Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንተጋዳላይን ክብርታቱን!

By   /  August 23, 2017  /  Comments Off on ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንተጋዳላይን ክብርታቱን!

    Print       Email

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናጽነት ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ተሰዊኦም ኣለዉ። ብፍላይ ድሕሪ ምእታው እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዘመን፡ ብዙሓት ተጋደልቲ ክስውኡ ጸኒሖም ኣለዉ። ሞት ዘይተርፍ ዕጫ ወዲ ሰብ ኢዩ። ሞት መርገም እውን ኣይኮነን። እረ ገሊኦምሲ ንሞት ከም ጽባቐን ግርማን፤ ከም ኣብ ሓመዳዊ መሬት ተጋዲምካ ህድኣት እትሰምዓሉ፤ ከም ትማሊን ጽባሕን ዘይብሉ፤ ግዜን ህይወትን ሽግራቱን ረሲዕካ ብሰላም እትዓርፈሉ ህይወት ጌሮም ኢዮም ዝገልጽዎ!

እዞም ኣእላፍ ተጋደልቲ በብተራ ይሓልፉ ኣለዉ። ንእስነቶም፤ ህይወቶም፡ መጻኢኦም ዝኸፈሉላ ሃገር እፎይ ከይበሉላ ናብ ዓዲ ሞት ይገሹ ኣለዉ። ብዓቢኡ እቲ ዝወፈሩሉ ዕላማ ከይተረጋገጸ ፋንወኦም ይኸውን ኣሎ።

ሞት ተጋደልቲ ዝያዳ ካልእ ሕልፊ ስለዘለዎ ኣይኮናን ንጽሕፈሉ ዘሎና፤ የግዳስ እዞም ሰባት ናይ ንእስነትን ትምህርቲን ግዚኦም፤ ነይ መርዓን ደርዓን እዋኖም ሂቦም ሃገር ካብ መግዛእቲ ዘናገፉ፥ ነቶም ዝተረፉ ቀቢሮም፡ ምሉእን ፍርቂን ኣካላት ሒዞም ዝኣተዉ ብምዃኖም ንምዝካሮም ኢዩ።

እዞም ተጋደልቲ ድሕሪ ናጽነት እውን እቲ ዘምጽእዎ ናጽነት ሉዓላውነቱ ኣብ ሓደጋ ምስወደቐ፡ በታ ዝተረፈት ህይወቶም ንሃገሮም ከድሕኑ ዳግማይ ዝወፈሩ፤ ገሊኦም ኣብኡ ዝተረፉ ገሊኦም ድማ ካብቲ ካልኣይ ሓዊ ድሒኖም ዝቐጸሉ ኢዮም።

እወ ሞት ዘይተርፍ ኢዩ። እቲ ሞት ዘሳቒ ሞት ዝኸውን ግን እቲ ሰብ ብህይወቱ ከሎ ጥቓ ሞት በጺሑ ንዝፈጠሮ ሕልሚ ሰኣን እቶም ዝኸሓድዎ መጋድልቱ ዝወደቐሉ ዕላማ እንዳሰኣኖ ክመውት ከሎ ኢዩ። ናጽነት ንኽፈጥር ህይወቱ ዝሃበን ዝጎደለን፥ ካብታ ዝጎደለት ህይወቱ ንላዕሊ እታ ዝጎደለት ናጽነት ኢያ እተሳቕዮ።

እዞም ሎሚ ዝሓልፉ ዘለዉ ገዳይም ተጋደልቲን ሓፋሽ ውድባትን፤ ከይሞቱ ዘይኮነስ እታ ብጾቶም ዝሞቱላ ናጽነት ከይትመውት ኢዮም ዝፈርሁ ነይሮም። ኣብ እዋን ገድሊ፡ ንሞት መግለጺ ፍቕሪ ጌሮም ተጠቒሞምላ ኢዮም። ነቲ ዝፈትዉዎ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንሞት ተሰሊፎም። ነቶም ዝፈትዉዎም ብጾቶም ንምድሓን ኣነ ክሓልፍ ኢሎም ተበጅዮም። ስለዚ ኣብ ምሕላፎም ዘዛርብ እቲ ሞቶም ኣይኮነን፡ የግዳስ እቲ ንሞት ገጢሞም ዘምጽእዎ ናጽነት ከይረኣዩ ሙማቶም እምበር።

መብዛሕተኦም ናይ ምቾትን ናብራን ህይውቶም ስለሓርነት ስለዘወፈይዎ፡ ምስዓበዩ ኢዮም ውላድ ሓቑፎም። ስለዝኾነ ውልዶም እውን ከይተረፉ ከይጸገብዎም ኢዮም ዝሞቱ ዘለዉ። ብዓቢኡ ድማ እቲ ንደቆምን ንደቂ መላእ ህዝብን ዝተመነዩሉ ሰላምን ቅሳነትን ተሳኢኑ፡ ወለዶታት ኣብ ትሕቲ ራዕድን እንክሔራን ተወሪሮም ምንባሮም እንዳመስከሩ ኢዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። ፍቕሪ ዘየስተማቐሩ፤ ብሰንኪ ዓመጽ መንግስቲ፤ ናብ ባሕርን ሳሃራን ዝተዘርዉ ቆልዑት ክርእዩ ከለዉ፡ ብርግጽ ሞት ናይታ ኣምጺእናያ ዝብልዋ ናጽነት ስለዘርእዮም ብህይወት ከለዉ እውን እንተኾነ ብስቅያት ህዝቢ ይሳቐዩ ምንባሮም ርዱእ ኢዩ።

መብዛሕተኦም እዞም ዝስውኡ ዘለዉ ተጋደልቲን ሓለፍትን ንደቆም ዝገድፉሎም ሃብትን ንብረትን የብሎምን። እቲ ሃብትን ጥሪትን ኪገብሩሉ ዝግባእ ግዜኦም፡ ናጽነት ንምምጻእ ስለዘሕለፍዎ፡ ንደቆም ምናልባት ድሕሪ ሞቶም ክልተ ኣዋርሕ እውን ዘጽንሕ ገንዘብን ንብረትን ኣይገድፍሎምን ኢዮም። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ መስዋእቲ ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ መስዋእቲ ምልእቲ ስድራ ኢዩ። ነዚ ኩነት እዚ ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ ረሳዒ ባህሪ ሕብረተሰብና ኢዩ። ከምቲ ፍልስፍና ዝብሎ፤ ሰባት ክልተ ግዜ እዪኦም ዝሞቱ፡ እቲ ቀዳማይ ህይወቶም ክትሓልፍ ከላ፡ እቲ ካልኣይ ድማ ወገኖም ክርሰዖም ከሎ። ስለዝኾነ ደቂ እዞም ምእንቲ ሃገር ክብሉ ዝሓለፉ ሰባት ክርስዑ ከለዉ፡ እቶም ሰባት ክልተ ግዜ ይሞቱ።እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ስድራቤታት ብዙሓት ተጋደልቲ ተራእዩ ኢዩ።

መስዋእቲ ህይወትካ ንሓደ ቅዱስ ዕላማ ምሃብ ስለዝኾነ ሞት ዘይኮነስ ህያብ ኢዩ ዝቑጸር – ብፍላይ’ኳ  እንተደኣ እቲ ዝወደቕካሉ ዕላማ ናብቲ እትደልዮ ወለዶ ተሰጋጊሩ። እዞም ዝተሰውኡን ብሕጂ ዝስውኡን ተጋደልቲ መስዋእቶም ንናጽነት እዩ ነይሩ። ወለዶታት እታ ዘምጽእዋ ናጽነት እንተዘስተማቕርዋ ነይሮም መስዋእቶም ህያብ እምበር ሞት ኣይምኾነን። የግዳስ እታ ዘምጽእዋ ናጽነት በቲ ዝተመነይዋ መንገዲ ደቆምን ህዝቦምን ስለዘይረኸብዋ፡ መስዋእቶም ብዓመጽቲ ዝተጨወየ ጥፍኣት ኮይኑ ኣሎ።

እዞም ተጋደልቲ ዝወደቑሉ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እምበር፤ ህዝባዊ ግንባር ንፕረዚደንት ኤርትራ ኣይነበረን። ግፍዕታት ሽዕብ ደው ክብል ዝተሰውኡ ብግፍዕታት ኣደርሰር ንኽትካእ ኣይኮነን። ኣብ ራስ ዱሜራን ገምሃሎን ዝወደቑ፤ ዓሰብ ምእንቲ ሃብቲ ስድራቤት ኢሳያስ ንኢማራት መታን ክትሽየጥ ኣይኮነን። ንሰረተ እምነት ጀነራል ሑሴን ዝሰዓሩ፡ ብሰረተ ዓመጽ ጀነራል ፍሊጶስ ንምትካእ ኣይነበረን። መስዋእቶም በዚ መዳይ ጥራይ ኢዩ ዘሕዝን ዝኸውን። እንተንሶም ግን ከም ሰባት ዕድሚኦም ንናጽነትን ህዝቢን ስለዘወፈዩ፡ ስሞም ኣብ ዝበረኸ ስፍራ ናይ ኤርትራ ክነብር ኢዩ።

ጉዕዙኦም ብቕባጸት ዝተደምደመ ጉዕዞ ኪቑጸር ኣይግባእን። እታ ዝበሃግዋ ናጽነት ንሶም እንተዘይራኣይዋ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ብጾቶምን መላእ ህዝብን ሕድሪ ሰማእታት ተደርቢዩ ክተርፍ ከፍቅዱ ስለዘይኮኑ ምርግጋጻ ዘይተርፍ ኢዩ።

ምግዳል ክብረት ኢዩ። ምግልጋል ክብረት ኢዩ። ተጋዳላይ ክቡር ኢዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ክቡር ኢዩ። ተጋዲልካ ኣካል ናይቲ ናጽነት ዘምጸአ፡ ኣገልጊልካ ኣካል ናይቲ ሃገር ዘውሓሰ ሙኻን ትዕድልቲ ኢዩ። ተጋዲልካን ኣገልጊልካን ንዘምጻእካዮ ናጽነትን ዕላምኡን ብኸደዓት ስለዝተጨውየ ካብ ክብሪ ተጋዳላይን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክንዲ ፍረ ጣፍ ዝንከ ክብረት የልቦን።

ይትረፍ እቲ ካብ ማዓሙቕን መጋርያን ናጽነት ንምምጻእ ነዊሕ መንገዲ ዝወፈረ ተጋዳላይ፡ እቲ ኣብ ጥቓ እቶን ዝውዕል ዓዲ ውዒል እውን ጌጋ ኪገብር ግድን ኢዩ፡ ምኽንያቱ ብዘይካ ዘይሰርሕን ዘየበርክትን ሰብ ብዘይጌጋ ክነብር ዝኽእል ሰብ የልቦን።ንባዕሎም ቅንጣብ ዘየበርከቱ፤ ኣብ ገድሊ ናጽነትን ኣብ ምውሓስ ሉዓላውነትን ብዘይምብርካቶም ንዝሓቕዮም ሕልነኦም ንምስኻን ንተጋዳላይን ታሪኹን ከቋሽሹ ዝውዕሉ ሰባት፡ ኣብ ጌጋታት ተጋዳላይ ደይቦም ክብርኹ ዝህቅኑ ድንክታት ኢዮም’ሞ ዕግበት ዝህቦም ተኾይኑ ይቐጽልዎ፡ እንተ ኣብ ክብሪን ሕብርን ተጋዳላይ ግን ዝልውጦ ነጥቢ የልቦን።እቲ ሕብሪ ንጹህ፡ እቲ ክብሪ ረዚን ኢዩ – ንዘልኣለም።

 

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →