Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብፕረዚደንት ኢሳያስን ስድራቤቱን ዝውነን ኣብ ቀጠር ዝርከብ ገንዘብን ጥረ ወርቅን  ናብ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ንምግዓዙ ሃቐነ ይካየድ ኣሎ።

By   /  July 20, 2017  /  Comments Off on ብፕረዚደንት ኢሳያስን ስድራቤቱን ዝውነን ኣብ ቀጠር ዝርከብ ገንዘብን ጥረ ወርቅን  ናብ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ንምግዓዙ ሃቐነ ይካየድ ኣሎ።

    Print       Email
ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብፕረዚደንት ኢሳያስን ስድራቤቱን ዝውነን ከምኡ እውን ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝቆጻጸሮ ሚልዮናት ዶላርን ጥረ ወርቂን ካብ ቀጠር ናብ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ንምግዓዙ ፈተነ የካይድ ኣሎ።
ብዕለት 12 ሓምለ ብኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ቀጠር ማለት Qatar National Bank ንዝርከብ ገንዘብ ንምግዓዝ ፈተነ ከምዘካየደ ተፈሊጡ። ይኹን ግን እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብዘይፍረ ከምዝተዛዘመ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ እቲ ዘተ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝርከብ ኤምባሲ ቀጠር ይቕጽል ምህላዉ ተፈሊጡ።
ኤምባሲ ቀጠር ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ክሰጋገር ዝሓቶ ዘሎ ገንዘብን ጥረ ወርቅን ካብ ሃገሩ መምርሒ ክሳብ ዝመጾ ዝኾነ መልሲ ክህብ ከምዘይክእልን እቲ ጉዳይ ልዕሊ ዓቕሚ ቤትጽሕፈቱ ሙኻኑን ሓቢሩ ኣሎ።
ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ዶብ ኣብ ክንዲ ብወተሃደራት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ወተሃደራት ቀጠር ክሕዝዎ ተማሕጺኑ  ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ብመርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምስሕሓብ ሃገራት ወሽመጥ ዝተቕጠዐ መንግስቲ ቀጠር፤ እቲ ናይ ሽምግልና ሓላፍነቱ ኣውሪዱ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከረክቦ ከምዝወሰነን፤ድሕሪ ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ኢዱ ከእቱ ፍቓደኛ ከምዘይኮነን ሓቢሩ ኣሎ።
ምስዚ ኣብዝተኣሳሰር ዜና ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቀጠር ነቶም ምስ ህግደፍ ጥቡቕ ርክባት ዘለዎም ፈልዩ ገንዘብኩምን ንብረትኩምን ከምቲ  ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣዲስ ኣበባ ዝኾንዎ ከይኮነኩም ተቐላጢፍኩም ናብ ካልእ ሃገር ኣግዕዝዎ ዝብል ሓበሬታ ይህቦም ምህላዉ ተፈሊጡ። እቲ ኤምባሲ ኣብቲ ብመንገዲ ዋህዮታቱ ዝዝርግሖ ዘሎ ሓበሬታ፤ እቲ ናይ ኤርትራን ቀጠርን ዝምድና ኣሉታዊ ምዕባለታት ክሕዝ ስለዝኽእል ብምስጢር ገንዘብኩምን ንብረትኩምን ከተውጽኡ ንላበወኩም ዝብል ምኽሪ ይህብ ከምዘሎ ምንጭታትና ካብ ዶሓ ሓቢሮም።ብዘይካ እዚ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ  ወኪል ህግደፍ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ሰብ ነቶም ታክሲ ዝዝውሩን ኣብ ናይ ህንጻ ስረሓት ዝሰርሑን ኤርትራውያን ጽባሕ ንግሆ ዝኾነ እንተኣጋጢሙ ንኣባላት ህግደፍ ዝኾኑ ጥራይ ኢና ንሕግዝ፤ ስለዚ ኣባልነት ህግደፍ ክትምዝገቡ ብኣግኡ ነዘኻኽር ዝብል ጎስጓስ የካይድ ምህላዉ ተፈሊጡ።
ከምዝፍለጥ መንግስቲ ሃገረ ቀጠር ካብቲ ብሽምግልና ሒዝዎ ዝነበረ ዶባት ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ ምልቃቑ ኣብ ከባቢ ዶባት ጅቡትን ኤርትራን ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይረአ ምህላዉ ይሕበር።
ቅድሚ ሰሙን  ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣቦን ክሊማን ዝነበራ ኣሃዱታት ብዕለት 30 ሰነ 2016 ናብ ከባቢ ራሓይታ ከምዝተቐየራ ኣብ ዜናታትና ከምዝተሓበረ ዝዝከር ኮይኑ  እተን ናይ መካናይዝድ ኣሃዱታት በራጊድ ዝገበረኦ ምቅይያርን ምንቅስቓስን ኣሃዱታተን ድሕሪ እቲ ምስ ምውጻእ ሰራዊት ቀጠር ዝተኸሰተ ምዕባለታት ዝተኣሳሰር ኢዩ ተባሂሉ ከምዝግመት ምንጭታት ካብ ምብራቓዊ እዚ ሓቢሮም።
ብዘይካ እዚ ከበድቲ ኣጽዋርን ኣጋር ሰራዊትን ናብ ከባቢታት ረሓይታ ክጽጋዕ ከምዝቐነየ ምንጭታትና ሓቢሮም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ  ኣቐዲሙ ነቲ ናይ ቀጠር ቦጦሎኒ ሒዛቶ ዝነበረት ዕርድታት ዝተከአ መካናይዝድ እውን ዝያዳ ናብ ዱሜራ ይጽጋዕ ምህላዉ ይፍለጥ። መንግስቲ ጅቡቲ ብመንገዲ ኢጋድን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ብቐጠር ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ብመንግስቲ ኤርትራ ተታሒዙ ክብል ብቐጻሊ ስምዕታ የስምዕ ምህላዊ ኣብ ዜናታት ዓለም ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →