Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዕለተ በዓል ፋሲጋ ብመንገዲ ሃይኮታ ንሱዳን ክሰግሩ ዝፍትኑ ኣብ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ብወተሃደራት ምዕራባዊ እዚ ቶኽሲ ሰለ ዝተኸፍተሎም 4 መንእሰያት ህይወቶም ስኢኖም።

By   /  April 25, 2017  /  Comments Off on ኣብ ዕለተ በዓል ፋሲጋ ብመንገዲ ሃይኮታ ንሱዳን ክሰግሩ ዝፍትኑ ኣብ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ብወተሃደራት ምዕራባዊ እዚ ቶኽሲ ሰለ ዝተኸፍተሎም 4 መንእሰያት ህይወቶም ስኢኖም።

    Print       Email

ኣብ ዕለተ በዓል ፋሲጋ  ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ብመንገዲ ሃይኮታ ንሱዳን ክሰግሩ ዝፍትኑ ኣብ ዝነበሩ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ  መንእሰያት ብወተሃደራት ምዕራባዊ  እዚ ቶኽሲ ሰለ ዝተኸፍተሎም 4 መንእሰያት ህይወቶም ስኢኖም። 

እቶም ኣባላት ሓለዋ ዶብ ምዕራባዊ እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ዶብ ክሰግሩ ዝህቅኑ ዝነበሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ብኸቢድ ረሽራሽ ቶኽሲ ድሕሪ ምኽፋቶም፤ እቶም መንእሰያት ክሃድሙ እኳ እንተፈተኑ፤ ካብቲ ጽዑቕ ቶኽሲ ናይቲ ሰራዊት ከምልጡ ኣይከኣሉን። በዚ መሰረት ካብቶም ዝሰግሩ ዝነበሩ መንእሰያት 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 4 መእሰያት ክሞቱ ከለዉ፤ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ ብኸቢድን ፈኩሲን ቆሲሎም ኣብ ግላስ ኣብ ዝርከብ ናይ ምኒስትሪ ምክልኻል ሕክምና ተዓቂቦም ኣለዉ ።
 
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ቶኽሲ ብምኽፋት ኣብ ዕለተ በዓል ዜጋታቱ ምብልዑ ኣዚዩ ዘሕዝን ተርእዮ ኢዩ። መንግስቲ ንድሕነት ህዝቡ ክሰርሕ እምበር ዜጋታቱ መዓልታዊ ኪቐትል ብዝኾነ መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን። 
 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ኣብ ክንዲ ሓለዋ መሰላት ህዝቢ፤ ሓለዋ ቅዋምን ሕግን ዝኸውን፤ ኣባላቱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቶኽሲ ከፊቶም  ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ደቆምን ደቂ ደቆምን ምቕዛፍ ደው ከብሉ ይጽውዑ ኣለዉ። እዚ ገበናት እዚ ጽባሕ ንግሆ ብሓላፍነት ዘሕትት ሙኻኑ ተረዲኦም እዚ ዓይነት ተግባራት ወላ እውን ብመልክዕ ትእዛዝ ይምጸኣዮም ኣብየኦም ከርእዩ ከምዝግባእ ዜጋታት ሓቢሮም። 
መራሕቲ ሓይልታት ምክልካል ነብሲ ወከፍ ትሓልፍ ዘላ ህይወት፡ ነብሲ ወከፍ ሓዘን ናይ ስድራ ጽባሕ ንግሆ ዝኸፍልዎ ኣብ ዝባኖም ዘሎ ዕደኦም ሙኻኑ ብምግንዛብ ናይ ህዝቢ ተሓታትነቶም ልዕሊ ናይ ውልቀ ምልኪ ተማእዛዝነቶም ክሰርዑ ዜጋታት ጸዊዖም። 
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →