Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘይንቡር ስርዓት፡ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’ ሃገር

By   /  April 11, 2017  /  Comments Off on ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘይንቡር ስርዓት፡ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’ ሃገር

    Print       Email

ንቡር ህዝቢ ብሰላም ቅሳነት ኣብ ሃገሩ ወፊሩ እንዳኣተወ ይነብር። ኣብ ዓለም ዝርከብ ህዝብታት ኣኣብ ሃገሩ፤ ኣብቲ ቅዋም ዝቕርበሉ ዜግነታዊ መሰላትን ግቡኣትን ኣጽሊሉ ብሰላም ይነብር ኣሎ። እተን ሃገራት ከከም ኩነታተን ሃብታማት፤ ማእከሎት ድኻታት እኳ እንተኾና፤ ኩለን ብዉሑዱ ናጽነት ዘለዎ ህዝቢ ኣለወን። ብዘይካ ሓንቲ ሃገር። ኤርትራ!

ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘንቡር ስርዓት፤ ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ‘ዝነብሩላ’  ወይ ልክዕ ንሙኻን ክነብሩ ዝህቅኑ ህዝቢ ዝነብሩላ ሃገር ኮይና ኣላ። ዘይንቡር ስርዓት ንቡር ህይወት ዘይብሎም ዜጋታት ግን እንታይ ማለትዩ። ዜጋታት ንቡር ህይወት ከምዘይብሎም ፤ ስርዓት ንቡር ከምዘይኮነ ብኸመይ ንፈልጥ።

ንቡር ስርዓት ህዝቢ ብድምጹ ዝመረጾ ብድልየት ህዝቢ ናብ ስልጣን ዝመጸ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጻዕነ ኢዩ። ንህዝቢ ብሓይሊ ጠመንጃን ጉራደን ኣንበርኪኹ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኢዩ። ብምርጫ ዘይመጸ፤ ንህዝቢ ዘይውክል ስርዓት ኢዩ። ቅዋም ቀቲሉ ብዘይቅዋማዊ ስርዓት ብሓይሊ ዝገዝእ ዘሎ ብሙኻኑ ድማ፤ ንዝተቓወሞ ብጸጥትኡን ፖሊሱን እንዳሰወረን እንዳቐተለን ይነብር። ስለዚ ኢዩ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይንቡር ስርዓት ዝበሃል።

ንቡር ህዝቢ ወፊሩ ይኣቱ፤ ገይሹ ይምለስ፤ ዝመሰሎ ይዛረብ ናብ ዝደለዮ ቦታ ይኸይድ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ፤ ከይወፍር ዝተኣገደ፤ ከይገይሽ ዝተኸልከለ ኢዩ። ሓንጎሉን ዕድሉን መንግስቲ ብሓይሊ ስለዝመንዘዖ፤ ኣበይ ይሓድር፤ እንታይ ይበልዕ፤ ካበየናይ ቦጥ ማይ ይሰቲ፤ ካበየናይ ዱካን ክንደይ ግራም ሕብስቲ ይበልዕ  መንግስቲ ኢዩ ዝውስነሉ። ስለዚ ኢዩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዘይንቡር ህይወት ዝነብር ዘሎ።

ንቡር ተመሃራይ መንግስቲ ትምህርትን ፍልጠትን የቕስሞ፤ መጻኢ ዕድሉ የርህወሉ፤ ኣብ እዋን ንእስነቱ ይመሃር፤ ኣብ እዋኑ ይምርዖ፤ ኣብ ሰዓቱ ድማ ውላዱ ይሓቑፍ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ፤ መንግስቲ ብኑኡሱ ንታዕሊም የውርዶ፤ እንተስኢንዎ ሃሰው ኢሉ ይገፎ፤ ምስረኸቦ ይኣስሮ፤ ምስኣሰሮ ይኽትክቶ። ስለዚ ድማ ንቡር እዋን ንእስነይ የሎን ኣብ ኤርትራ።

ንቡር መንእሰይ ተማሂሩ ይምረቕ ፤ተመሪቑ ንስራሕ ይኣቱ፤ ሰሪሑ ድማ ነብሱን ንስድራቤቱን ሃገሩን ይርብሕ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ መዋእሉ ንባርነት ስለዝተፈርደ፤ ካብ ማእሰርቲ ኣውጺኡ መንግስቲ መሊሱ ንታዕሊም የውርዶ፤ ብዘይድልየቱ ናብ ናይ ባርነት ሽቕለት የውፍሮ ፤ ስኢነካ ኮብሊልካ ኢሉ መሊሱ ናብታ ኣቐዲሙ ዘእተዎ ማእሰርቲ ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣእትዩ የብልዮ።ተኸትኪቱ ምስወጸ ናብ ሓደ ናይ ጀነራል ሕርሻ ወይ ናይ ሃብታም ነጋዳይ ኢንዳስትሪ፤ ወይ ናይ ህግደፍ ኩባንያ ብባርነት ይሰርሕ።  ስለዚ ኢዩ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ዘይንቡር ህይወት ዝነብር ዘሎ ዜጋ ዝበሃል።

ንቡር ዜጋ ሓሲምዎ ምስተሰደ፤ ኣብቲ ተሰዲዱ ዝነብሮ ዘሎ ዓዲ ሰሪሑ ይነብር፤ ስድርኡ ድማ ይሕግዝ። ኤርትራዊ ስደተኛ ግን እተን ናብ ዓዲ ስደት ዘንፈጸኦ ኣእዳው ኣጋንንቲ፤ ኣብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ወጻኢ ውን የረኻኽባሉ። 2% ተዘይከፊልካ ስድራኻ ክንኣስሮም ኢና፤ ብቴሌፎን ምስ ስድራኻ ክትዛረብ ተጸናጺናካስ ንመንግስቲ ትሓሚ ነይርካ ተባሂሉ፤ በቶም ምስኡ ዝቕመጥ ሃሱሳት ህግደፍ እንዳተሃድነ ይነብር። ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራቤቱ ጂሆ ስለዝተታሓዝዎ ድማ ወላ ኣብ ወጻኢ እንዳነበረ ህይወቱ ገና ኣብ ትሕቲ ሹቕረራ ህግደፍ ትነብር። ስለዚ ኢዩ ድማ ኤርትራዊ ስደተኛ ዘይንቡር ህይወት ዝነብር ዘሎ ዜጋ ዝበሃል።

ንቡር ነጋዳይ ሰሪሑ መኽሰቡ ይእክብ፤ ንመንግስቲ ቀረጹ እንዳኸፈለ ድማ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ኣበርክቶኡ ይገብር። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነጋዳይ፤ ንግዱ ግርም እንተኸይዱ ኣብ ዓይኒ ጀነራል ፍሊጶስ፥ ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፤ ወይ ውን ጀነራል ኣብረሃ ካሳ ስለዝኣቱ፤ ዕድል ገይሩ ብትሕተሃገራዊ ምትእስሳር ተዘይተማሒሩ፤ ዝኾነ መመሳመሲ ተፈጢሩ ናብ ቤትማእሰርቲ ከምዝዳጎን ይግበር። ተቐጥቂጡ ንብረቱ ሸይጡ ብዋሕስ ክወጽእ ምስተነገረ ድማ ገንዘቡን ንብረቱን ነቶም ጀነራላት ኣረኪቡ ጥራይ ከምዝወጽእ ይንገሮ። ስለዚ ኢዩ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነጋዳይ ንቡር ህይወት ዘይብሉ ዜጋ ዝቑጸር።

ንቡር ህይወት ዘለዋ ህጻን ጸጹቡቑ ንህጻናት ተባሂላ ትዓቢ ትመሃር ትኹስኮስ። ኣብ ኤርትራ ዘላ ህጻን፥ ኣቦኣ ኣብ ኣገልግሎት ከርተት ስለዝብል፤ ወይ ውን ብዝወረዶ ስቓይ ስለዝነፍጽ ብዘይ ኣቦ ትዓቢ። ብዘይ ኣቦ ዓብያ ከይኣኽላ፤ እቶም ብሕማማት ብኣውራጃን ሃይማኖትን ዝጠስጠሱ መራሕቲ፤ የሳቕይዋ ይከላብትዋ። ንባዕሎም መዕበያኦም ዝበደሎም ኣብ ስነምግባር ዘይብሉ ሃዋህው ዝተወልዱን ዝዓበዩን ስለዝኾኑ ክብርታት ስድራቤት ዘይንታዮም ይገብርዎ። ዓዲ ብኽብሪ ስድራቤት ዘይፈልጡ ስነምግባር ዘይብሎም ሰባት ትምራሕ ስለዘላ ስድራቤታት ፋሕፋሕ እንተበላ ባህ ዝብሎም ሳዲስትስ ብስቅያት እቶም ህጻናት ይፍስሁ።  በዚ ድማ መጻኢኦም ዝጸልመተ፤ ተስፋኦም ዝተደወነ፥ ኣይ ትምህርቲ፤ ኣይ ፍቕሪ ስድራ፤ ኣይ ማሙቕ ሕብረተሰብ ዝተዓደሉ ህጻናት ኮይኖም ህይወቶም ይበሊ። ስለዚ ኢዩ እምበኣር ህጻናት ኤርትራ ንቡር ህይወት ዝተሓረሙ ንጹሃት ግዳያት ዝበሃሉ።

ኤርትራ ንሰብኣውነት ክብርታትን  ንስነምግባርን ንሕጊታትን ዝቐተለ ስርዓት ይገዝኣ ስለዘሎ፤ ኩሎም ንቡራት ነገራት ኣርሒቖም ገይሾማ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ፤ ተሰዊሩ ዝብሉ ቓላት ከም መዓልታዊ ዕላል፥ ገንዘቡ ተመንዚዑ ተሃጊሩ ዝብል ዝምታ፤ ከም ተራ ክስተት ይውሰድ ኣሎ። ሕጻናት ኣሲሮም ቱታ ምባል ከም ጅግንነት ዝወሰድዎ ጀነራላት፤ ኣብ ክንዲ ምስቲ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ሒዙዎ ዘሎ ከምኦም መንግስቲ ምትህልላኽ፤ ምስ ሕንጫላት ቆልዑ ብምትህልላኽ ነቲ ተኸዲኖሞ ዘለዉ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም የዋርዱ ኣለዉ።

ብሸነቡን ወተሃደራዊ ማዕርጋቱን ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ  ሳዳም ሑሴን ከም ኣንጭዋ ኣብ ጉድጓድ ኢዩ ተሓቢኡ ተረኺቡ። ብሚሊታሪ ክዳን ብዝወቀባ ደቀንስትዮ ዝሕሎ ዝነበረ ቃዛፊ ከም ምጽጹላይ ኣብ ቢንቶ ኢዩ ተረኺቡ።ህጻናትን ደቀንስትዮን ኣብ ሮማንያ ዘሳቐየ ኒኮላስ ቻውቸስኮ ምስ በዓልቲ ቤቱ  ህዝቢ ባዕሉ ኢዩ ልደት መዓልቲ ፈሪድዎ። ዞምኡን ሰበይቱን ከይተረፈ ዝቐተለ  ስታሊን መወዳእቱ  ኣብታ ተሓቢኡ ዝነብረላ ዝነበረ ገዛ ብብስጭት ወቕዒ ልቢ ሞይቱስ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ኢያ ሰራሕትንኡ ረኺባቶ።ኩሎም እዞም ኣብነታት ዓመጽቲን መዳኽርቶምን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝህልዉሉ እዋን እንታይ ይመስሉ ወይ ክመስሉ ይህቅኑ ብዘየገድስ ኣብ መወዳእቱ ብውርደት ኢዮም ዝጠፍኡ።

ኣብ ኤርትራ እውን መላእ ህዝቢ ኣንጻር እዚ ዘይንቡር ኣካይዳን ዓመጽን  ደው ኢሉ ስለዘሎ፤ መኸተምታኡ ምምጽኡ ዘይተርፍ ኢዩ። እቲ ስርዓት ቃርማ ህዝቢ ዝኾኑ ቁንጣሮ ሃሱሳት ኣዋፊሩ ንግዚኡ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ክስሊ ይኽእል ኢዩ፥  ብወረ ቃርማታት ንመዋእል ክነበር ዝኽእል ስርዓት ስለዘየሎ፤ ዘይንቡር ህይወት ኣብቂዑ ብንቡር ህይወት ዝትከኣሉ ዘመን ምምጽኡ ዘይተርፍ ኢዩ።

 

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →