Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ (1)

By   /  September 7, 2017  /  Comments Off on ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ (1)

    Print       Email

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ

ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ዝግምግም፡ መጻኢ መደባት ዘርቕቕ፤ ርክባት ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝለኣኽናልኩም ሓበሬታ ተነጺሩ ከምዘሎ: ለውጢ ዘይተርፍ ሙኻኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተገንዚብዎስ፤ መዓስ ሙኻኑ ጥራይ ኢዩ ኪግምት ዝጽዕር ዘሎ።

ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብዛዕባ እቲ ዘካየድናዮ ገምጋም ኣይኮናን ክንዝርዝር፤ እንታይ ደኣ ከም ኣካል ናይ ውሽጣዊ ገምጋምና፡ ሬድዮ መድረኽ እትጻወቶ ዘላ መሪሕ ተራ፡ ሓያል ጎድንታታ፡ ድኽመታታ፡ ብልጭታታትን ኣብ ዝዘርዘርናሎ እዋን ዝተራእዩና ሓሳባትን ለበዋታትን ከነካፍሎ ግቡእ ኮይኑ ስለዝተሰማዓና ገምጋምና ንምልኣኽ ኢዩ።

ከምቲ ወትሩ እንብሎ ናብቲ ኪስተኻከል ዝግበኦ ድኽመታት ኣቶኪርካ ጉድለታትካ ምዕራይ ዝሓሸ ስለዝኾነ፡ ነቲ ሓያል ጎድኒን ብልጭታታትን ሰጊርና ናብቲ ክስተኻከል ኣለዎ ዝበልናዮ ድኽመታትን መአረምታን ከነቶክር ኢና።

መእተዊ

ሬድዮ መድረኽ ዜጋታት ብፍላይ ድማ ነቶም ለውጢ ክመርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ፡ መስመር ዘትሕዝ ሃገራዊ ነጥብታት ዘተን፡ መርሓ ዝኸውን ሃገራዊ ርእሰ ጉዳያት እትሰርዕ ዘላ ሬድዮ ኢያ። እተምጸኦም ዜናታት መድረኽ ኣብ ውሽጢ ዑምቀት እቲ መንግስቲ ኣቲዩ ምህላዉ ዘነጽር ኢዩ። ዝዳለዉ ሓተታታትን መደባትን ብእኩብ ተመራመርቲን ኣካዳሚያን ዘዳልውዉ ምውካስን መጽናዕትን ዝሓለፎ ሙኻኑ ንጹር ኢዩ። እቲ ሬድዮ ሒዝዎ ዘሎ ርዝነት ክዕቅብ፡ ዛዕባ ዘተን ኣንፈትን ኪቓኒ (to set the tone) ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ክዕወት መታን እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ ግምት ክኣትዉ ነዘኻኽር።

1) ቃና መደባትኩም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትስፉው ሃዋሁው ለውጢ ዘንጸባርቕ ኪኸውን ይግባእ። ምናልባት ኣብዘለኹሞ ኮንኩም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንለውጢ ዝተቓረበ መድረኽ ንምግንዛቡ የጸግመኩ ይኸውን፡ የግዳስ ለውጢ ቀሪቡ ስለዘሎ፡ ተስፋ ዝቖርጸ ዝመስል ቃና ወይ ውን ናብ ደረጃ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ዘውርደኩም ምጽዋዕ ሰባት (polymic) እንተዘየዘውተርኩም ዝሓሸ ኢዩ። ሒዝኩሞ ዘለኹም ምሁራዊ ትንታነታት፡ ምርምራዊ ኣቀራርባ፡ ንደረጃ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ኣብ ሓደ ደረጃ ኣበሪኽዎ ስለዘሎ፡ እቲ ብራኸ እቲ ይተዓቐብ።

2) ዜናታትኩም ኣብ ሕምብርቲ መንግስቲ ኤርትራ ምህላውኩም ዘረጋግጽ ኢዩ። ብዙሓት ሓለፍቲ እንተላይ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ፡ ጀነራላት ንሓበሬታ ኣብ ሬድዮ መድረኽ ኢዮም ዝሙርኮሱ። ካልእ ይትረፍ እባላት ሃገራዊ ድሕነት እውን ከይተረፉ ከም ምንጪ ሓበሬታ ኢዮም ዝጥቀሙላ። ስለዚ ዜናታትኩም እቲ ዝሓየለ መሳርሒ ኢዩ። የግዳስ ሓደ ሓደ እዋን ምስ ሚዛን መድረኽ ዘይከይድ፡ ዜናታት እውን ኪኾኑ ዘይግባእ ዜናታት ምምጻእኩም ንምዕቃብ እቲ ሒዝኩሞ ዘለኽም ደረጃ ሓጋዚ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፉ መደባትኩም ኣሪምኩሞ ኢኹም ደኣምበር ብዛዕባ ምቅያር ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ ዘቕረብኩሞ ዜና 1) ልክዕ ኣይነበረን (factual error) 2 ቅኑዕ ሓበሬታ እንተዝነብር እውን ኣገዳስነት የብሉን።

ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ወላዲቱ ንፕረዚደንት ዝለኣኽናዮ ሓበሬታ ንዓኹም ንኣፍልጦኹም እምበር ንዜና ኣይነበረን፡ ምኽንያቱ ብሰንኪ ጉድለት ውላደን እተን ኣደ ግዳይ ዜናዊ ሸፈነ ኪኾና ኣይግባእን። ነቲ ፕረዚደንት ንሰባት ከሕርቕ ንውላዶም፡ ንወላዲቶም፥ ንሓፍቶም ዘሳቒ ሳዲስት ባህርያቱ እንዳተቓወምና ንሕና ስድራቤቱ ብፍላይ ወላዲቱ ክንጠቅስ ቅኑዕ ኣይኮነን።

3) ሬድዮ መድረኽ ህዝቢ ዘይፈልጦም ጉዳያት፡ ብዙሕ ሰብ ዘይርእዮም ኩርናዓት ኣመለኻኽታ (prespective) ብምምራጽ እትገብርዎ ትንታነታት ምርምራዊ ኣቀራርባ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ንኣብነት ደረጃ ብልሽውና ናይቲ ስርዓት፡ናይ ቢሻ ኣታዊታት ዝርዝራት ስታትስቲክስ ብመንጽር እቲ ገና እንዳጠመየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኸዊሉ ዝተቐመጠ ሕሳባት ዶላር ወዘተ ሬድዮ መድረኽ ዘቓለዖ ኣዚዩ እዋናዊ ሓበሬታ ኢዩ።

ይኹን ግን ሓደ ሓደ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንብልሽውና ይቃለስ ከም ዘሎ፡ ንምእራሙ ከምዝሰርሕ ዘምስልዎ ዜናታት ትፍንዉ ኣለኹም፡ እዚ ድማ ጌጋ ስእሊ ዝህብ ኢዩ። ንኣብነት ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤል ነበር፡ ከምኡ እውን ንሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ብብልሽውና ኣሲሮሞም ዝብል ዜና ኣብ ሬድዮ መድረኽ ተፈኒዩ ነይሩ።

እዚ ተግባራት እዚ ግን ምስ ብልሽውና ምትእስሳር የብሉን፡ ማለት እቶም ዝኣስሩ ዘለዉ እቶም ቀንዲ ብልሽዋትን ብስርቅን ምጥፍፍኣን ዝኽሰሱ ኢዮም። እቲ መስርሕ ዓቢ ሰራቒ ንንኡሽቶ ሰራቒ ንናቱ ምኽንያት ይኸሶ ወይ ውን ይኣስሮ ስለዘሎ ኢዩ።ዘይትንከፉ ሚልዮናት ዶላር ዝሰርቁ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኣበይ ኣቐሚጦሞ ከምዘለዉ ዝፈልጦም ውሑዳት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣለዉ።

ንመንግስቲ ኤርትራ ብልሽውና መግረፊ ኩርማጅ ናይ ዝጸልኦም ሰባት ኢዩ። ሓደ ሓደ እዋን ድማ ኣብ ምስራቕ ዘዋፈሮም እሞም መዓልቶም ኣኺሉ ምስጢር ከየቃልዑ ኪጠፍኡ ዝወሰኖም ኢዮም። ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ህዝቢ ብጌጋ መታን ከይርደኦ ምስናይ መብርሂታቶም እንተኣቕረብኩሞም ዝሓሸ ኢዩ።

ይቕጽል……………..

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →