Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ስራሕ ክምለሱ ዝተገበረሎም ጻውዒት ነጺጎም። 

By   /  September 2, 2017  /  Comments Off on ካብ ስራሕ ደው ኢሎም ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ስራሕ ክምለሱ ዝተገበረሎም ጻውዒት ነጺጎም። 

    Print       Email
ፕረዚደንት ኢሳያስ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ቦተኦም ተኣሊዮም ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናብ ቦተኦም ክምለሱ ትእዛዝ ከምዘሕለፈ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ይኹን ግን ዳርጋ እቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ነቲ ትእዛዝ ከዝምዝነጸግዎ ተፈሊጡ።
ሓደ ካብዞም ነቲ ትእዛዝ ዝነጸገ ናይ መጀር ጀነራል ማዕርግ ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኩነታት ጥዕና ኣብ ዝተባህሎ እዚ ኪኸይድ ፍቓደኛ ከምዘይኮነ ሓቢሩ።
እቲ ዝተዋህበ ምኽንያት ናይ ጥዕና እኳ እንተኾነ እቲ ሓቀና ምኽንያት ግን ኣብ ሰራዊት ነጊሱ ዘሎ ዘይዕግበት ኢዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ነቲ ብኹሉ መለክዒታት ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ ክሰርሕ ዝግባእ ጀነራል ፍሊጶስ እተዋህበ ናይ ማዕረግ ወሰኽን ሓላፍነትን ከምዘይቅበልዎ ይገልጽ። ጀነራል ፍሊጶስ ሓሶት ብምቅብባልን፡ ንሰባት ኣሕሊፉ ብምሃብን፤ ብትሕተሃገራዊ መለክዒታትን ኢዩ እዚ ሓላፍነት ተዋሂቡ ዝብሉ እቶም ኣዘዝቲ፤  ፕረዚደንት ኢሳያስ እዝታት ከቕውም ከሎ ንጀነራል ፍሊጶስ ብደረጃ ኮለነል ሓላፊ ፖሊስ ኮይኑ  ክሰርሕ ደርቢይዎ ምንባሩ ገሊጾም።
ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲን ህዝቢን ዝገብሮ ግፍዕታት ዓቐኑ ስለዝሓለፈ ፤ ዝፍጽሞም ብልሽውና እውን ርኡያት ስለዝኾኑ ካብ መላእ ህዝቢ ከቢድ ምንጻልን ጽልእን የጋጥሞ ምህላዉ ይፍለጥ።
ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ነሓሰን ሓምለን ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ወጻኢ ምውጻእ ከምዝፈተኑ፤ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣዘዝቲ ሃገር ናብ ክትመሓየሸሉ ዘይትኽእል ደረጃ በጺሓ መጻወቲ ናይ ዘየበርከቱ ሰባት ኮይና ኣላ ዝብል መደምደምታ በጺሖም ምህላዎም ተፈሊጡ።
ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርካቡ ናቕፋ ናብ ዶላር ንምቕያር ይጽዕሩ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ብሓፈሻ ኣብ ሰራዊት ዘይምርግጋእን ዘይዕግበትን ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ክድይብ ምጽንሑ ሓቢሮም።
    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →