲ ዓሊ ኪስዋእ ከሎ: ኣብረሃም ገብረሚካኤልን ኣለም ግዝዋን፡ በርሀ ዕንሹን ተኸቢቦም ድሕሪ ምትሓዞም ተረሺኖም ድዮም ወይስ ብህይወት ይሳቐዪ ኣለዉ ብዕሊ ዝፍለጥ ነገር የለን።

እዞም ጀጋኑ ሽሕኳ 3/4 ናይ ዕድሚኦም ንናጽነትን ምኽባር ሉዓላውነትን ዝወፈዩ ኢዮም።  ሽሕኳ ንባዕሎም ብዘይ ደሞዝን ካሕሳን ዝነብሩ እንተነበሩ፣ኣብ ፎርቶ ዘልዓልዎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ እምበር ናቶም ናይ ውልቆም ወይ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ጥራይ ኪኸውን ኣይመረጹን።

ጠለባቶም፡  ሃገራዊን  ፖለቲካዊን እምበር  ናይ ሰራዊትን መነባብሮን ሕቶ ኣይነበረን። ዘይከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ወተሃደራት ዝገብርዎ፡ ናይ ደሞዝ ወይ ማዕርግ ወሰኽ ኣቤቱታ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ ሰብኣዊ መሰል ኪኽበር ኢዮም ሓቲቶም ፣ እዞም ጀጋኑ ፎርቶ ልበኖኦም ብምስፋሕ፡  ቅዋም ክትግበር፣ሃይማኖታዊ ሓርነት ሰባት ገደብ ከይግበረሉ፡ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ ዜጋታት ክፍትሑ፡ ብሓጺሩ እታ ሰማእታት ዝባሃግዋ ኤርትራ ኪትህሉ ጸዊዖም።

እዚ ብሱል ኣገባብ ንኽቡር ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ዜንጸባረቐ’ዩ ኔሩ።ብማዕሪኡ ድማ ንተራ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ምብቓዕ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ዜዘኻኸረዩ።ሰራዊት ኣብ ዝኾነት ሃገር ናይ ለውጢ ልኡኽዩ። ብፍላይ እቲ ህዝቢ ዜቐድም ሰራዊት ተርኡ ብግቡእ እንተተጻዊቱ፣ ናይ ሓንቲ ሃገር ዋሕስ ድሕነት ንሱዩ።

ቱርኪ ኣብ ጸድፊ ኣብ ዘምራሓትሉ እዋን ብመራሕቲ ሰራዊት ቱርኪ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ንተራ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ዘንጸባርቕ ኢዩ። ፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ንህዝባዊ ናዕቢ ብዓመጽ ኪደቁስ ኣብ ዝጀመረሉእዋን፡ ብሰራዊት ምክልኻል ናይታ ሃገር ዝተወሰደ ናይ ድሕነት ስጉምቲ ናይ ቀረባ እዋንን፤ ናይ ቀረባ ጂኦግራፍን ኣብነታት ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኢዮም። ስለዚ ኢዩ ድማ ኣብ ሜዳ ታሕሪር ካይሮ ንዝተጨፍለቐ ህዝቢ ግብጺ ሰራዊት ግብጺ እንድሕር ኣድሒንዎ፡ ኣብ ጎደና ሓርነት ንዝጭፍለቕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ዘየድሕነሉ ምኽንያት እንታይ ኢዩ ዝብል ሕቶ መጎታዊ ዝኸውን።

መራሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ንዝለዓል ዘሎ ኩነታት ንነብሶም ብዝጥዕሞም ብሕታዊ መነጽር ጥራይ ክርእይዋ እንተመሪጾም  ዓቢ ናይ ታሪኽ ገበን እዮም ኪገብሩ።  ንሶም ምስ ስሞምን ሓይሎምን እንዳሃለዉ፡ ኣንስቲን ቆልዑን ንመሰሎም ምስ ዓረርን ጥይትን ኪጋጠሙ ምርኣይ ኣብ ታሪኾም ዘይሕከኽ ሕስረት ኢዩ ክምዝግብ።

ንሶም ባዕሎምን ብጾቶምን ታሪኾም ተቐንጢጡ እንዳደስከሉን እንዳተዋረዱን፤ ነቲ ውርደት ደኒኖም ኪቕበሉ እቲ ለቢሶሞ ዘለዉ ወተሃደራዊ ልብሲን ኣብ መናኹቦም ዘሎ ጽሩራታትን ኣየፍቅደሎምን ኢዩ። ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ስቓይ ክነብር እቲ ዕድመኦም ምሉእ ዝተቓለሱሉ ዕላማ ከፍቅደሎም ኣይኮነን። ኣብ ጎደና ሓርነት ቆልዑን ደቂንስትዮን ክጋፈዓ ስቕ ኢሎም ክርእዩ፡  ሕድሪ ናይቶም ትማሊ ቀቢሮሞም ዝመጹ ሰማእታት ዘፍቅደሎም ኣይኮነን።

ደቂ ደቆም ዝኣኽሉ ህጻናት፡ ደቆም ዝኾና ኣንስቲ ጀጋኑ ኣብ ጎደና ሓርነት ንፍትሒ እንዳኣድመጹ፡ ኣብ ገዘኦም ተሾጊጦም ብፈቓቕ ማዕጾ ተቐልቂሎም ሚዩቕ እንዳበሉ ክርእዩ ውርደት ኢዩ።

ህብብቲ ስጳንያዊት ፖለቲከና ዶለረስ ኢባሩሪ  ካብ ሰይቲ ህያው ፈራህ፡ ሰይቲ ዝሞተ ጅግና ሙኻን ይምረጽ ምባላን ምእንትኡ ምሙጋታን ምርምራዊ ጽሑፋት ይሕብሩ። በዚ መጎታዊ ትንታነ ክብረት ዘይብሉ ህይወት ትሕቲ ሞት ኢዩ። ንሓለፍቲ ምክልኻል ኤርትራ ካብ  ሰብኣዊ ሕልንኡ ዝሸጠ ህላወ ፡ ክብረቱ ዝሓለወ ሞት ከምዝምረጽ እቶም ትማሊ ቀቢሮሞም ዝመጹ  ብጾቶም ዝነገርዎም ሓቂ ስለዝኾነ ምድጋሙ እውን ዘድሊዮ ኣይኮነን።

ስለዚ መራሕቲ  ምክልኻል ኤርትራ፤ እቲ  ኣብ ጥሪ 21 ዝተጀመረ ገዚፍ ዕማም ብምዝዛም ፣ ኤርትራ ብቕዋም እትመሓደር፣እሱራታ ዝተፈትሑ : ህዝባ ብሰላምን ሓርነትን ዝነብረላ ሃገር ኪትከውን እጃሞም ኬልዕሉ እዋኑ ዝሓቶም ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነቶምዩ። መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እቲ ካብኡ ዝግባእ ክገብር ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ ምኽንያት ድማ- ካብዚ ምኽኑይ ትጽቢት ዝነቅልዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →