Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

2% ከፊሎም ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝኣተዉ ስግረዶብ ከካብ ገዛውቶም ተለቒሞም ናብ ኮርመናዕ ይለኣኹ ኣለዉ።

By   /  September 30, 2017  /  Comments Off on 2% ከፊሎም ካብ ወጻኢ ናብ ሃገር ዝኣተዉ ስግረዶብ ከካብ ገዛውቶም ተለቒሞም ናብ ኮርመናዕ ይለኣኹ ኣለዉ።

    Print       Email

ናይ ጣዕሳ ወረቐትን 2% እንተመሊእኩም ናብ ሃገር ከም ድላይኩም ክትመላለሱ ኢኹም ዝብል መብጻዓ ኣሚኖም ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ መንእሰያት ከካብ ገዘኦም ተለቒሞም ናብ መደበር ታዕሊም ኮርመናዕ ይለኣኹ ምህላዎም ተሓቢሩ።

እቶም 2% ከፊሎም ዝኣተዉ መንእሰያት ናይ 7 ዓመት ነጻ መውጽኢ ቪዛ ተዋሂብኩም ተባሂሎም ዝነበሩ ኮይኖም፡ እቲ ናይ 7 ዓመት ቪዛ ብክፍሊ ኢሚግረሽን ተሰሪዙ ከምዘሎ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

ስድራቤት ናይቶም 2% ከፊሎም ዝኣተዉ ብዛዕባ ደቆም ክሓቱ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ካበይ መጺኦም ብዘየገድስ እቶም ኣገልግሎት ዘይገበሩ ናብ ኣገልግሎት ክለኣኹ እቶም ኣገልግሎት ዝገበሩ ድማ ናብ ኣሃዱታቶም ክለኣኹ ሙኻኖም ተሓቢሮም።

ብወገን ሓለፍቲ ኢሚግረሽን ኣብ ዝተዋህቦም ምኽንያት ድማ ህዝቢ በዞም ብረቶምን ማሕለኦምን ደርቢዮም ስግረዶብ ከይዶም ከብቅዑ ኣይ ዓመት ኣይወርሒ ተመሊሶም ኣራግጽ ዝውድእዎ ዘለዉ  ሰባት ኣዚዩ ተቖጢዑ ስለዘሎ፡ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዘውጸኦ ሕጊ ክድምስሶ ተገዲዱ ኣሎ ዝብል ምንባሩ ተሓቢሩ።

እቶም ካብ ገዛውቶም ዝተለቐሙ መብዛሕተኦም ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮይኖም ስለምንታይ ካብ ዞባጋሽ ባርካ ዝመጹ ጥራይ ከምዚ ስጉምቲ ክውሰደሎም ተወሲኑ  ንጹር ኣይኮነን።  ኣብ ወርሓት ነሓሰን መስከረምን  ካብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይን ታላታዓሸርን ብርክት ብርክት ዝበሉ 2% ከፊሎም ዝተመለሱ መንእሰያት ብጸጥታ ሃገራዊ ድሕነት ተኣሲሮም ምህላዎም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም።

ብኻልእ ወገን እዚ ሓድሽ ሕጊ ንቡዙሓት ሓለፍቲ ካልእ ንግዳዊ ምንጪ ኮይንዎም ምህላዉ ሓቢሩ። ኣብ ኢሚግረሽንን እዚ ምዕራብን ዝርከቡ ሓለፍቲ ነዚ ሓድሽ ኩነታት ብምጥቃም ካብ ሓደ ሰብ 5 ሽሕ ዶላር እንዳኣኽፈሉ ነቶ ምውጻእ ዝተኸልኡ ዜጋታት ካልኣይ እዋን ብካልእ ስም ፓስፖርትን ቪዛን እንዳኣውጽኡ ክልእክዎም ጀሚሮም ምህላዎም ተሓቢሩ።

ኣብ ኤርትራ ዝወጹ ሕግታት ዝኾነ መጽናዕትን ትካላዊ ተሳትፎን  ዝካየደሎም ኣይኮነን። መብዛሕተኦም ሕግታት ኢሚግረሽን ፕረዚደንት ኢሰያስ ከከም ዝወዓሎን ዝሓደሮን ሙድ ዘውጸኦምን ዝቕይሮምን ስለዝኾኑ ዝእወጁሉን ዝፈርሱሉን እዋንን ኣገባብን ንጹር ኣይኮነን።

እቲ ብቓል ብቴሌፎን ዝመሓላለፍ ሕግታት ኣብ ጽሑፍ ስለዘይሰፍር  ኽፍሊ ኢሚግረሽንን ካልኦት ዝምልከቶም ትካላትን ከይተረፉ ኣየናይ ሕጊ ይኽተሉ ኣለዉ ንጹር መምርሒ የብሎምን። እዚ ኣገባብ ሓለፍቲ ንሕግታት ከከም ዝደለይዎ ንምልውዋጥን ናይ ብልሽውና መንገዲ ንምፍጣርን ተባሂሉ ዝተማህዘ ሙኻኑ ይግመት።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →