Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሰንኪ ስእነት መማህራን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ከምዘይጀመራ ተገሊጹ። 

By   /  October 13, 2017  /  Comments Off on ብሰንኪ ስእነት መማህራን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ከምዘይጀመራ ተገሊጹ። 

    Print       Email
ኣብ ወርሒ መስከረም ስሩዕ ትምህርታዊ መደባት ክጅምራ ዝግበአን ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ኣገልግሎት ትምህርቲ ከምዘይጀመራ ምንጭታትና ሓቢሮም። እቲ ተርእዮ፡ ኣብ ኩለን ዞባታት ዝረአ ዘሎ’ኳ  እንተኾነ ብዝያዳ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ገኒኑ ምህላዉ ይሕበር።
በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ደቡብ 7 ማእከላይ ደረጃን 3 መባእታዊ ኣብያተ ትምህርትን ብፍጹም ስእነት መማህራን ትምህርቲ ከምዘይጀመራ ተሓቢሩ። እቶም ብኣዚዩ ውሑድ ክፍሊት ብዘይድልየቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝምደቡ መምህራን፡ ብሰንኪ ዝወርዶም ጸቕጥታት ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ባህጊ ዘይብሎም ኮይኖም፡ ኣብ ልዕሊኦም ብሰንኪ ዘጋጥም ናይ ምደባን  ክፍሊትን ኣድልዎን መረረ ዘለዎም ኢዮም።
ብሰንኪ እዚ ተርእዮ፡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ተመሃሮ መዓልታዊ ኣብ ቀጽሪታት ትምህርቶም ቀንፈዘው ክብሉ ድሕሪ ምውዓል ጽባሕ ፈትኑ ተባሂሎም ምሉእ ወርሒ ክመላለሱ ከምዝሓገዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ካብ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት፡ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2017/2018 ክሳብ 233 ሓደስቲን ነባራትን መማህራን ሃለዋቶም ዘይተፈለጠ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ምህላዎም ተሓቢሩ።
ኣብ ኤርትራ ስርዓተ ትምህርቲን ብቕዓቱን ናብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ወዲቑ ምህላዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፡ መማህራን ብወግዒ ሲቪል ወተሃደራት ዝብል ስም ተዋሂቦም ብቐጻሊ ብታዕሊምን ካልእ ወተሃደራዊ ሕግታትን ተሓኒቖም ናጽነቶም ተነፊጎም ምህላዎም ሓቢሮም።
እቶም ዝርካቦም መማህራን እውን እንተኾኑ ካብ መቕጻዕትን ማእሰርትን ንምድሃም ብዘይፍታዎም ዝሳተፉ ኮይኖም፡ ናይ ምምሃር ባህጊ ስለዘይብሎም ንስሙ ኣብ ክፍሊ ኣትዮም ክወጹ ከምዝረኣዩ ተፈሊጡ። ተመሃሮ እውን 6ይ ክፍሊ ካብ ዝበጽሑሉ እዋን ጀሚሮም ብዛዕባ ናብ ስግረዶብ ዝኸዱሉ መንገዲ ጥራይ ክሓስቡ ከምዝግደዱ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብ ኤርትራ ንተማሃራይን መምህርን ዝኸውን መጻኢ ስለዘየሎ እዚ ብኩራት ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳበኣሰ ክመጽእ ምጽንሑ ሓቢሮም።
ኣብ ዓመተ 2017 ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ን28 መማህራን ናይ ዝለዓለ ትምህርቲ ዕድል ከምዝተረኸበ ይኹን ግን እቲ ስም ሙርቓሕ ብማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ኪግበር ከምዝተወሰነ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ከም ውጽኢቱ እቲ ዕድል ብብቕዓት ዘይኮነ ብተኣማንነትን ኣባልነት ህግደፍን ኮይኑ ብህግደፍ ንዝተሮቕሑ ካድራት ከምዝተዋህበ ኣፍሊጦም።
ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዝለኣኾ መምርሒ፡ እቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ስኮላርሺፕ ከምቲ ናይ 2000 ዓመተምህረት ተመሊሶም ኣንጻር መንግስቲ ዝስለፉ ጸላእቲ ከነምህረሉ የብልናን ዝብል ትሕዝቶኦ ከምዝነበሮ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት እቶም ዝለኣኹ ሰባት ብጥንቓቐ ክረኣዩን ብኣጽድቖ ህግደፍ ኪግበርን ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ ከምዝነበሮ ሓቢሮም።
ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ መምህራን ስምዒት ፈጢሩ ዘሎ ተርእዮ እዚ ብፖለቲካዊ መምዘኒ ዝተገበረ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዕድል ሙኻኑ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ታት ትምህርቲን ጥዕናን ሕርሻን ዘሎ ዘይዕግበት እንዳለዓለ ይኸይድ ምህላዉ ሓቢሮም።
    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →