Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

3ይ መወዳእታን ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (3)

By   /  September 12, 2017  /  Comments Off on 3ይ መወዳእታን ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (3)

    Print       Email

ለበዋን መደምደምታን

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ 

ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ ኣብ ዝገበርናዮ ገምጋም ብሙሙርኳስ፡ ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት፡ ናጽነት መስመርኩም ኣብ ምሕላው ዝተኸተልኩሞ ኣገባብን ብልጫታቱን፡ ለውጢ ካብ ውሽጢ ከምዝመጽእ ምእማንኩምን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ ዘሎ ባእታታት ዲሞክራሲ ዘለኩም ኣኽብሮት ዘለዎ ልዑል ተቐባልነትን፡ ዘተቓለሉ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ዘርዚርና ነይርና። ዝቕጽል ጽሑፍ 3ይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኢዩ።

10) ዜናታትኩም ኣብ መቓን (context) ሃገራዊ ዛዕባ ኣእትዉዎ። ሓደ ሓደ እዋን ዜናታትን ሓተታን ኣብ ውሽጢ ዝሰፍሐ ስእሊ እንተዘይተራእዮም ሰባት ንምርደኦም የጸግም ኢዩ። ቀሊልን ናይ ሎሚን ኣብነት ክንህበኩም።

እዚ ጽሑፍ ነዳልወሉ ኣብ ዘሎና እዋን ማለት ትማሊ 6/09/2017 ናይ ምሸት ሰዓት 11.30 በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ሓሚማ ናብ ሆስፒታል ሓይሊ ኣየር ኢናል መጺኣስ፡ ብሪጋደር ጀነራል ዶክተር ሃይለ ምሕጹን፡ ኮለነል ዶክተር ኤፍረም ዝርከብዎ ጉጅለ ሓካይምን ክኢላታትን  ክሳብ ወጋሕታ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ሓዲሮም። ወይዘሮ ሳባ ኣቐዲማ እውን ኣብ ወርሒ ሓምለ ናብ ዱበይ ብምኻድ ፍሉይ ሕክምናዊ ክንክን ኪግበረላ ጸኒሑ ኣሎ።

ደቃ እውን በብእዋኑ ናብ ወጻኢ  እንዳተላእኩ ኣዚዩ ከቢድ ወጻኢታት ዝግበሮ ሕክምናን ዑደትን ይግበረሎም። እዚ ብኣንጻር እቲ ደቂ ኣእላፍ ሰባት ኣብ ኣብያተማእሰርቲ ተደርብዮም፡ ብስቅያትን ስነኣእሙሮኣዊ ጸቕጥታትን እንዳነበሩ፡ ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ኢዩ።

ከም ኣደ፡ ከም ዜጋ ብዛዕባ እዚ ስቓይ ቅንጣብ ስምዒት ዘይብላ ሙኻኑ ኢዩ እቲ ነቲ ዜና ዜና ዝገብሮ።  ወዱ ንፕረዚደንት ኣብ ባራት እንዳኸደ ‘ኣቦይ ብዘምጸኣልኩም ናጽነት ጸጊብኩም’ ኢሉ ከዕግብርግር ከሎ ኣብ ዜጋታት ዝፈጥሮ ስምዒት ኢዩ እቲ ሽግር እምበር ብዛዕባ ሓደ ቆልዓ ዝዛረቦ ብደዐ ንምግዳስ ኣይኮነን።

እቲ ስድራቤት ብስቓይ ካልኦት ቅንጣብ እውን ትኹን ምድንጋጽ ዘይብሉ፡ ኣሰር ናይ ፕረዚደንት ሳዲዝም ዝኽተል ምህላዉ ኢዩ  እቲ መቓን ናይቲ ዜና ከተኩሮ ዘለዎ እምበር፡ ከም ሰባት ስድራ ፕረዚደንት ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘይገድስ ክሕከሙን ክንክን ኪግበረሎም ዝግባእን ዘይሕከኽ መሰሎምን ኢዩ።

በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ኣብ ኢናይልን ወጻኢን ፍሉይ ክንክን ክግበረላ ከሎ፡  ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ሃይኮታን ጎሉጅን ህጻናትን ሽማግለታትን ዝርከቦም ልዕሊ 60 ሰባት ORS ስኢኖም ብሕማም ሸሮኽ ይሞቱ ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ብሄረ ኩናማ ዓድታቶም ሰኣን ጽሩይ ዝስተ ማይ ለበዳ ሸሮኽ ኣትዩዎ ኣሎ።

ኣብቲ ዝደርበይዎም ቴንዳታት ሃይኮታ ንፋስ ኣውሎ መጺኡ ስለዝበታተኖ እቶም፡ ግዳያት ኣብ ጎልጎል ተዛሕዚሖም ኣለዉ።መንግስቲ ኤርትራ ድማ እቲ ሕማም ብምስጢር ክተሓዝ ብምእዛዝ፡ ማዕከናት ዜና ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ድግሳት ክፍንዋ ይእዝዝ ኣሎ። ስለዚ እንልእኮ ሓበሬታ በዚ ኩርናዕ ክረአ ኢና እንደልዮ

11) ሬድዮ መድረኽ እተምጸኦም ኣርእስታት፡ እትህቦ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ሃገር፡ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ፡ ዝህሉ ናይ ዘተ ነጥብታት ዝሰርዕ ኮይኑ ኣሎ። ሰባት ንኻልኦት ምንጭታት ብጋህዲ እንዳጠቐሱ ንሬድዮ መድረኽ ግን ብሽፉኑ ከምዚ ተባሂሉ ሰሚዕካዶ ብዝብል ኣገባብ ኢዮም ዝዛረቡሉ።

ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ንትሕዝቶታታ መወከሲ ከምዝገብርዎን ከምዝከታተልዋ ርጉጽ ኢዩ። ይኹን ግን ክጠቕስዋ ኣመና ኢዮም ዝጥንቐቁ ምኽንያቱ እታ ሬድዮ፡ ከም መደበር ሬድዮ ዘይኮነስ ከም መተካእታ ፖለቲካዊ ውድብ ስለእትረአ ኢዩ። ንሬድዮ መድረኽ ምጥቃስ ማለት ኣባል ናይ ሓደ መተካእታ መንግስቲ ኪኸውን ዝኽእል ሓይሊ ከም ሙኻን ኢዩ ዝረአ ብሃገራዊ ድሕነት።

እዚ እንህቦ ዘሎና ገምጋም ንምንኣድ ወይ ንምትዕብባይ ኣይኮነን፡ እንታይ ደኣ ለውጢ ኣብ ምምጻእ እትጻወትዎ ተራ ካብቲ ንስኹም እትግምትዎ ንላዕሊ ኣመና ዕዙዝ ሙኻኑ ንምዝኽኻር ስለዚ ድማ ተታሒዙ ዘሎ በሪኽ ዓይነት ክዕቀብን ዝያዳ ክልዕልን ክትጽዕሩ መታን ኢዩ።

ኣብ ምሕላዉ ሓድነት፡ ኣብ ምዕቃብ ሃልሃልታ ሽግ ለውጢ፡ ኣብ ምፍጣር ትስፉው ሃዋህው፡ ኣብ ምምላስ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ ምውዳን ተቓውሞን ሉዓላውነትን፡ ኣብ ምውሓስ ልሙጽ ለውጢ፡ ኣብ ምኽባር ሰማእታትን ጻውዒት ንኽብሪ ሕድሮምን፡ እተካይድዎ ምንቅስቓስን እትህብዎ መርሓን ዝዓበየ ሓይልኹም ኢዩ።

ምናልባት እንተበራህናስ ዘይ ኣዚና ንእሽቶ ብርሃን ኢና ትብሉ ትኾኑ፡ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ወላ እታ ዝነኣሰት ብርሃን እትህቦ ብርሃን ገዚፍ ሙኻኑ ዘይምዝንጋዕ።

እዛ ሃገር ከምቲ ብዙሓት ዘይፈልጡና ዝብልዎ ተስፋ ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን። ተስፋኣ ምሉእ ኢዩ፡ ለውጢ ድማ ግድን ኪረጋገጽ ኢዩ።

እዛ ሃገር ከምቲ ብዙሓት ዘይፈልጡና ዝግምትዎ፡ ምብትታን ከጋጥማ ኣይኮነን። ውሑስን ዕግርግር ዘይብሉን፡ ጥምረትናን ሉዓላውነትናን ዘይገድዕ ለውጢ ኪረጋገጽ ሙኻኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግባእ።

እቶም ቀደም ዘቆናጽቡ፡ዘነኣእሱ ዝነበሩ ሰባት ከይተረፉ ሎሚ ኣብ ለውጢ ክኣምኑን ኣብ መስመር ብዙሓት ክርዕሙን ጀሚሮም ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ምርጭኡ ምእላይ እዚ ዘሎ መንግስቲ ሙኻኑ ብዝተፈላለዩ ምልክታት ይግብጾ ኣሎ። ቀሊል ኣብነት ንምሃብኩም ክልተ ከም ረፈረንዱም ክቁጸር ዝኽእል ኣብዚ ቅንያት ዘጋጠሙ ኣብነታት ክንህበኩም።

እቲ ቀዳማይ ኣብ ቀብሪ ናይቲ ኣብ ማእሰርቲ ካርቸሊ ማሲኑ ዝተሰወአ ሓላፊ ተለኮሚኒከሽን ዝነበረ ተጋዳላይ ሰለሙን ዝተራእየ ዋሕዚ ሰብ ኢዩ። ንሰለሙን ዘይፈልጥዎ ከይተረፉ ኣሽሓት ሰባት ናብ ቀብሪ ብምምጻእ ካብ ብፍርሂ ኣብ ትሕቲ ባርነት ሙሟት፡ ብትብዓት ኣብ ትሕቲ ስቓይ ክስዋእ ምምራጹ ዝድግፍ፡ነቲ ዓማጺን ኣሳሪኡን ድማ ዝኹንን መልእኽቲ ኣሕሊፎም።

እቲ ካልኣይ ኣብነት ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ጠዓመ በየነ ኣብ ዝገበሮ መርዓ ዝተራእየ ተሳታፍነት ኢዩ። ኣብቲ መርዓ ኣሽሓት ሰባት ከይተዓደሙ እውን ናብቲ ድግስ መጺኦም። ዕላመኦም መርዓ ምስታፍን ወረቐት ዕድመ ንምጽሓፍን ኣይነበረን፡ እንታይ ደኣ ነቲ ብኽብረቱ፡ ብጽሬት መስመሩ፡ ብንጽህንኡ፡ በቲ ዘይጠልምን ዘይሰድዕን ባህርያቱ ዝፍለጥ ጠዓመ በየነ ብምድጋፍ ብኣንጻሩ ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ደው ዘበልዎ ዓመጽቱ ንሙኹናን ኢዩ።

እዚ ተርእዮ ከም ዘይወግዓዊ ረፈረንድም ኣብ መንጎ ፍትሕን ዓመጽን ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል ኢዩ።

ኣብ መወዳእታ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፍና ዝተማሓጸንናዮ፡ ርእይቶታትን ለበዋታትን ምስማዕ፡ ጌጋታትኩም ብትብዓት ምእማንን ምእራምን መርኣያ ናይቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ንደረጃ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዘደይብ ኣገባብ ስለዝኾነ ሽሕኳ ካባና ናባና እንተኾነ ምስጋናና ንገልጽ።

ብወገና በብእዋኑ ዘድሊ ሓበሬታ ምልኣኽ ክንቅጽሎ ሙኻና ነረጋግጽ። ከምቲ ደጋጊምና ዝበልናዮ ቦታኹም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣዚዩ ዓዚዙ ስለዘሎ፡ ማዕረቲ ተዋሂቡኩም ዘሎ ክብረት ዝዳረግ ዓይነትን ብቕዓትን ከተረጋግጹ ንጽውዕ።

ክብረት ንሰማእታት፡ ልዕልና ንሕጊ!

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →