Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ዕጡቓት ራሻይዳ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ንዝርከብ መዓስከር ምዕራባዊ እዚ ኣጥቒዖም፤ 6 ኣባላት ምዕራብ እዚ ብሰንኪ እቲ መጥቓዕቲ ህይወቶም ስኢኖም። 

By   /  April 25, 2017  /  Comments Off on ዕጡቓት ራሻይዳ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ንዝርከብ መዓስከር ምዕራባዊ እዚ ኣጥቒዖም፤ 6 ኣባላት ምዕራብ እዚ ብሰንኪ እቲ መጥቓዕቲ ህይወቶም ስኢኖም። 

    Print       Email

እቲ ብዕለት 16 ሚያዝያ ዝተኻየደ መጥቓዕቲ ኣብ ልዕሊ 3ይቲ ሓይሊ እዚ ምዕራብ ዝተኻየደ ኮይኑ፤ ንብርክት ዝበለ ደቓይቕ ኣብ መንጎ እቶም ዕጡቓት ራሻይዳን ኣሃዱታት እዚ ምዕራብን ከቢድ ናይ ቶኽሲ ምልውዋጥ ከምዝተገበረ ተሓቢሩ። እቲ መጥቓዕቲ ኣብ ከባቢታት ናይ እቲ ብሓድሽ መዓስከር ዝፍለጥ መዓስከር ዝተገበረ ኮይኑ፤ ብሰንኪ እቲ ሃንደበታዊ መጥቓዕቲ 5 ኣባላት ምክትታል ዶብን ሓደ ናይ ተለንተ ማዕርግ ዘለዎ መራሕ ሓይሊን ተሰዊኦም።

ድሕሪ እቲ መጥቓዕቲ፤ ክልተ ኣባላት ዕጡቓት ራሻይዳ መጥቓዕቲ ፈጺሞም ክምለሱ ከለዉ ከምዝሞቱ ተፈሊጡ። እቶም ዝሞቱ ክልተ ራሻይዳ ካብተን ዝስዕበኦም ዝነበራ መካይን ኣባላት ምዕራብ እዚ ንምህዳም ብናህሪ ይጓዓዙሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኢዩም ሞይቶም።

ኣሃዱታት እዚ ምዕራብ ነቶም መጥቓዕቲ ዘካየዱ ራሻይዳ ብምስዓብ ብከባቢ ግርማይካን ኣዲባራን ኣቢሎም ናብ ዶብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ናይ ሱዳን ወተሃደራት ቶኽሲ ከምዝኸፈቱሎም ተፈሊጡ። ድሕሪ እዚ ሓጺር ናይ ቶኽሲ ልውውጥ ኣሃዱታት እዚ ምዕራብ ብዝተዋህቦም መምርሒ መሰረት ካብ ዶብ  ሱዳን ከምዝተመለሱ እቶም ምንጭታት ገሊጾም።

ብዕለት 11ን 12 ሚያዝያ 2017 ኣብ ከባቢ መከሰራት ዝተባህለ ቦታ 7 ዝኾኑ ራሻይዳ ብምክታታል ዶብ ተጨውዮም ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ኣደርሰት ተኣሲሮም ከም ዘለው ይፍለጥ። እቲ ብዕጡቓት ራሻይዳ ዝተወሰደ መጥቓዕቲ ሕነ ናይዚ ዝተገለጸ ጭውያ ተባሂሉ ከምዝግመት ዝሓበሩ ምንጭታት፤ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ማእሰርቲ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ 6 ኣባላት ምክትታል ዶባት ኣብቲ መጥቓዕቲ ብራሻይዳ ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ሓቢሮም።

ድሕሪ ምቕያር ወረቐት ናቕፋን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ራሻይዳ ብስግጋር ደቂ ሰብ ዝኣከብዎ 5 ቢልዮን ናቕፋ በቲ ሓድሽ ወረቐት ምቕያር ከምዝኣበዮም ዝጠቐሱ ምንጭታት መድረኽ ድሕሪ እዚ ዝምድና ራሻይዳን መንግስቲ ኤርትራን እንዳሓርፈፈ ክመጽእ ምጽንሑ ገሊጾም። ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሕብረት እውሮጳ ሓገዝ ድሕሪ ምርካቡ እቲ ምስ ራሻይዳ ብምትሕብባር ዘካይዶ ዝነበረ ሰባት ናይ ምሻጥ ንግዲ ሜልኡ ስለዝቐየረ፤ እቶም ብሓባር ኣብ ንግዲ ደቂ ሰብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ራሻይዳ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ቀጻሊ ግጭት ከምዝርከቡ ተገሊጹ።ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ራሻይዳ መንግስቲ ኤርትራ፤ ሓንሳብ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ሓንሳብ ኣንጻር ምምሕዳር ከሰላ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምሻጥ ሰባትን ንግዲ ናውቲ ኣካላትን ብዝተወደበ መንገዲ ክጥቀመሎም ምጽንሑ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ይሕበር። ኤውሮፓዊ ሕብረት እቲ ብካርቱም ኣረንጅመንት ኣብ ዝፍለጥ ፕሮጀክት ነቶም ባዕሉ ዝሸጦም ዝነበረ ግዳያት ስግረዶብ ደው ከብል ስለዝተሰማመዐ ኢዩ ምስ እቶም ናይ ንግዲ ሰባት መሻርኽቱ ዝኾኑ ራሻይዳ ርክባቱ ኣቋሪጹ።

መንግስቲ ኤርትራ  ነቲ ብስግረዶብ ዝረኽቦ ዝነበረ ዶላር ኣብዚ እዋን እዚ ብመሸጣ ቪዛ ይእክቦ ምህላዉ ተፈሊጡ። ክፍሊ ኢሚግረሽን ንሓደ ቪዛ 20,000 ዶላር ብምሻጥ ብኤርፖርት ሰባት የውጽእ ምህላዉ ይፍለጥ። ብዙሓት ወገናት እዚ መሸጣ ቪዛ ብብልሽውና ዝግበር ዘሎ ናይ ውልቀሰባት ተግባር ዝመስሎም እኳ እንተኽነ እቲ ሓቂ ግን መንግስቲ ንዘለዎ ህርፋን ገንዘብ ንምርዋይ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቶም ካብ ሃገር ክጠፍኡ ዝደልዮም መንእሰያት ንምሕጋዝ ዝገብሮ ዘሎ ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →