Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ባህላዊ ዕደና ምእራይ ወርቂ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ደቂ መቐርካን ደምበዛውልን ብኣባላት ጸጥታ ተኣሲሮም። 

By   /  July 1, 2017  /  Comments Off on ኣብ ባህላዊ ዕደና ምእራይ ወርቂ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ደቂ መቐርካን ደምበዛውልን ብኣባላት ጸጥታ ተኣሲሮም። 

    Print       Email

ኣብ ዘቤታዊ ምእራይ ወርቂ ተዋፊሮም ዝነበሩ ደቂ መቐርካን ደምበ ዛውልን ብዕለት 26 ሰነ 2017 ሓይልታት ጸጥታ ኣኽቢቦም ኣሲሮሞም። ኣብ መንጎ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ደቂ ዓዲ 4 ኣዴታት ምስ ደቀን ተኣሲረን ከምዝርከባ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ እቶም እሱራት ካብቲ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ ቦታ ብኣባላት ጸጥታ ተኾብኪቦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ከምዝተወስዱ ተሓቢሩ።

እዞም ባህላዊ ዕደና ተዋፊሮም ህይወቶም ንምምራሕ ክጽዕሩ ዝጸንሑ ዜጋታት ‘ኣብ ዘይሕጋዊ ምእራይ ወርቂ ተዋፊርኩም’ ተባሂሎም ከምዝተኣስሩ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ ኩሉ ሒዞሞ ዝጸንሑ ንዋት ባህላዊ መዐደኒን ዝረኸብዎ ጥረ ወርቂን ሻቡ በቶም ኣባላት ጸጥታ ከምእተሃገረ ተፈሊጡ።

እቶም ካብ ደበዛውልን መቐርካን ዝተኣስሩ ዜጋታት ናብ ዓዲ ኣቤቶ ኣብ ዝተወሰዱሉ እዋን ኣብ እንዳ ከይዝ ዝበሃል ክፋል ቤትማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ከምዝተወሰዱ ዝሓበሩ ምንጭታትና ብወዲከበደን ሚካኤልን ዝተባህሉ ካብ ጀነራል ፍሊጶስ ቀጥታዊ መምርሒ ዝወሃቡ ሓለፍቲ ዓዲኣቤቶ ከቢድ መርመራ ከምእተገበረሎም ተፈሊጡ።

ብዙሓት ስድራቤታት ንዘለወን ቁጠባዊ ጸገማትን ናይ መነባብሮ ሽግርን ንምፉኻስ ኣብቲ ብዘቤታዊ ምእራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ልምዳዊ ምእራይ ወርቂ ተዋፊረን ምጽነሐን እዚ ጻዕሪ ድማ ብምምሕዳር ከባቢ ሰረጃቓ ብወግዒ ዝተፈቐደ ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብቲ ወርቂ ዝርከብ እቶት ብርክት ክብል ኣብ ዝጀመረሉ እዋን መጀመርያ ገለ ሓለፍቲ ምምሕዳራት ነቶም ልምዳውያን ዓደንቲ ጉቦ ክሓቱ ምጅማሮም ጸኒሖም ድማ ብወግዒ ስልዒት ጌሮም ከኽፍልዎም ምጽነሖም ሓቢሮም። ቅድሚ ሕጂ ወይዘሪት ጽገረዳ እትበሃል ብሽርክነት ጀነራል ፍሊጶስ ናብ ዱበይ ከተውጸኦ ከላ እተታሕዘ 36 ጥረ ወርቂ፤ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ድኻ ዜጋታት ዝህገር እሞ ናብ ቤት ጽሕፈት ጀነራል ፍሊጶስ ዝለኣክ ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ እብ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ሓቢሮም።

ስድራቤታት ኤርትራ እቶም ሰሪሖምን ወፊሮምን  ምንጪ እቶት ኪኾንወን ዝግባእ መንእሰያተንን ዓቕመንን ምስተጸንቀቐ፤ ኣዴታት ዝርከብዎም ኣረጋውያን ድራር ዕለቶም ንምምእራር ዝተፈላለየ ብልሓት ይጥቀሙ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ልምዳዊ ዕደና ሓደ ካብቲ ዜጋታት ድራር ዕለቶም ንምርካብ ዘካይድዎ ጻዕሪ ሙኻኑ ይፍለጥ።

ኤርትራ ካብ ቢሻ ብዝርከብ ወርቂ ዛጊት ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ሽዱሽተ ቢልዮን ዶላር ኣታዊ እኳ እንተገበረት፤ እዚ እቶት እዚ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ቅንጣብ ለውጢ ኣየምጸአን። ብኣንጻሩ ኣብ መንጎ እቲ ድኻ ህዝቢን እቶም ውሑዳት ካብቲ ኣታዊ ገንዘብ ዘስግሩ ዘለዉ ሓለፍቲን ዘሎ ጋግ ከምዝገፍሐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ላዕለዋይ ሓላፊ ኩባንያ ኣብ ዘጋለጾ ምስጢራዊ ስራሕ፤ ፕረዚደንት ኢሳያስ 200 ሚልዮን ዶላር ዘውጽእ ወርቂ ብጥርኡ ኣብ ናይ ውልቁ ካዝና ብቐጥታ ኣታዊ ኪኸውን ከምዝኣዘዘ በዚ መሰረት ድማ ብፍልይቲ ነፋሪት ተጻዒኑ ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካዝና ከምዝኣተወ ሓቢሩ። እቲ ምንጪ ኣብ መግለጺኡ እቲ ሽያጥ ወርቂ ብዶላር ክኣቱ ዝብል ሓሳብ ምስቀረበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብገንዘብ ዘይኮነስ ብጥረ ወርቂ ኪቕመጥ ከምዝኣዘዘ ገሊጹ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →