Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ናይ 31 ጥቅምቲ ህዝባዊ ናዕቢ ‘ናይ ጀበርቲ ምንቅስቓስ’ ተባሂሉ ክጉስጎሰሉ መደብ ኣውጺኡ። 

By   /  November 30, 2017  /  Comments Off on ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ናይ 31 ጥቅምቲ ህዝባዊ ናዕቢ ‘ናይ ጀበርቲ ምንቅስቓስ’ ተባሂሉ ክጉስጎሰሉ መደብ ኣውጺኡ። 

    Print       Email

እዚ ውሳነ ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ፡ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፡ ብሪጋደር ጀነራል ጋይም ከምኡ እውን ወዲ ህንጻ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኢዩ ተወሲኑ። ኣብቲ ናይ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣኼባ፡ ናይ ኣኽርያ ፍጻመ ከም ህዝባዊ ናዕቢ ኮይኑ ይረአ ምህላዉን፡ ህዝባዊ መልክዕ ሒዙ ናህሪ ይቕጽል ከምዘሎን ድሕሪ ምግምጋሙ፡ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፍጻመ ናይ እስላም ምንቅስቓስ ኢዩ ኢሉ ዝገበሮ ጎስጋስ ዕላምኡ ከምዘይወቕዐ፡  ብኣንጻሩ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ከምዘስመሮ ገምጊሙ። 

 ድሕሪ እቲ ኣብ ኣኽርያ ዝተላዓዓለ ህዝባዊ ናዕቢ፡  እቲ ወጥሪ ገና ከምዘይሃድአ ርኡይ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት እቲ ምንቅስቓስ ‘ናይ ጀበርቲ’ ውጥን ተባሂሉ ኪጉስጎሰሉ ኣብ ዘኽእል መደባት ፍሕሪ ምዝርራብ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ጎስጋስ  ጀበርቲ ኣንጻር ሳሆ፡ ሳሆ ኣንጻር ትግረ ወዘተ እንዳበልካ ነቲ ኣብ ሃይማኖት እስልምና ዘሎ ሰዓቢ ነንሕድሕዱ ምግጫው ጥራይ ኢዩ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእል ክብሉ ውጥን ከምዘውጽኡ ተሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ናይ ኣኽርያ ናዕቢ ናብ ሓደ ጸቢብ  ጉጅለ ኣጸጊዕካ ንሓደ ወገን ጥራይ ምጥቓዕ ብዝብል ሜላ ነቲ ተቓውሞ ምክፍፋሉ ዝብል ውጥን ሃገራዊ ድሕነት ወጺኡ ምህላዉ ይገለጽ። 

 ብሃገራዊ ድሕነት ተወሲዱ ዘሎ ሜላ ካብቲ ገማሚዕካ ቅተል ዝብል  ንነዊሕ እዋን ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተሰርሓሉ መርዛም ሜላ ዝብገስ ኢዩ። ከምዝፍለጥ ኣብ 1973 ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብዝተላዕለሉ እዋን፡ ኢሳያስ ኣፍወርቂ መጀመርያ  ነቶም ሃይማኖት እስልምና ዝኽተሉ ተጋደልቲ፡ እዚ ምንቅስቓስ ኣንጻር እስላም ዝቐንዐ ናይ ክርስትያን ምትእኽኻብ ኢዩ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳቡ፡ ጸኒሑ ነቶም ሃይማኖት ክርስትና ዝኽተሉ፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ደቂ ሓማሴንን ሰራየን ፈልዩ እዚ ናይ ኣከለጉዛይ ምንቅስቓስ ኢዩ ረሓቑሉ ኢሉ ከምዝገማመዖም፡ መወዳእታ ድማ ነቲ ምንቅስቓስ ብግፍዓዊ መንገዲ ከምዝፈጸሞ ይዝከር። 

 ከምዝፍለጥ ድሕሪ ናይ ኣኽርያ ፍጻመ፡ ሃገራዊ ድሕነት ብመንገዲ ሃሱሳቱን ኣብ ደገ ዝርከባ ወብሳይታቱን  ኣቢሉ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ከጣቑስን ግጭት ኪፈጥርን እኳ እንተፈተነ ፡ህዝቢ ኤርትራ ካብ ትጽቢት ህግደፍ ወጻኢ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብሓባር ተላዒሉ ናይ ኩነኔ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ። 

ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ክሳሳን ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግልን ብጸቢብነቶም ዝልለዩ ኮይኖም፡ ነቲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝጭፍልቕ ዓማጺ ኣካይዳ ሃገራዊ ድሕነት፡ ካብኡ ንናብኡ ንደቂ ከባቢና ንዝብልዎም ወገን ኣድልዎን ‘ፍታሕ’ ኢሎም ዝጽውዕዎ ስጉምታትን ከምዝወስዱ ይፍለጥ። ብኣንጻሩ ዘይወገንና ወይ ናይ እቲ ‘ካልእ ወገን’  ኢሎም ንዝፍርጅዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓማጺ መስርሕ ዓቐኑ ዝሓለፈ ዝያዳ ዓመጽ ጌሮም ከምዝቐጽዕዎ ምንጭታት ካብ ሃገራዊ ድሕነት ይሕብሩ። እዚ ተግባራት ኣብ ማእሰርቲ፡ ምሃብ ቪዛ፡ ውሳነታት መቕጻዕቲ ስግረዶብ፡ ምኽታብ ቃርማታት፡ ወዘተ ጎሊሑ ይረአ። 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →