Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብሚኒስትሪ ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነትን ዝረቀቐ ኣዋጅ ስግረዶብ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ተዋሂቡ። 

By   /  October 26, 2017  /  Comments Off on ብሚኒስትሪ ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነትን ዝረቀቐ ኣዋጅ ስግረዶብ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ተዋሂቡ። 

    Print       Email
እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ናብ ኩለን ክፍለሰራዊታት: ኣብያተ ማእሰርቲ ግንባራት ከምኡ እውን ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተላእከ ኮይኑ፡ ‘ዝተመሓየሸ ሕጊ ፍርዲ ስግረዶብ’ ዝብል ሰነድ ል ኢዩ። ኣብቲ ዝተላእከ ዘዋሪ መልእኽቲ እዚ ሓድሽ ዝተባህለ ሕጊ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣሰራርሓ ዝትክእ ሙኻኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ከም ሕጊ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኮይኑ ክሰርሕ ሙኻኑ ይእዝዝ።
እቲ ትሕዝቶ ናብ ስግረዶብ ዝሓሰበ፡ ዝፈተነ፡ ዝብል ክፋላት ሃልይዎ ኣብ ዝርዝራቱ ካብ ታዕሊም ዝፈተነ፡ ትሕቲ ዕድመ ዝፈተነ፡ ሓላፍነት ዘለዎ ዝፈተነ ዝብል ንኡስ ኣርእስታት ዝርከቦ ኢዩ።
ክሳብ ሕጂ ንስግረ ዶብ ዝወሃብ ዝጸንሐ ፍርዲ ኣብ ውልቃዊ ቅርሕንትን ዝምድናታትን ዝሙርከስ ኮይኑ፡ ከከም ነቶም ወሰንቲ ሓለፍቲ ዝወሃብ ብላዕ ወይ ውን ኣውራጃዊን ሃይማኖታዊን ምትእስሳር ግዳያት፡ ንገለ ሰባት ኣብ ሳልስቲ ክልቀቑ ከለዉ ገለ ሰባት ድማ ልዕሊ 5 ዓመታት ክሳቐዩ ጸኒሖም ኣለዉ። ብፍላይ ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ዝወሃብ ፍርድታት፡ ንውልቃዊ ሕነታት ናይቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሓለፍቲ ዘንጸባርቕ ሙኻኑ ይሕበር።
እዚ ሕጂ ተኣዊጁ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ናይ ማእሰርትን ገንዘብን ክፋላት ዘለዎ ኮይኑ፡ እቲ ገንዘብ ኣብቲ መስርሕ ምእሳርን ምስዋርን ሓለፍቲ ብብልሽውና ንኪቆማጥዑ መታን ተባሂሉ ኮነ ኢሉ ዝኣተወ መጻወድያ ሙኻኑ ይሕበር።
ብርክት ዝበሉ ሃብታማትን ስድራቤቶምን ካብ ናይ ስግረዶብ ማእሰርቲ  ገንዘቦም ከፊሎም ክወጹ ምጽነሖም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ንሰባት ናብ ወጻኢ ዘኺዶም ፓስፖርትን ቪዛን ንምውሃብ፡ ካብ ሓደ ሰብ ክሳብ 10 ሽሕ ዶላር ይቕበሉ ምህላዎም ተሓቢሩ።
ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእኩም 2%  ከፊልኩም ናብ ሃገርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ተባሂሎም ካብ ሱዳን ዝኣተዉ እሞ  ክእሰሩ ዝጸንሑ መንእሰያት ፣ሕጂ ወን ዓመታዊ ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብ ከም ዝተወሰኾም  እቲ ዝመጻና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።  ብፍላይ ናብ ሱዳን ስግረ ዶብ ድሕሪ ምህዳሞም፡ ናብ ኤምባሲ ከይዶም ኪኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ፓስፖርት መውጽኢ ገንዘብ ኣዚዩ  ክውስኽ ሙኻኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ።
ኣብ ኤርትራ ሕግታት ዘውጽእ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዘይኮነስ ሚኒስትሪ ምክልኽኻል ኢዩ። ሚኒስትሪ ፍትሒ  ማዕረ እተን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሃዱታት ብትእዛዝ ኢዩ ቅዳሕ ዝቕበል። እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ብዘይካ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ድማ ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዓለም ዝስረሓሉ ኣይኮነን። 
    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →