Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተራትን ኣብ ዝነብሩሉ ብስፐይስ ዝፍለጥ ከባቢ በራሪ ወረቐት ከምዝተዘርገሐ ተሓቢሩ

By   /  June 12, 2017  /  Comments Off on ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተራትን ኣብ ዝነብሩሉ ብስፐይስ ዝፍለጥ ከባቢ በራሪ ወረቐት ከምዝተዘርገሐ ተሓቢሩ

    Print       Email
እቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተራትን ዝነብሩሉ ከባቢ ብእስፐይስ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ በራሪ ወረቐት ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ከምዝተዘርገሐ ተሓቢሩ። ገለ ካብ ትሕዝቶ ናይቲ በራሪ ወረቓቕትን ፋምፍሌታትን ንብጾትኩምን ዕላማታቶምን ጠሊምኩም ኣብ ዘይትኣምኑሉ መስመር ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓኹም ምስራሕኩም ዓገብ ኢዩ፤ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ጸሊም ታሪኽኩም ክትዝከሩ ኢኹም ዝብል ይርከቦ። ኣብቲ ካልእ ገጽ ናይቲ በራሪ ወረቐት ኣብዚ ከባቢ ዘለኩም ሓለፍቲ ብዓቢኡ ንነብስኹምን ዝሓለፍኩምሉ ዕላማን ከምኡ እውን ነቲ ህዝቢ ሕድርኹም ከተጽንዑ ዝጽበየኩም ህዝቢኹም ዝጠለምኩም ኮንኩምኣለኹም ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ። 
 
እቲ በራሪ ወረቐት ክልተ ጥልመት ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ኮይኑ ብብዝሑ ኣብውሽቲ እቲ ጀነራላት ዝነብሩሉ ቪላታት ከምዝተዘርገሐ ተፈሊጡ። እቲ በራሪ ወረቓቕቲ ክልተ ሕብሪ ዘለዎ ኮይኑ ብብዝሒ ኣብ ቢ6 ዓቐን ወረቐት ተሓቲሙ ከምዝተዘርገሐ ተፈሊጡ። 
 
ክሳብ ሕጂ ካብቲ እንዳ ኣርበዓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ህዝቢ ክሳብ 5 ሰባት ከምዝተኣስሩ ክፍለጥ ከሎ ሓደ ካልእ ካብ መዓስከር ቃኘው እውን ተኣሲሩ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ገሊጾም። 
 
ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ እቲ ምብታን በራሪ ወረቓቕቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ብብርክት ዝበሉ ሓለዋ ዝሕሎ ከባቢ መንበሪ ጀነራላት ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክዝርጋሕ ምኽኣሉ ኣሻቒልዎም ምህላዉ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ኣብ ልዕሊ እቶም ድሮ ብርክት ዝበሉ ሲቪል ዝተኸደኑ ሓለውቲ ካልኦት ተወሳኺ ሓለዋ ክድረቡ መምርሒ ኣሕሊፎም ኣለዉ። 
 
እቲ ከባቢ ብርክት ዝበላ ሕቡኣት ካሜራታት ተተኺልዎ ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዝኾነ ሰብ ካብ ዕለት 15 ግንቦት ጀሚሮም ናይ መሕለፊ ካርድ ብውሽጣዊ ጸጥታ ንምውሃብ መደብ ከምዘሎ ተገሊጹ። 
 
ኣብቲ ካብ 16 ዘይውሕዳ ካሜራታት ዘለዎ ከባቢ እቲ ስርሒት ብተራ ኣባላት ማሕበረ ሰብ ጥራይ ክግበር ዝከኣል ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ዝወሰዱ ሓለፍቲ  ሃገራዊ ድሕነት ሓደ ምኩር ዶክተር ዝርከቦም ብዙሓት ካድራትን ሞያውያንን እውን ኣብ ትሕቲ ምክትታል ክኣትዉ መምርሒ ኣሕሎፎም ምህላዎም ተገሊጹ። 
    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →