Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ክፍሊ ስለያ ወጻኢ ሃገራዊ ድሕነት ንተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ፌስቲቫል ዝስልዩ ልኡኻቱ ሰዲዱ ምንባሩ ተሓቢሩ። 

By   /  September 15, 2017  /  Comments Off on ክፍሊ ስለያ ወጻኢ ሃገራዊ ድሕነት ንተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ፌስቲቫል ዝስልዩ ልኡኻቱ ሰዲዱ ምንባሩ ተሓቢሩ። 

    Print       Email

እቶም ብክፍሊ ስለያ ወጻኢ ሃገራዊ ድሕነት ንፌስቲቫል ኢስታንቡል ዝተላእኩ ዜጋታት ኩሉ ወጻኢታቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሸፈነ ኮይኑ፡ ከም ተቓወምቲ ወይ ውን ‘ኣብቲን ኣብዝን ዘየለዉ’ ኮይኖም ዝቐርቡ ኮይኖም ምስ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ስለያ ወጻኢ ቀጥታዊ ርክባት ዘለዎምን ስሩዕ ክፍሊት ዝኽፈሉን ሙኻኖም ተሓቢሩ።

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናብ ሕሳባት ባንክ ውሑዳት ሰበስልጣን ዘእትዎ ብርክት ዝበለ ሚልዮናት ስዒቡ ዝመጽእ  ካልኣይ ዝዓበየ ወጻኢታቱ እቲ ኣብ ስለያ ዝገብሮ ከቢድ ወጻኢታት ኢዩ። እዚ ብሚልዮናት ዝቑጸር ወጻኢታት ነቶም ኣብ ስለያ ዜጋታቱ ዘዋፍሮም ቃርማታት ዝወጽእ ወጻኢታት ዘጠቓለለ ሙኻኑ ይሕበር።

ኣብ ውሽጢ ተቓወምቲ ውድባት፡ ኣብ ማሕበረኮማት፡ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት፡ ኣብ  ተቓወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ተመሲለን ዝሰርሓ  መርበባት ሓበሬታ ወብሳይታት፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተደፊኦም ዝውዕሉ ሰባት ዝገብሮ ወጻኢታትን ዘዋፍሮ ውዲታዊ ስርሒታት ኣዚዩ ብዙሕ ሙኻኑ ብሰነዳት ዝተደገፈ ጭብጥታት የረጋግጽ።

ኩሎም እቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጸሓፉ ኮመንት ከይተረፉ ብፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍን፡ ሃገራዊ ድሕነትን ብዝወሃቡ መምርሒታት ዝምእዘኑ ሙኻኖም ዝፍለጥ ኢዩ። ንኣብነት ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብ ሓደ ‘ሓላፊ ንኡስ ዞባ ህግደፍ’ ኣብ ወጻኢ ናብ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ዝተላእከ መልእኽቲ ‘ኣብ መንጎ ድምጻዊ እገለ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝኸይድ  ዘሎ ክትዕ ኣባላትና ከመይ ክንሕዞ ኢሎም ይሓቱና ኣለዉ እንታይ ክንብሎም’ ዝብል መልእኽቲ ምስ ዝረአ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሃጠው ቀጠውን ብሕታዊ ጉዳያትን ከይተረፈ ኣትዩ ንምምሕዳር ከምዝጽዕር ዝሕብር ኢዩ።

እቶም ‘ውፉያት ኣባላትና’ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሰባት ከከምቲ ዝተዋህቦም መምርሒታት ንሰባት ምጽላም፡ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ናይ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ኣውራጃ ምግምማዕ ምዝራእ፡ ኣብ መንጎ ሓዳር ከይተረፈ ምእታው ካብቲ ቀንዲ ዕማማት ናይቶም ልኡኻት ኮይኑ ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →