Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሎሚ 19 ጥቅምቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን ካልኦት ንጹሃን ኣመንቲን ዝተኣስሩሉ መበል 13 ዓመት ሙኻኑ ተሓቢሩ።

By   /  November 20, 2017  /  Comments Off on ሎሚ 19 ጥቅምቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን ካልኦት ንጹሃን ኣመንቲን ዝተኣስሩሉ መበል 13 ዓመት ሙኻኑ ተሓቢሩ።

    Print       Email
ሎሚ 19 ጥቅምቲ 2017፡ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን፡ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብን፡ ቀሺ ገብረመድህን ገብረግዮርጊስን ካልኦት ኣመንቲን ተኸተልቲን፡ መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ኣነ ዘይበልኩኹም እምነት ተወፊኹም ብዝብል ክሲ ዝኣሰረሎም መበል 13 ዓመት ኢዩ።
 ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል ብሃገራዊ ድሕነት ዝቐረበሎም መብጸዓ ብትሪ ነጺጎሞ ይቕረታ ክሓትት ዝግበኦ እቲ ብዘይ ፍርዲ ዝኣሰረና መንግስቲን መጋበርያታቱን ኢዮም ብምባል  ብ 8 ሓምለ 2017 ተባዕ መርገጺ ዘርኣዩ ሙኻኖም ይዝከር።
 ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዕዳጋ ሓሙስ ማለት ካርቸሊ ተኣሲሮም ዝሳቐዩ ዘለዉ ንጹሃት ዜጋታት ሙኻኖም ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ምምሕዳር ካርቸሊ ንነዊሕ እዋን ኩነታቶም እንዳሓበረ ካብ ማእሰርቲ ክወጹ ከምዝግባእ ከዘኻኽር ምጽንሑ ገሊጾም።
ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ኩነታት ጥዕነኦምን ተኽለ ሰውነቶምን ብሰንኪ ነዊሕ ማእሰርትን ተወሳኺ ስነኣእሙሮኣዊ ጸቕጥን ተሃስዮ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ብዕለት 08 ሓምለ 2017 ካብ ሃገራዊ ድሕነት ዝመጹ ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ዝተባህሉ ኣባላት ጸጥታ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ከፈርምዎም ከምዝኸዱ ይዝከር።
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ናብቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ቦታ ብምኻድ፤ ‘እዚ ናይ በደል ጣዕሳ እንተፈሪምኩም ኣብዚ ቤትማእሰርቲ ንሓሙሽተ ደቂቕ እውን ኣይትጸንሑን ኢኹም’ ከምዝበልዎም ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን ንሕና ዘጣዕስ በደል ይኹን ታሪኽ የብልናን፤ ሕጂ እውን ኣብቲ ንስኹም ገበን እትሓስብዎ እምነትና ኢና ዘሎና፤ እምነት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ሓባር ኢዩ፤ ብምባል ኣትሪሮም መሊሶምሎም።
ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብ  ብምቕጻል ሃገር ናይ ሓባር ኢያ፤ ኣብዛ  ሃገርና እንብላ መሬት ዝፈጸምናዮ በደል እንተሎ እቲ ዝኸሰሰና ኣካል ናብ ቤት ፍርዲ የቕርበና፤ ሽዑ እቲ ንኣምነሉ እምነት ክንገልጽ ሓቅና ከምዝስዕር ድማ ርግጸኛታት ኢና ክብሉ ገሊጾም። ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ኣብ መወዳእታ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲን ፍትሓዊ መስርሕን ሕግን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲርና ከነብቅዕ ኣሳሪናን ከሳሲናን ክንፈልጥ ንደሊ ኢና፤ ብኣንጻሩ ንሕና እቶም ዝተበደልናን ዝተገፋዕናን ነቶም ዝገፍዑናን ዝበደሉናን ይቕረ ክንሓትት ድማ ዘይመስል ኢዩ ኢሎም ብምምላስ ንሽሕታን ሃገራዊ ድህነት ብትሪ ከምዝመለሱሉ ይፍለጥ።
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን ንቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን፤ እዚ ዘይቅየር እትብልዎ እምነትኩምን ቃልኩምን ኣበይ ከምዘብጸሓኩም ክንርእዮ ኢና ኢሎም ከምዝፈከሩሎም እቶም ምንጭታት ገሊጾም።
ኮለነል ሶኮሎቭን ኮለነል ራሻይዳን እቶም ከበድቲ ፖለቲካውያን እሱራት ዝምርምሩን ዝኽትክቱን ኮይኖም ብፍላይ ኮለነል ራሻይዳ ኣብ ልዕሊ ብሰንኪ ውልቃዊ ጽልኡ ንዝሕንሕነሎም ሰባትን ስድራቤታትን ደረት ዘይብሉ ዓመጽን ግፍዕታትን ዓመጽን ዘውርድ ዘሎ ሰብ ኢዩ።
ኮለነል ራሻይዳ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ሰባት ዘሳቕዩ ዘለዉ ቀዳሞት ዓመጽቲ ኮይኑ፤  ካብ ዝኣስሮምን ዘጋፍዖምን እሱራትን ስድራቤታቶምን ገዚፍ ረብሓታት ዝሓትት ብብልሽውና ዝተቖማጠዐ ሰብ ኢዩ። ቅድሚ ሕጂ ንባዕሉ ብኣጸያፊ ተግባራቱ ተኣሲሩ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ቤትማእሰርቲ ወጺኡ ንህጻናትን ኣረጋውያንን ከይተረፈ ብስለያዊ ተግባራትን ምፍጣር ራዕድን ሽበራን ብዙሓት ስድራቤታት ዘሳቒ ዘሎ ሰብ ኢዩ።
    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →