Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  እዋናዊ ጉዳያት  >  Current Article

ሰንበት 3 ሚያዝያ 2016፤ ናዕቢ ህዝቢ ከተባርዕ ቀሪባ ዝነበረት ዕለተ ሰውራ

By   /  April 7, 2017  /  Comments Off on ሰንበት 3 ሚያዝያ 2016፤ ናዕቢ ህዝቢ ከተባርዕ ቀሪባ ዝነበረት ዕለተ ሰውራ

    Print       Email

3 ሚያዝያ 2016 ከም ጥሪ 21 ብኽብረት ክትዝከር ዝግባኣ ዕለትያ። ምኽንያቱ ሽሕ’ኳ ብዙሕ ሰብ እንተዘየስተውዓለላ; እታ ሰንበት ናዕቢ ህዝቢ ከተባርዕ ቀሪባ ዝነበረት ዕለተ ሰውራ ኢያ።  3 ሚያዝያ 2016 ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ፤ ህዝቢ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ  ምስቲ ዝዕምጾ ዘሎ ስርዓት ፊተ ፊት ዝገጠመላ ህሞት ኢያ። ዝወዓሉ ከምዝነገርዎ፤እታ ዕለት ናህራ  ንቑሩብ ግዜ እንተትመጥጥ እታ ባርዕ ህዝባዊ ሰውራ ዝወለዐት መዓልቲ ክትከውን ምኸኣለት ነይራ።

እዚ ይኹን እምበር እታ ዕለት ከም ዝጠቖጽየት ዕለተ ሰውራ ክትቁጸር የብላን፥ ብኣንጻሩ ኣብ ቃልሲ ንዓመጽ ሓደ ስድሪ ንቕድሚት ዝወሰኸት ኢያ፤ ምኽንያቱ እታ ናይ ከባቢ ጃልያ ሰንበት፤ ካልእ ንዓኣ ዝመስላ ናይ ሰውራ ዕለታት ንኽመጻ በሪ ዝኸፈተት ስለዝኾነት።

ከምዝዝከር  ዓሚ ልክዕ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ኣልማሚ ቅትለት ቀዳማይ ዓመቱ ገይሩ። እቲ ዝገርም እቲ ዝቐተለን ዝገፍዐን ነቲ ፍጻመ ምርስዑ ኣይኮነን፤ እንታይ ደኣ እቶም ደቁ ዝተቐዘፍዎ ህዝቢን እቲ ዝተቐተለ ወገንን ነታ ዕለት  ምርስዑ እምበር።

ንባዕሉ ካብ ዓሚ ኣብ ዝኸፍአ ሎሚ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፤ ንቕትለት ደቁ ንቕዝፈት ዕለት  ልሙድ ህይወቱ ገይሩ ክወስዶ የብሉን። ከምኡ ጌሩ ንዓመጽ እንተለሚድዎ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ከእቱ ኡትይ፥ ምኽንያቱ ናይ ምልኪ ሓደጋ ንሶም እቶም ምልካውያን  ስለዘለዉ ኣይኮኑን። ንሶም እሞ ንዓመጽ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ኢዮም። ንምልኪ ዝያዳ ሓደጘኛ ዝገብሩ ህዝቢ ነቲ ምልካዊ ህይወት ክለምዶ እንተጀሚሩ ኢዩ።

ህዝቢ በቶም ዝልእኮም መሓውራቱ ኣቢሉ፤ ኣብ እዋኑ ንጠንቂን  ድሒሩ ዝሰዓበ ምዕባሌታትን ናይቲ ብ 3 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ኣልማሚ ቅትለት ‘እተጽንዕ’፥ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ወተሃደራዊት ሽማግለ ቆይማ ምንባራ ኣብ እዋኑ እኳ ገሊጹ እንተነበረ፤ እቲ ዘረባ ንሃልኪን ምቕሻሽን ከምእተባህለ ዘይገመቶ ሰብ ኣይነበረን።

ምኽንያቱ መንዩ ንመን ክሓትት። ኣየናይ ቅዋም፤ ኣየናይ ሕጊ፤ ኣየናይ ስርዓት ኣሎ ኢዩ እሞ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ክጻረዩ።

ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ኣብ እዋኑ ከምዝገለጽዎ ፥ እቶም ኣብ ኣስመራ ብጥይት ዝተቐዝፉ መንእሰያት ስቓዮም ኣብ መዓስከር ኮርመናዕ ካብ ዝነበረሉ እዋን ኢዩ ጀሚሩ። ወዮ ደኣ ኣስመራ ከተማ ስለዝኾነት እቲ ናይ ኣስመራ ቅትለት ተፈሊጡ እምበር ካብኡ ዝኸፍአ ህይወቶምሲ ኣብ መደበራት ታዕሊም ኣብዝነበሩሉ እዋን ኢዩ። እቶም ብእዚ ምዕራብ ዝምእከሉ ናይቲ መዓስከር ኣዘዝቲ፤ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኮር-መናዕ ዝነበሩ’ሞ ካብ ኮርመናዕ ናብ ዓሰብ ክሰጋገሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓደጋ ዝወደቚን መንእሰያት ዝጸንሖም ኣተሓሕዛ ኣዚዩ ኣሰቃቒ  ኢዩ ነይሩ።

ድሒሮም ዝተረጋገጹ ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፤ እቲ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊትን እቶም ንጹሃት መንእሰያትን ዝነበረ ምትፍናን ኣቐዲሙ ከምዝጀመረ፥  እቶም መንእሰያት ኣብ መዓስከር ኮር-መናዕ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፤ ማለት ብ 30 መጋቢት  2016 ኣብ ሞንጎ ተዓላሞን  ኣባላት ሓለዋ እቲ መዓስከርን ዘጋጠመ ሂወት ሓያሎ ሰባት ዘጥፈአ ጎነጽ ከምዝነበር ይሕበር። ኣብታ ዕለት እቲኣ  ኣብ ልዕሊ ዓሰርተታት ካልኦት ተዓለምቲ ውን መቚሰልቲ ከምዝሰዓበ ይፍለጥ።

ደጋጊሙ ከምዝሕበር  ኣዘዝቲ መዓስከር ኮርመናዕ ኣብ ልዕሊ’ቶም ካብየ ከባቢታት ሃገር ተገፊፎምን ዶብ ክትሰግሩን ከተስግሩን ፈቲንኩም ተባሂሎምን  ክዕለሙ ዝጸንሑ መንእሰያት ክኽተልዎ ዝጸንሑ ኣተሓሕዛ ኣዚይ ዘስካሕክሕ ኢዩ ። ናይዚ መርኣያ እቶም ኣዘዝቲ ነቶም ተዓላሞ ነዛ ዓይኖም ንስድራቤቶም ክርእዩ ዘይምፍቃዶም ኢዩ።

እቶም ኣዘዝቲ ነቶም ኣብ ኮርመናዕ ዝነበሩ ታዓለምቲ ታዕሊሞም ወዲኦም ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ዓሰብ ክብገሱ ሙኻኖም ምስሓበርዎም እቶም ተዓለምቲ ተገፊፎም ምስወጹ ንስድረኦም ክርእዩ ዕድል ስለዘይረኸቡ ዕረፍቲ ክወሃቦም ሓቲቶም ተኸሊኦም እዮም። ድሮ ግን ብኣስመራ ኣቢሎም ናብ ዓሰብ ከምዝኸዱ ስለዝተሓበሮም፤ እቶም ብናፍቖት ስድረኦም ዝሳቐዩ ዝነበሩ ተዓላሞ፤  ኣብ’ቲ መዓስከር እንከለዉ ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ምስ ስድራኦም ብምርኻብ ስድረኦም ኣብ ጽርግያታት ጸኒሖም ነዛ ዓይኖም ክርእይዎም ሓበርዎም። እቲ ናይ  3 ሚያዝያ ፍጻሜ ድማ በዚ ቀሊል ክግበር ዝነበሮ ግህሰት መባኣታዊ መሰል ሰብ ብምጥሓሱ ኢዩ ኣጋጢሙ።

እቶም ብ10 መካይን ተጻዒኖም ካብ ኮርመናዕ ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ዓሰብ ከምርሑ ዝተመደበሎም መንእሰያት ፥  ሒዘነኦም ዝተበገሳ መካይን ኣስመራ ከይረገጻ ብመንገዲ በለዛ ቤትገርግሽ ክሓልፋ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ፤ መራሕቲ መካይን ካብ ላዕለዎት ኣባላት እዚ-ምዕራብ ብከተማ ኣስመራ ሰንጢቖም ክሓልፉ  ትእዛዝ ስለዝመጸኦም፤  ነተን መካይን ናብ ጽርግያታት ማእከል ኣስመራ ኣምሪሖመን። እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ቃለ ምስክርነት ገለ መራሕቲ መካይን ዝተመዝገበ’ዩ።

ኮይኑ ድማ እቶም መንሰያት ንነዊሕ ዓመታት  ኣብ ማእሰርቲን ታዕሊምን ብሰንኪ ምንባሮም ንዓመታት ዘይረኣይዎም ስድራቤቶም ንምርካብ፤ ካብ መካይን ክዘሉ ጀመሩ። እባላት ሓለዋ ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያት ቶኽሲ ስለዝኸፈቱ ድማ ካብ 20 ዘይውሕዱ መንእሰያት ህይወቶም ሓሊፉ።  ኣብ እዋን እቲ ፍጻሜ ነገራት ኣጓሃሂርኩምን ዘይዕጉብነትኩም ብግህዶ ኣድሚጽኩምን ተባሂሎም ካልኦት ዓሰርተታት ስድራቤታት ተኣሲሮም። ብተወሳኺ ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባትን  ካብ መካይን ዘሊሎም ክሃድሙ ዝተታሕዙ ልዕሊ 80 መንእሰያትን ኣብ ግሉል ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ከምዝቕየዱ ብምግባር ብኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ዘስካሕክሕ  መርመራታት ተኻይዱሎም።

ድሕሪ’ቲ  ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ  ካብ ህዝቢ ክለዓል ዝኽእል ነድሪን እቲ ነድሪ ተዋህሊሉ ከትርሮ ዝኽእል ተቛውሞን ንምግታእ ዘኽእሉ ሜላታት ብምህንዳስን፤ ካብ ሃገራዊ ድሕነትን ወተሃደራዊ ሽማግለን ዝተወከለት ኣካል ሓላፍነት ተዋሂቡዋስ ማእሰርትን ምስዋንር ብሰፊሑ ከተተግብሮ ጸኒሃ ኣላ።

መልእኽቲ ናይዚ ዓመቱ ዘቕጸረ ቅዝፈት፤ ኣብ መዓስከር ኮርመናዕን ድሒሩ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራን ዘጋጠመ ክስተት ወይ ውን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዘሎ ቀጻሊ ግህሰት፤ ህዝቢ ባዕሉ መወዳእታ ተዘይፈጢሩሉ መወዳእታ ክህልዎ ከምዘይኮነ ኢዩ። መንእሰያት ገና ኣብ ኣብያተማእሰርቲ  ይበልዩን ይሓሩን ኣለዉ።

ብዙሓት ሰባት ናይ 3 ሚያዝያ 2016 ፍጻመ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ለውጢ ንምብራዕ ቀሪባ ዝነበረት ዕለት ኢያ ዝብሉሉ ምኽንያት ድማ ንሱዩ ኢዩ፥ ምኽንያቱ ህዝቢ ዳርጋ ነቲ ናዕቢ ንምልዕዓል ተወዲቡስ ነቶም ብረት ሒዞም ዝነበሩ ዝቐትሉ ዝነበሩ ወተሃደራት ክደፍሮምን ደው ከብሎምን ፈቲኑ ነይሩ፤ ከምዚ ዓይነት ድፍረትን ምልዕዓልን ምናልባት ካብቶም ውሑዳት ኣብ ኤርትራ ዝተራእዩ ምውድዳብ ኢዩ ክበሃል ይከኣል።

3 ሚያዝያ መጀመርታ ናይቲ ዘይተርፍ ህዝባዊ ናዕቢ ክትከውን ትኽእል ኢያ። ለውጢ ካብ ውሽጢ ብህዝቢ ከምዝመጽእ ድማ ዘመስከረት ዕለት ኢያ፤ መጀመርተኣ መዛዘዝሚ ክህልዎ ዘየጠራጥር ሓቂዩ፤ ምኽንያቱ  ዝባን ህዝቢ ረጊጹ ንመዋእሉ ዝነብር ምልኪ ስለዘየሎ።

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →