Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ህንዲ ዘቐመጦ  43.7 ሚልዮን ዶላር ብቦርድ ኣንዳራ ባንክ ህንዲ ደስኪሉ። 

By   /  August 26, 2017  /  Comments Off on ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ህንዲ ዘቐመጦ  43.7 ሚልዮን ዶላር ብቦርድ ኣንዳራ ባንክ ህንዲ ደስኪሉ። 

    Print       Email

እቲ 43.7 ሚልዮን ዶላር  ኣብ ህንዲ ባንክ ኣንዳራ ዝነበረ ኮይኑ  ብዕለት  07/08/2017 ኢዩ ምሉእ ብምሉእ ደስኪሉ።  ላዕለዋይ ፈጻሚ በዓልስልጣን ባንክ ፡  እቲ ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝንቀሳቐስ ሚልዮናት ዶላር ዘይንቡር ዋሕዚ ገንዘብን ግሉጽነት ዝጎደሎ ኣተኣታትዋን ኣወጻጽኣን ገንዘብ ስለዝተራእየሉ፡ መርመራ ክሳብ ዝካየደሉ እቲ 43.7 ሚልዮን ዶላር ክድስክል ከምዝወሰነ ምንጭታት ሓቢሮም።

እቲ ባንክ ሰነዳት ዘይብሎም ብኣቶ ሓጎስ ክሻ ብኽሻታት ዝኣትዉን ዝወጹን ዶላራት ንምጽራይ ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ ዝፍለጥ ኮይኑ:  ካብቲ ባንክ ዝግበሩ ናይ ቸክ ይኹን ናይ ሕሳብ ምዝውዋር ትውጊታት ደው ክብሉ እውን እቲ መምርሒ ኣዚዙ ምህላዉ ተፈሊጡ።

ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ካብ ህንዲ ብርክት ዝበለ ዓደስን ሩዝን ዘይቲን ናብ ኣንጎላ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ከምዘሰጋግር ዝተረደአ ባንክ ኣንዳራ: እቲ ኤርትራዊ ትካል ብኸመይ መንገዲ ናብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ሃገራት እታው ይገብር ኣሎ ንምርግጋጽ ይሰርሕ ምህላዉ ይፍለጥ።

ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሚልዮናት ዶላር ዝግመት ርእሰማሉ ንግዳዊ ምንቅስቓስ የካይዱ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ኣብ 2016 ክልተ ካብዞም ኣዝማድ ኣቶ ሓጎስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ናይ 50 ሚልዮን ዝበጽሕ ክሳራ ከምዘጋጠሞም ተፈሊጡ። እቲ ክሳራ ዝሰዓበ ብኣሳላጥነት ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ሓደ መርከብ ምሉእ ንብረት ካብ ቻይና ናብ ኡጋንዳ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ናይ ኡጋንዳ ሃንደበት ከቢድ ምልውዋጥ ምጣነ ሸርፊ ባጤራ ስለዝተገበረ ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣንዳራ ባንክ ኣብ ሃይደርኣባድ ዝርከብ ህንዳዊ ባንክ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →