Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብምክትታል እዚ ምዕራብ ኣብ ከሰላ ኣብ ከባቢ መረባዓት ኣብ 550 ትርብዒት ሜትሮ በዓል 3 ደርቢ ዓቢ ህንጻ ይስራሕ ምህላዉ ተፈሊጡ። 

By   /  August 20, 2017  /  Comments Off on ብምክትታል እዚ ምዕራብ ኣብ ከሰላ ኣብ ከባቢ መረባዓት ኣብ 550 ትርብዒት ሜትሮ በዓል 3 ደርቢ ዓቢ ህንጻ ይስራሕ ምህላዉ ተፈሊጡ። 

    Print       Email

እቲ ብምክትታል ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ዝስራሕ ዘሎ ህንጻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀዳማይ ደርቢ በጺሑ ምህላዉ ተረጋጊጹ። እቲ ዝህነጽ ዘሎ ዓቢ ገዛ ካብ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ክልተ ኢንጂነራት ማለት ኢንጂነር ምስግና ኪዳነን፣ ኢንጅ ትርሓስ ኤፍሪምን ፣ሰሙናዊ ክትትል ይገብርሉ ከም ዘለዉን ተሓቢሩ። እቲ ህንጻ ኣብ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝግበር ንጥፈታት ንምውህሃድ ዝሰርሕ ቤትጽሕፈት ኪኸውን ሙኻኑ ተባሂሉ ከምዝግመት ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፤ ኣብ ምክትታል ዶብ ካብ ዝነጥፋ ዝነበራ ክልተ ኣይ ሱዙ ዝዓይነተን ማካይን ኣብቲ ግላዊ ስራሕ ይነጥፋ ከም ዘለዋ ገሊጾም። እተን ክልተ መካይን ታርጋ ኣውሪደን ኣብ ዝንቀሳቀሳሉ ዝነበራ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ጸጥታ ኣትየን እኳ ተነበራ፤ ድሕሪ ሰሙን ጊዝያዊ ታርጋ ተዋሂብወን ኣብ ሰራሕ ይነጥፋ ምህላወን ተገሊጹ።

እዚ ስራሕ እዚ ሓላፊ ናይቶም ሰባት ዘሰጋግሩ ራሻይዳ ኣብ ዓዲ ሃሎ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምርኻቡ ኪቀላጠፍ ትእዛዝ ከምዝተዋህበ ዝሓበሩ ምንጭታት፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ምስ ኤውሮጳዊ ህብረት ተኣሳሲሩ ሃዲኡ ዝነበረ ንግዲ ደቂሰብ ብሰፊሕ መልክዑ ኪቕጽል ሙኻኑ ይግመት። ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ኣብ ብልሽውና ተቃማጢዑ ዘሎ ሓላፊ ኮይኑ ወዱ ከይተረፈ ክሳብ ክልተ ናይ ጽዕነት ማኪናን ሓንቲ ኣውቶብስ ካብ ተሰነይ ኣስመራ ተጓዓዕዝ ከም ዘለዎን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዱ ንተክለ ማንጁስ ዝጥቀመላ ፕራዶ ዝዓይነታ ናይ ገዛ ማኪና ቅድሚ ዓመት ብጥርጣረ ናይ ዝተኣሰረ ነጋዳይ ተኽሊት ተባሂላ ከምእትግመትን ይፍለጥ።

ተኽሊት መጀመርታ ኣብ ከባቢ ኢመግረሽን ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ዳሕራይ ኣበይ ከም ዘበለን ከም ዘይፍለጥን  ዝሓበሩ ምንጭታት ፣ስድራቢቱ ነታ ፕራዶ መኪና ኣመልኪቶም ኣብ ክፍሊ ሞጓዕዝያ ኣብ ዝተወከሰሉ ሽም ተዘዋዊሩ ተባሂሉ ከምዝተሓበሮም ተፈሊጡ።ኣብ ኤርትራ ናይ ነጋዶን ሃብታማት ሰባት ንብረት ምግባት ልሙድ ምዃኑንን ናይ እሱር ንብረት ብመርመርትን ሓለፍትን ምግባት ዳርጋ ንቡር እና ኮነ ከም ዝመጸን ይፍለጥ። ብሕልፊ ካብ ዓዲ ኣቢቶ ዝተኣሰሩ እሱራት ሞባይላቶም ድሕሪ ምዝማት ኣብ ሹቅ መጺኦም ከም ዝሸጥወንን ኮዳት ዝተዓጸዋ ብግዲ ኡሱራት ኮዳት ክፈትሑን ከፊቶም ክህብዎምን ይግበር ከም ዘሎን ይፍለጥ።

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →