Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓጎስ ካብ ስቓይ ካልኦት – ሕማም ሳዲዝም ፕረዚደንት ኢሳያስ

By   /  August 29, 2017  /  Comments Off on ሓጎስ ካብ ስቓይ ካልኦት – ሕማም ሳዲዝም ፕረዚደንት ኢሳያስ

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ዝነብሩ ህዝቢ፤ ኣብ ሃዋህዉ ናይ ከቢድ ሹቕሮራን ስቓይን ክነብር ጸኒሕ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስቓይ ምሒር ዝገብሮ ግን፤ ካልእ ረቓሒ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ ዝጭፍጭፎ ዘሎ መራሒ ምልካዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሳዲስት ብሙኻኑ ኢዩ። እዚ ሳዲስት ባህርያት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኢዩ ድማ ነቲ ብቐደሙ እውን ህይወት ኣብ ትሕቲ ምልኪ ኣመና መሪር ዝገብሮ።

ሰብነት ባህረ ሳዲስት እንታይ ማለት ኢዩ። ሳዲስት ሰባት እንታይ ባህርያት የርእዩ፥ ብኸመይን ስለምንታይከ?

መሰረት ናይ ሳዲስት ጠባይ፤ ምምዕባል ናርሲስቲክ ባህረ ሰብነት ኢዩ። ናርሲስቲክ ባህሪ ድማ ብሰለስተ ኣዕኑድ ይቐውም። 1ይ) ኣመና ነብሰ ምትዕብባይ 2ይ) ክቱር ጭካነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት 3ይ) ኣመና ባህጊ ናእዳን ህቡብነትን። ሳዲስት መራሕቲ ቆመነኦም ኣብ እዞም ሰለስተ ባህርያት ስለዝህነጽ ተግባራቶም ብትዕቢት፤ ጭካነን ነብሰ ኣጋንኖን ይልለ።

ሳዲስት ሰባት ዘርእይዎ ጭካነ፤ ነብሰ ምትዕብባይን ኣመና ባህጊ ስምን ካብቲ ኣብ ንእስነቶም ዘጋጠሞም መዕበያ ኢዩ ዝነቅል። ወላዲኻ ፍሉጥ ኣይኮነን፤ መንነትካ ኣይተረጋገጸን፤ መዕበያኻ ኣብ ትሑት ክፋል ሕብረተሰብ ኢዩ እንዳተባህሉ ዝዓብዩ ሰባት፤ ብሰንኪ ዝሰኣንዎ መንነት ወይ ዝሕመዩሉ ነብሰ ምትሓት፤ወይ ውን ካብ ቆላሕታ ዘይህቡ ወለዲ ምውላዶም ዝፈጥረሎም ስምዒታት የማዕብሉ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኩሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ረቛሒታት ባህርያቱ ሳዲስት ኪኸውን ደፊእዎ ኣሎ። ከም ኩሎም ሳዲስት ባህርያት ዘለዎም መራሕቲ፤ እቲ ስኢነዮ ዝብሎ ክብረት ንምምላስ ዘኽእሎ እንኮ መንገዲ ሓይሊ ሙኻኑ ስለዝኣምን ናይ ስልጣንን ሓይልን ሸውሃቱ መወዳእታ የብሉን።

ሳዲስት ናይ ንእስነት ህይወቶም ብዝፈጥረሎም ስምዒታት፤ ባህርያቶም ክብ ለጠቕ ዝብል ንምግማቶም ዘጸግም ይኾኑ። ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገብሮ፤ ነቲ ኣጋጢሙና ዝብልዎ ጎደሎ መዕበያ ሕነ ዝፈድዩ ዘለዉ ስለዝመስሎም ድማ፤ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዝዓቢ ወለዶ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ህጻናትን ከቢድ ሕነ ይወስዱ። እዚ ሕነ ምፍዳይ ነቲ ኣብ ንእስነቶም ዝሰኣንዎ ቆላሕታን መዕበያን ዝኽሕስዎ ዘለዉ ኮይኑ ይስመዖም።

እቲ ካልእ ዝኸፍአ ባህርያት ፕረዚደንት ኢሳያስ ሰባት ብሓይሊ ተንበርኪኽም ተኣሲሮም ክሳቐዩ ከለዉ ዝለዓለ ባህታ ዝስመዖ ሙኻኑ ኢዩ። ስድራቤት ፋሕ ፋሕ ክብሉ፤ ህጻናት ክሳቐዩ፥ በቶም ዝተሳቐዩ ህጻናት ዝሳቐዩ ዘለዉ ወለዲ ክርኢ ከሎ ዓሚቕ ድቃስ ይወስዶ። እዚ ብስቓይ ካልኦት ዝድሰት ባህሪ ኢሳያስ ድማ ኣብ ምድብ ናይቶም Tyrannical sadist ተባሂሎም ዝፍለጡ ይሰርዖ።

ሳዲስት ሰባት እቲ ኣብ ውሽጦም ተሓቢኡ ዘሎ ስምዒት ምስግዳድ መመሊሱ ስለዝግንፍል ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ምርኣይ ባህ ይብሎም። ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ንኽብርኩቱሎም ድማ ዘይርትዓዊ  ሕግታት ኣብ ልዕሊ ህዝቦም የንብሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ንዝኾነ ሰብ ክርደኦ ዘይክእል ዘይቅቡል ሕግታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘስገድድ፤ መታን ሕጊ ዝጥሕሱ ሰባት ክብርክቱ እሞ እቲ ናይ ምቕጻዕ ምእሳር፤ ምቕታል ሸውሃቱ ክዓግብ ኢሉ ኢዩ።

ህዝቢ ገንዘቡ ካብ ባንክታት ከውጽእ ምኽልካል፤ ሓረስታይ ዝሓፈሶ እኽሊ ክሸይጥ ምእጋድ፤ ዲጋታት ማይ መሊኡ ከሎ ቡምባታት ምዕጻው፤ ህዝቢ ከምድላዩ ካብ ዓዱ ክወጽእን ክኣትዉን ምኽልካል፤ ህዝቢ ናብ ዝደለዮ እምነት ከይኣምን ምእጋድ ናይዚ ሳዲስት ባህርያት ምልክት ኢዮም። እዞም ሕግታት ዘይፍትሓውያን ሙኻኖም ንሱ እውን ኣጸቢቑ ይፈልጥ ኢዩ። ሳዲስት ባህርያቱ ዝቕጽዑ፤ ዝእሰሩ ሰባት ንምርካብ ስለዘገድዶ ግን፤ ህዝቢ ዘይቅበሎም ዘይፍትሓውያን ሕግታት መዓልታዊ ይእውጅ፤ ነቲ ዘይፍትሓዊ ኣዋጅ ዘይፈተወ ህዝቢ ድማ ይእሰር፤ ይቕጥቐጥ፤ ይእሰር።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ዕግበት ዝረክብ ህዝቢ ክሳቐ ከሎ ጥራይ ኢዩ ስለዚ ኢዩ ድማ ምቕጥቓጥ ህዝቢ ንምርግጋጽ ከይደቀሰ ዝሓድር። ኣብ ኣእምሩኡ ምሉእ ህዝቢ ጌጋ ንሱ ጥራይ ቅኑዕ ዘሎ ዘምስሎ ተግባራት ምፍጻም እውን ባህ ኢዩ ዝብሎ። ምኽንያቱ ሳዲስት ሰባት ንኹሉ ሰብ ግጉይ፤ ንነብሶም ድማ ቕኑዕ ጌሮም ክሓስቡ ከለዉ እቲ ናይ ነብሰ ምዕባይ ሕማሞም ፈውሲ ስለዝረክብ። ስለዝኽነ ዘይከውን ሕግታት ምእዋጅ፤ ብመንገዲ እቲ ዘይከውን መጎት ድማ ኣነ ቅኑዕ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ምትሕልላፍ ይፍጽሙ።

ነብሰ ምዕባይ ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ሳዲስትስ ብቐጻሊ ዝሳቐዩሉ ባህሪ ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾኑ ኢዮም ድማ ምስ ኣዚየን ዓበይቲ ሃገራት ይባኣሱ ከምዘለዉ ጌሮም ነብሶም ዘእምንዋ። መብዛሕተኦም ብሳዲስት ባህርያት ዝተጠቕዑ መራሕቲ ዘርኣይዎ ባህርያት ተመሳሳሊ ኢዩ። ናይ ሊብያ ቀዛፊ ምስ ኩለን ሃገራት ኣዕራብ ምስ ኣሜሪካ ጽልኢ ኣለኒ ኢሉ ምእዋጁ፤ ናይ ጀርመን ሂትለር ንምሉእ ዓለም ከንበርክኽ ኢየ ኢሉ ምልዓሉ፤ ናይ ዒራቕ ሳዳም፤ ንክወይት ስዑዲ ኢማራት ኪጎብጣ ኢየ እሉ ምብፋሱ፤  ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ድማ በታ ዓቕሙ ኣሜሪካ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተደማሚራ፤ ኤውሮጳዊ ሕብረት ባይቶ ጸጥጣ ብምልእታ ኣንጻረይ ኢያ ምባሉ ናይዚ ሕማመ ዕብየት ምልክታት ኢዮም።

ፕረዚደንት ኢሳያስ 26 ዓመታት ኣሜሪካ፤ ሲኣይአ፤ ኤምኣይ 6፤ ባይቶ ጸጥታ ወዘተ ክብል ከሎ ብዓይነ ሕልሙ እዘን ዓበይቲ ሃገራት ብዛዕብኡ ክሓስባ ድቃስ ስኢነን ተኣኪበን ክማኸራ ኢዩ ዝረኣዮ። ናብ መራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ሰዲዱ ኣስተምህሮ ሂቡ ዝብል ዜና ክሰርሕ ከሎ እውን እቲ ነብሰ ገዚፍ ሕማም ናይ ነብሱ ባህታ ይስመዖ። እዘን ዓበይቲ ሃገራት እንተዘይደልያኒ ከምቲ ንቓዛፊ ንሳዳም ዝገበረኦ ምጽእ ኢለን ከም ሃመማ ጭፍልቕ መበላኒ ዝብል ሓሳብ እቲ ሳዲስት ባህርያቱ ከአንግድ ኣየፍቅደሉን ኢዩ። ወያነ፤ ጅቡቲ፤ ቀጠር ወዘተ በቲ ሳዲስት ሕማሙ ኣመና ነኣሽቱ ስለዝኾና ንሰን ኢየን ጸላእተይ እንተበለ ዝደቐቐ ይመስሎ። ሕማም ኢዩ ነብሱ ዝኸኣለ ዘይምሕር ሕማም።

ካልእ መልክዕ ናይ ሳዲስት መራሒ እቲ ብ Spineless sadisም ዝፍለጥ ሕማም ሳዲስትነት ኢዩ። ኣመና ፍርሂ ዘንቀሎ ኣመና ምድፋርን ምንኻስን ማለት ኢዩ። መብዛሕተኦም ሳዲስት ኣብ ግዜ ንእስነቶም ምንጻል ምስትንዓቕ ምድሃል ዝኣመሰለ ከበድቲ ሽግራት የጋጥሞም ኢዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ነብሰምትእምማን ዝጎደሎም ባህረርቲ ኮይኖም ይዓብዩ። ኩሉ ሰብ ብዛዕበኦም ዝሓሚ ዘሎ ኮይኑ ይስመዖም።

ናይ ሳዳም ሑሴን ቅልውላው ነሰምትእምማን ንኣብነት ምስቲ ኣብ ቁልዕነቱ ዘጋጠሞ ኣተዓባብያ ዝተኣሳሰር ኢዩ። ኣብኡ ሑሴን ዓብዱልመጂድ ሳዳም ከይተወልደ ኢዩ ጠፊኡ። ብኣንጻሩ ሰብኣይ ኣዲኡ ኮይኑ ዘዕበዮ ኢብራሂም ኣልሓሰን እንዳደሃለን እንዳኸትከተን ስለዘዕበዮ ድሁል ባህርያት ኣማዕቢሉ። ሰብኣይ ኣዲኡ ንሳዳም ኣብ ቅድሚ ሰባት የዋርዶን የሕስሮን ስለዝነበረ፤ ሳዳም ንሰባት ኣብ ቅድሚ ካልኦት ምውራድ ይፈቱ ነይሩ። ኢሳያስ ንሰባት ኣብ ቅድሚ ካልኦት ከዋርድ ባህ ዝብሎ እውን ካብዚ ሳዲስት ባህርያት ዝሙርኮስ ኢዩ።

ሳዲስት ሰባት ውሽጦም ርቡሽ ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ኪቐትሎም ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ይስመዖም። ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብ ውሽጢ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምዘረጋግጾ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ እቶም ሓለውኡ ክዛረብን፤ እዛ ደድሕሬና ትመጽእ ዘላ መኪና ናይ መን ኢያ፤ እዚ ዝሓለፈ ሰብ ክልተ ግዜ ሓሊፉ እንታዋይ ኢዩ፤ ክብልን ጀሚሩ ምህላዉ ይሕበር።  እዞም ፍርሂ ዘንቀሎም ዓቐኖም ዝሓለፈ ምንቅስቓስ ቀደም ዘይነበሩ ባህርያትን እንዳገነኑ ይኸዱ ምህላዎም ድማ ይሕበር።

 

ሳዲስት ባህርያት ኢሳያስ ንምዕጋብ ቆልዑ ይእሰሩ፤ ስድራቤት ፋሕፋሕ ይብላ፤ ኣረጋውያን ይከላበቱ ኣለዉ። እቶም ዝኣስሩ ዝፈርዱ ውድድሮም መን ዝያዳ ጨካን ብሙኻን ንሳዲስት ባህርያት ኢሳያስ ኣዕገበ ኢዩ። ምእንቲ ሳዲስት ሸውሃቱ ድማ ቃንዛ ህዝቢ ይራባሕ ኣሎ።  ምእንቲ ሕማም ዕብየቱ መሬትን ባሕርን ይሽየጥ ኣሎ፤ ብሰንኪ እቲ ኣብ እዋን ምዕባዩ ዘጋጠሞ ስእነት ክብረት፤ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ደቂ ህዝቢ ኤርትራ ክብረት ክስእኑ፤ ብዘይወላዲ ክዓብዩ ይገብር ኣሎ።

ሞራልን ስነምግባርን ኣብ ዘይብሉ ኣከባቢን ኩነትን ስለዝዓበየ፤ ኩሉ ህጻን ከምታ ኣነ ዝሓለፍክዋ ይሕለፍ እንዳበለ ኣንጻር ሞራልን ስነምግባርን ኩናት ኣዊጁ ኣሎ። ሳዲዝም ሕማም ኢዩ። ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ሳዲዝም ሕማም ድማ ዋግኡ ህዝቢ ኤርትራ ይኸፍሎ ኣሎ። ንኤርትራ ምሕረት መታን ከውርደላ ነዚ ሰብኣይ እዚ ምሕረት የውርደሉ!

    Print       Email

You might also like...

ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

Read More →