Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

‘ቐጽሪ ተቓውሞ ተዳኺሙ ኢዩ’ እቲ ኻልእ ዘመተ ናይ መንግስቲ ኤርትራ!

By   /  September 25, 2017  /  Comments Off on ‘ቐጽሪ ተቓውሞ ተዳኺሙ ኢዩ’ እቲ ኻልእ ዘመተ ናይ መንግስቲ ኤርትራ!

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተዓመጸሉ ዘመን ኣንጻር ዓመጽቱ ኪለዓል ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ እዋን መግዛእትታ ጥልያንን ኢንግሊዝን ደሓር ጎብጣ ኢትዮጲያ፡ ብዙሓት ሓርበኛታት ዝመርሕዎን ኣእላፍ ሰባት ዝሰዓብዎን ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ተኻይዶምሲ ንምጅማርን ምዕዋትን ብረታዊ ቃልሲ ኣበሲሮም ኢዮም።

ብኣንጻሩ፡ ኩሎም ዓመጽቲ ነቲ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ብራዕድን ሓይሊን ከንበርክኽዎ ጽዒሮም ኢዮም። ህዝቢ ብሓይሊ ምንብርካኽ ከምዘይከኣል ኣጸቢቖም ይፈልጡ ስለዝነበሩ ድማ፡ ብዘይካ እቲ ብፖሊሳዊን ጸጥታዊን ሓይሎም ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ምእሳርን ምቕታልን፡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዮም ዝስልዩ፡ ዘዳኽሙ፡ ዝጎጃጅሉ ልኡኻት ብምስዳድ ሞራልን መንፈስን ህዝቢን ቃልሱን ንምድኻም ኪሰርሑ ጽዒሮም። ህዝቢ ኤርትራ ግን ልዕሊ ውዲቶም ስለዝበረኸ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መስመር ሰሚሩ፡ ክሳብ ናጽነት ዝረጋገጽ ብዘይምስልካይ ሰሪሑ።

ሎሚውን ታሪኽ ብገዛእ ርእሱ ይድገም ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናጽነቱ ዝመንዘዑ ጉጅለ ፎእ ኢሉ ካብ ልቡ ሓኺኩ ኣውጺእዎ ኣሎ። ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ብዘይካ ዕምሪ ስልጣኑ ካልእ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ከምዘይዓጦ ስለዝረኣዮ፡ ብዘይካ ሓግሒግካ ምእላይ ካልእ ኣማራጺ የልቦን ኢሉ ተላዒሉ ኣሎ።

መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ዝሓቶም ዘሎ ሃገራውያን ሕቶታት ክምልስ ዓቕሚ የብሉን። ቅዋም ምትግባር ማለት ነብሰቅትለት ማለት ጌሩ ስለዝርድኦ ክትግብሮ ዘይሕሰብ ኢዩ። ኣሲርዎም ዘሎ ዓሰረተታት ኣሽሓት ንጹሃት ሰባት ክፈትሕ፡ መንግስቲ ዘቕውም ስሩዕ ትካላት ክሃንጽ ኣይደልን ኢዩ ምኽንያቱ ትካላውነት ማለት ተሓታትነት ስለዝኾነ። ብሓጺሩ ከመሓይሾ ዝክእል ነገር ስለዘየለ ፡ ህዝቢ ከም መንግስቲ ኪቖጽሮ ከምዘይኮነ ተገንዚብዎ ኣሎ።

ክንድዝኾነ እታ እንኮ ኣማራጺ ጌሩ ሒዝዋ ዘሎ እዞም ጽባሕ ንግሆ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዙ ዝኽእሉ ቀጽሪ ተቓውሞ ካባይ ዝኸፍኡ ኢዮም ዝብል ዘመተ ምክያድ ኢዩ። ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ተታሓሒዝዎ ዘሎ ጎስጋስ ተቓወምቲ ኣይረብሑን ኢዮም ዝብል ዘመተ ኮይኑ ዕላምኡ ናይ ህዝቢ ናይ ቃልሲ ወኒ ኣዳኺምካ ስልጣንካ ወላ ብኣዋርሕ ወይ ዓመታት ንምንዋሕ ኢዩ። ንህዝቢ ከእምን ዝኽእል ቅንጣብ ህዝባዊ ባህሪ ስለዘይብሉ፡ ብዘይካ ነቲ መተካእታ ኪኸውን ዝኽእል ቀጽሪ ተቓውሞ ምስይጣንን ምጽላምን ካልእ ኣማራጺ ኣይተራእዮን። ጎድኒ ጎድኑ እዚ ነቲ ቀጽሪ ይመርሕ ኣሎ ንዝብሎ ዘስገኦ ኣካላት ናይ ህይወት ምጥፋእ ስጉምቲ ንምውሳድ ሰባት ካብ ምልኣኽ ኣየዕረፈን።

እዞም ተቓውሞ ኣይረብሕን ኢዩ ዝብሉ መን ዝልእኮም ኢዩ። እቶም ናይ ብሓቂ ኣባላት ተቓውሞ ምቅልጣፍ ለውጢ ዝረጋገጽ ብህላወ ሓያልን ስሙርን ምንቅስቓስ ተቓውሞ ብሙኻኑ ስለዝግንዘቡ ነቲ ተዳኺሙ ዝብልዎ ቀጽሪ ንምምሕያሽን ንምዕራይን ኢዮም ዝሰርሑ። እቶም ናይ ብሓቒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓመጸኛ ተኣሊዩ ለውጢ ኪቐላጠፍ ዝደልዩ ወገን ብምድኻም ቀጽሪ ተቓውሞ ዝሓሙ ሙኻኖም ድማ ርዱእ ኢዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ዘዋፍሮም ወግሐ ጸብሐ ቀጽሪ ተቓውሚ ኣይጠቅምን ኢዩ ምባሎም ግን እንታይ ኢዩ ዕላምኡ። ቀጽሪ ተቓውሞ ምድኻሙ ብኸመይ መንገዲ ኢዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘሻቕሎን ዘርጋሕቲ ወረ ዘዋፍረሉን። እቶም ኩሉ ካልእ ገዲፎም ንቐጽሪ ታቓውሞ ክዝልፉ ዝውዕሉኸ እንታይ ኢዩ እቲ ከረጋግጽዎ ዝደልዩ ዕላማ።

ደርግን ሃይለስላሰን ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብ ናይ ዓረብ ቡችላ፡ ሓንሳብ ናይ ሸፋቱ ምንቅስቓስ ኢሎም ይጽውዕዎ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ውሽጡ ብሙስላኽ ንምብትታኑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕሪ ክሳብ እዋን ጥፍኣቶም ደው ኣይበለን። ንኣብነት እቲ ኣብ ጸድፊ ዕርበቶም ተንጠልጢሎም ከለዉ ከይተረፈ ዝፈተንዎ ቆላማ ወዘተ ኢልካ ንኤርትራ ምምቕቓል ሓደ ኣብነት ናይ ውዲታቶም ኢዩ።

መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ዕርበቱ ምህላዉ ንሱ ንባዕሉ እውን ዝፈልጦዘሎ ሓቂ ኢዩ። ከምኩሎም ኣብ እዋን ጥፍኣቶም ዘዕገርግሩ ዓመጽቲ ኣብ እዋን ጥፍኣቱ ህዝቢ ብሰላም ንኸይነብር ኣእላፍ ሰባት ኣዋፊሩ ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ፡ ኣብ ቤተክርስትያናት፡ ኣብ ማሕበረኮማት፡ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ብሙስላኽ፡ ነቲ ቀንዲ ኪመሓላለፍ ዝደልዮ መልእኽቲ ማለት ‘ቀጽሪ ተቓውሞ ተስፋ የብሉን’ ዝብል ዘመተ ለይትን መዓልትን ይሰርሓሉ ኣሎ።

ቀጽሪ ተቓውሞ ከም ኩሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ድኽመት ክህልዎ ባህርያዊ ኢዩ። ነዚ ድኽመት እዚ ንምእራም ድማ ጻዕሪ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ።እዚ ተቓውሞ ደኺሙ ዝብል ዘየቋርጽ ዘመተ ግን ካብ ሓደ ንምዕራይ ዝብገስ ኣካል ከምዘይመጽእ ምግንብዛብ ቀሊል ኢዩ። ስለዝኾነ  ህዝቢ ብፍላይ ድማ እቶም ነንዝመጸ ዘመተ ዋንኡ ከይመርመሩ ዘህልኹ ሰባት፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ተስፋ ንኾቕርጹ ዝነቐሉ ዘየቋርጹ ወረታት ኣብ ዝርእየሉ እዋን ንዕላማታቱ ኣመልኪቱ ክልተ ግዜ ክሓስቡሉ ይግባእ።

ብሓቂ ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ እንተኾንካ ወይ ውን ብዉሑዱ ንምምሕያሹ ትጽዕር እንተሊኻ፡ ናይቲ ህዝብን ሃገርን ዝዕምጽ ዘሎ መንግስቲ ገዲፍካ ንግሆ ንግሆ ቀጽሪ ተቓውሞ ደኺሙ ኢልካ ምዝራብ እንታይ ኢዩ ፋይድኡ ኢሉ ክሓትት ኣለዎ።

ንቐጽሪ ተቓውሞ ዘጋጥሞ ዘሎ መስርሕ ነቲ ማህተማ ጋንዲ ኣብ እዋን ቃልሱ ዘጋጠሞ እሞ ብመሳጢ ኣቀራርባ ዝገለጾ ተግባራት ዓመጽቲ ዝመሳሰል እዩ። ማህተማ ኣብ ቃሉ ጸላእቲን ጸላእቲ ዝለኣኽዎም ዘርጋሕቲን መጀመርታ ይንዕቁኻ፡ ደሓር ይስሕቁኻ፡ ጸኒሖም ይቃለሱኻ፡ ኣብ መወዳእታ ግን ንስኻ ኢኻ ትዕወት አሉ ነይሩ።

ልክዕ ከምቲ ቃልሲ ማህተማ ጋንዲ፡ ነልሰን ማንደላ፡ ማርቲን ሉተር ኪንግ፡  ብንዕቀት ዝተነኣኣሰ እሞ መወዳእትኡ ዝተዓወተ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ እውን ምዕዋቱ ዘይተርፍ ኢዩ። ሽዑ ቃልሲ ዓይነቱ ብዙሕ ዝገጥሞ ውዲታት ድማ ዝተፈላለየ መልክዓት ከምዘለዎ ዝያዳ ኪገሃድ ኢዮ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →