Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

   ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር

By   /  August 27, 2017  /  Comments Off on    ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር

    Print       Email

1) ፕረዚደንት ኢሳያስ  ‘ጉድለታት ሃገር እተጽንዕ’ ኮሚቴ ኣቑሙ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ፡ ነዞም ዝስዕቡ ማለት ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ኣቶ ተስፋንክኤል ገራህቱ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ዘለዎ ኮሚቴ ኣቑሙ ‘ጉድለታት መንግስቲ እንታይ ሙኻኑ’ ኣጽንዑ ከምዝበሎም ተፈሊጡ።

ዳርጋ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ፤ ሃገር ናብ ክትምለሰሉ ዘይትክእል ጸድፊ ኣምሪሓ ኢያ ዝብል እምነት ከምዘለዎም ዝተረጋገጸ ኮይኑ፤ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነቲ ኩሉ ነብሱ ብጉድለታት ተጎቢኡ ዘሎ መንግስቲ ‘ጉድለቱ ፈትሹ’ ኢሉ ምእዛዙ እንታይ ማለቱ ሙኻኑ ንምርድኡ ኣሸጋሪ ኢዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኮሚቴ ሙቓሙ ከም ቁውምነገር ዝወሰዶ ሰብ ከምዘየሎ ተፈሊጡ። እቶም ምሉእ ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት ከምዘረጋገጽዎ እቲ ኮሚቴ ተባሂሉ ቆይሙ ዘሎ ኣካል ንባዕሉ ብዛዕባ እቲ ዕማም መረዳእታ ከምዘይብሉ ይገልጹ።

2) ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ ብኸቢድ ሕማም ይሳቐዩ፤ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ድማ ብመንገዲ ኮለነል ተስፋልደት ላዕለዎት ሓለፍቲ ንሕክምና ከይወጹ ይኽልክል።

ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ዝርከበዎም ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ብከቢድ ሕማም ይሳቐዩ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ገለ ሓለፍቲ ናብ ወጻኢ ሃገራት ብምኻድ ክሕከሙ ክፍቀደሎም ከሎ፤ ገለ ጀነራላት ዝርከብዎም ሓለፍቲ ድማ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ናብ ወጻኢ ከይዶም ከይሕከሙ ተኸልኪሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቀብሪ፤ ሓደ ሚኒስተርን ሓደ ጀነራልን ዝርከብዎም ሰባት  ሃለዋቶም ከምዘጥፍኡ ይፍለጥ። ብዙሓት ሰባት እዞም ታሪኽ ዝፈጸሙ ጀነራላትን ሓለፍቲን ክሳብ እዋን ሞቶም ብሓደ ሰብኣይ ተንበርኪኾም ክነብሩ ምፍቃዶም ንምርድኡ ከምዘጸግሞም ይገልጹ።

3) መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ልዑል ንዕቀት የርኢ

ዕደና ኤርትራ ተቖጻጺሩ ዘሎ መንግስቲ ቻይና፤ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝኾነ ማሓዛ ዘይብሉ ናብ ውድቀት ዘምርሕ ዘሎ ስርዓት ኢዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ። ገንዘብ ስድራቤት ፕረዚደንትንኢሳያስን ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወትን ኣብ ባንክታት ቻይና ከምዘሎ ዝፈለጠ መንግስቲ ቻይና፤ ንመንግስቲ ኤርትራ ጂሆ ብምሓዝ ንኩሎም ማዕድናዊ ስምምዓት ከምቲ ዝደለዮ ጌሩ የመሓድሮም ምህላዉ ተፈሊጡ። ብዙሓት ቻይናውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከቢድ ስለያ ከምዘካይዱ፤ ኣብ ተሌኮሚኒከሽን ናይ ስለያን ጠለፋን ትምህርቲ ከምዝህቡ እውን ተፈሊጡ።

4) ትሕቲ 30 ዝዕድሚኡ መንእሰይ ንሚኒስተራትን ጀነራላትን ኤርትራ የዋርድ

ፕረዚደንት ኢሳያስ ብመንገዲ ሓደ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዝመደቦ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ንሚኒስተራት ዘዋርድ መምርሒታት የመሓላልፍ ከምዘሎ ተፈሊጡ። እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንገለ ሚኒስተራት ኣብ ዘሕለፎ መምርሒ፤ መካይንኩም ኣብ ዘይመዓለአን ይውዕላ ኣለዋ፤ ኣንስትኹም እስፔዛ ይገዝኣለን ኣለዋ፤ ዳግም ከምኡ እንተደጊምኩም መካይንኩም ክትሕደጉ ኢኹም ዝብል መጠንቀቕታ ከምዝሃቦም ተፈሊጡ። ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ንሳዋ መኸዲ ነዳዲ ዝተኸልአ እውን ብመንገዲ እዚ መንእሰይ ኢዩ።

5) ሃገራዊ ድሕነት ከቢድ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኦርተዶክስያዊት ቤተክርስትያን የካይድ።

ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክስትያናዊት ቤተክርስትያን ዝግበር ዘሎ ከቢድ ምክትታልን፤ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ጽቕጢን እንዳዛየደ ይመጽእ ምህላዉ ተፈሊጡ።ኣብዚ እዋን እዚ ኦርተዶክስትያዊት ቤተክርስትያን ኣብ ወጻኢ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስን ተቓውሞን በቲ ሓደወገን፥ ኣማኒ ኣብ ልዕሊ 3ይ ፓትርያርክ ዘሎዎ እምነትን ኣኽብሮትን ድማ በቲ ካልእ ወገን፤ ንሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ልዑል ሻቕሎት ፈጢሩሎም ምህላዉ ተረጋጊጹ።

ካብ ውሽጢ ሃገር ናብ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተላእከ ፍሉይ ቪድዮ፤ ኣብ ልዕሊ 3ይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጠንዮስ  ጸቕጢን ምፍርራህን እንዳተገበረ ከሎ ብወገኖም ድማ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይፈርህን እንዳበሉ ዘርኢ ሙኻኑ ተረጋጊጹ።

6) ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየር ትርጉም ናብ ዘይብሎም ሰባት ይቕየሩ ሓላፍነት ብኣቶ ኣብረሃም ይበሓት

ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ወዱ ንፕረዚደንት ኣቶ ኣብረሃም ኢሳያስ የካይዶ ምህላዉ ተፈሊጡ። ምስ ኢማራት ዝግበር ስምምዓትን ዝመጽእ ሚልዮናት ዶላራትን እውን ኣቶ ኣብረሃም ከምዝቕበሎን ዘወሃህዶን ይፍለጥ።

ብዘይካ እዚ ኣቶ ኣብረሃም ብመንገዲ ሓደ ኣብ ቲራቮሎ ገዚፍ ገዛ ተዋሂቡዎ ዘሎ ናይ ኤሌክትሮኒክ ክኢላ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኣካላት መንግስቲን ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ከቢድ ናይ ስለያን ዓመጽን ስራሓት የወሃህድ ምህላዉ ተፈሊጡ። እቲ ክኢላ ስድራቤቱ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጡ ሙኻኖም ይፍለጥ።

7) ብኮለነል ተስፋልደት ዝምርሑ ጉጅለ ምእሳር ምጭዋይ ሰባት ይቕጽሉ።

ብኮለነል ተስፋልደት ዝምርሑ፤ ኮለነል ወልደዝጊ ዝርከቦም 4 ኮለነላት፤ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወሰኖ ውሳነ ብምትግባር ሰባት እንዳጨወዩ ምፍርራህ፤ ንውሱን እዋን ብምእሳር ከቢድ መጠንቀቕታ ምሃብ ይቕጽልዎ ምህላዎም ተፈሊጡ። ብዘይካ እዚ ናብ ወጻኢ ከዲዖም ንዝበሃሉ ሓለፍቲ ስድራቤቶም፤ ኣሓዋቶም ከምኡ እውን ደቆም እንዳኣሳቐዩ ብውክልና ኣፎም ንምትሓዝ ልዑል ናይ ዓመጽ ምንቅስቓስ የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ።

8) ውሱናት ሓለፍቲ መጋበርያ ብሙዃን ኣምሳይኡ ብልሽውና ይፍቀደሎም ኣሎ

ኣብዚ እዋን እዚ ኮለነል ወዲ ፍርዙን፤ ኮለነል ወልዱ ባርያ፤ ብሪጋደር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ካብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት መምርሒ እንዳተቐበሉ፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ናይ ምእሳር ምክልባት ወዘተ ዕማማት የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ። እዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ዓስቢ ተግባራቶም ዝደለይዎ ብልሽውና ክፍጽሙ ከምዝፍቀደሎም ተፈሊጡ። ብኣንጻሩ ኣብ ገዘኦም ሳሎን ኮፍ መበሊ እውን ዘይብሎም፤ ኣብ መዓልቲ ንደቆም ሰለስተ ግዜ መግቢ ኪቕርቡ ዘይክእሉ ንጹሃት ኮለነላት ከምዘለዉ ይፍለጥ።

9) ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተስፋ ናይ ሙቕሯጽ ስምዒታት ይንበብ  

ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከቢድ ተስፋ ናይ ሙቕራጽ ስምዒት ይረአ ምህላዉ ተፈሊጡ። ከም መርኣያ ናይዚ ቅብጸት ብዙሓት ክትግምቶም እውን ዘይትኽእል ላዕለዎት ሓለፍቲ፤ ካብዚ ሃገርና ዘላቶ ዝኸፍእ ኩነታት ክመጽእ ስለዘይክእል ብግዳም እውን እንተኾነ ለውጢ እንተዝመጽእ ንረብሓ ሃገር ኢዩ ዝብል በጨቕታ የስምዑ ምህላዎም ተፈሊጡ።

10) ህዝቢ ብዙሓትን ምኩራትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰብኣይ ብምንብርካኾም ዝተሰመዖ ቅሬታ ይገልጽ

ህዝቢ ኤርትራንመብዛሕተኦም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ንባዕሎም ተወጺዖም ከምዘለዉን ትርጉም ዘይብሎም ሰባት ሙኻኖምን ጌሩ ኢዩ ዝወስዶም። ይኹን ግን ንባዕሎም ሰውራ ዝመርሑን ብዙሓት ጀጋኑ ቀቢሮም ዝመጹ ሰብኡት ክንሶም፤ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፕረዚደንት መዋእሎም ተንበርኪኾም ምንባሮም ብዙሕ ህዝቢ ብንዕቀትን ብስንፍናን ከምዝርእዮም ይፍለጥ።ንገለ ሓለፍቲ ኣንስቶም ከይተረፋ ስብኡትዶ ኣይኮንኩምን በየናይ መንገዲ ኢዩ ሓደ ሰብኣይ ን26 ዓመታት ኣንበርኪኹ ዝገርፈኩም ዘሎ ኢለን ከምዝዛረበኦም ተፈሊጡ።

ብኣንጻሩ ከም ኣቶ ሓጎስ፤ ጀነራል ፍሊጶስ፤ ኣቶ የማነ ገብርኣብ፤ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ንዝኣመሰሉ ውሱናት ሓለፍቲ ህዝቢ ከቢድ ጽልኢ ከምዘለዎ ይሕበር። ንኣብነት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዓዲ ጥልያን ተሃሪሙ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ፌስታ ዝገበሩ ሓለፍቲን ህዝብን ምንባሮም ተፈሊጡ።ብዘይካ እዚ በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ወይዘሮ ሳባ ናይ ከምኣ ኣዴታት ስቓይ ዘይስማዓ፤ ምድንጋጽን ሓልዮትን ዘይተርኢ ኣብ ሃብቲ ስድራቤት ጥራይ ዘተኮረ ስስዕቲ ብምርኣያ፤ ህዝቢ ኣብ ምድብ ናይቶም ኣዚዮም ጽሉኣት ሰባት ኣእትዩ ብጽልኣት ይርእያ ምህላዉ ተፈሊጡ።

 

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →