Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ግብጺ ንመንግስቲ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ቴክኖካዊን ወተሃደራውን ሓገዛት ምሃብ ይቕጽል። 

By   /  April 24, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ግብጺ ንመንግስቲ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ቴክኖካዊን ወተሃደራውን ሓገዛት ምሃብ ይቕጽል። 

    Print       Email
መንግስቲ ግብጺ ምስ መንግስቲ ኢትዮጲያ ብሰንኪ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጲያ ንምህናጽ ሓጽቢ ህዳሰ ኣብ ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ጸጥታውን ምፍጣጥ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዙ ንኤርትራ ኣብ ጎድኑ ጌሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጲያ ጸቕጢ ንምግባር  ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ውዕላት ጌሩ ኣሎ።
 
ብመሰረት እዚ ውዕል መንግስቲ ግብጺ ንመንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝርከቦ ተቓወምቲ ውድባትን ምዕጣቕን ሚዛን ሓይሊ ዘተ ንምሕላው ከም ትሕጃ ካርታ ኣብ ምኹስኳሶምን ቀጻሊ ጻዕሪ ኪገብር ጸኒሑ ኣሎ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ስትራተጂ ብመሰረት መንግስቲ ግብጺ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዝሃቦ ቴክኒካዊን ወተሃደራውን ሓገዝ፤  ኣብ ከባቢታት  መዓስከር ሂላል ዓሰብ ኣብ ትሕቲ ጋንዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ እምባ ብብዝሒ ዓበይቲ ሃንገራት ይስርሑ ኣለዉ። እዚ ሃንገራት ካብ መንግስቲ ግብጺ ንዝርከብ ሓገዝ መኻዚኖታት ኪኸውን ሙኻኑ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ ሰሜን ናይዚ ሃንገራት ዝስረሓሉ ዘሎ ቦታ ኣብያተማእሰርቲ ምብራቓዊ እዚ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ እሳተጎመራ ከባቢታት መኻዚኖታት ክሃንጸሉ ዝደለየሉ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →