Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ሃገረ ቀጠር ካብቲ ብሽምግልና ሒዝዎ ዝነበረ ዶባት ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ ምልቃቑ ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይረአ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 

By   /  July 5, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ሃገረ ቀጠር ካብቲ ብሽምግልና ሒዝዎ ዝነበረ ዶባት ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ ምልቃቑ ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይረአ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። 

    Print       Email
መንግስቲ ሃገረ ቀጠር ካብቲ ብሽምግልና ሒዝዎ ዝነበረ ዶባት ጅቡትን ኤርትራን ድሕሪ ምልቃቑ፤ ኣብቲ ከባቢ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይረአ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።
ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ምብራቓዊ እዚ ከምዝሓበርዎ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣቦን ክሊማን ዝነበራ ኣሃዱታት ብዕለት 30 ሰነ 2016 ናብ ከባቢ ራሓይታ ከምዝተቐየራ ተሓቢሩ። እተን ኣሃዱታት ናይ መካናይዝድ ብርጌድ ኮይነን ምቅይያርን ምንቅስቓስን ኣሃዱታተን ድሕሪ እቲ ምስ ምውጻእ ሰራዊት ቀጠር ዝተኸሰተ ምዕባለታት ዝተኣሳሰር ኢዩ ተባሂሉ ከምዝግመት ይሕበር።
ብዘይካ እዚ ከበድቲ ኣጽዋርን ኣጋር ሰራዊትን ናብ ከባቢታት ረሓይታ ክጽጋዕ ከምዝቐነየ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም።  ኣቐዲሙ ነቲ ናይ ቀጠር ቦጦሎኒ ሒዛቶ ዝነበረት ዕርድታት ዝተከአ መካናይዝድ ዝያዳ ናብ ዱሜራ ይጽጋዕ ምህላዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፤ መንግስቲ ጅቡቲ ብመንገዲ ኢጋድን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ብቐጠር ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ብመንግስቲ ኤርትራ ተታሒዙ ክብል ብቐጻሊ ስምዕታ የቕርብ ምህላዉ ተሓቢሩ።
ኣቦ መንበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፈጊ መሓመት ብስም እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፤ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝጓሃሃር ዘሎ ግጭት ስለዘሰከፎ ናብ ክልቲአን ሃገራት ልኡኽ ክሰድድ ምውሳኑ ብምግላጽ፤ ድሮ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ይገብር ምህላዉ ሓቢሩ።
መንግስቲ ቀጠር፤ መንግስቲ ኤርትራ ብሃገራት ወሽመጥ ንዝተወሰደ ምብታኽ ዝምድናታትን እገዳን ደጊፉ ኣንጻር ቀጠር ደው ምባሉ ስለዘቖጠዖ ፤ እቶም 450 ዝኸውን ንሽምግልና ኣትዩም ዝነበረ ሰራዊቱ ካብ እቲ ዶብ ብሃንደበትን ብዘይኣዋጅን ከምዘውጸኦም ይፍለጥ።
እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉዳይ ዶብ ናብ ሕቡራት ሃገራት ከይከይድ ሓጊዙ ዝነበረ ሽምግልና ሃገረ ቐጠር ስለዘብቕዕ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥጣ ናይ ምኻድ ዕድሉ ርሒቡ ምህላዉ ይግመት።
ከም ወትሩ መንግስቲ ኤርትራ ንዶባዊ ኩናት ይኹን ተመሳሳሊ ሃገራዊ ጉዳያት ዘዐውት መስመርን ንጡፍ ዲፕሎማሲን ስለዘይክትል ብኽሳራ ክወጽእ ሙኻኑ ይግመት።
እዚ ኣብ ዶብ ጅቡቲን ኤርትራን ዝምዕብል ዘሎ ኩነት፤ እታ ብመንግስቲ ኢትዮጲያን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን እትድገፍ ጅቡቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘኾርንዕ ምንቅስቓስ ክትወስድ ኣኽኢልዋ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት፤ እቲ ተስፋ ጌሩሉ ዝነበረ ምልዓል እገዳ ክረኽቦ ዘለዎ ተኽእሎ ጸቢብ ሙኻኑ እዚ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኢጋድ ዘተንብህ ሙኻኑ ይግለጽ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →