Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኩለን ዋህዮታት ሓበሬታ ጸብጻበን ናብ ህግደፍ ዞባ ማእከል ክልእካ ተኣዚዘን

By   /  March 6, 2017  /  Comments Off on ኩለን ዋህዮታት ሓበሬታ ጸብጻበን ናብ ህግደፍ ዞባ ማእከል ክልእካ ተኣዚዘን

    Print       Email

ብመሰረት መምርሒ ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ዞባ ማእከል ናብ ኣመሓደርቲን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ጸብጻብ ዘመሓላልፋ ዝነበራ ዋህዮታት ስለያ ብቐጥታ ናብ ህግደፍ ዞባ ማእከል  ክምእከላ ተወሲኑ።

እዘን ናይ ሓበሬታ ዋህዮታት፤  ኣባላት ህዝባውያን ማሕበራት ( ሃኮሰአ፡ ሃማደአ፡ ሃማመተአ) ፤  ባይቶ ዞባ ማእከል፤  ንኡሳን ዞባታት ህግደፍ ወዘተ ዘጠቓልላ ሙኻነን ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ጸብጻብ ስለያዊ ሓበሬታን መዓልታዊ ዝተኣከበ ሰነዳትን ናብዛ ሓዳስ ጉጅለ ክለኣኽ መርሒ ተዋሂብወን ኣ።

እዚ ብዕለት 28 ለካቲት ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ድሮ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ መጋቢት ክትግበር ጀሚሩ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት፤ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ስለያዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዋህዮታት፤ መንነትና ይፍለጥ ኣሎ፥ ብዛዕባ ህዝቢ ናብ ምሕዳራት እንልእኮ ሓበሬታ ተመሊሱ ናብቶም ንጥቅሞም ዘሎና ሰባት ይበጽሕ ኣሎ፤ ደሞዝና ንኽፈለሉ ቦታ ፍሉጥ ስለዝኾነ ክንኣቱን ክንወጽእን ንረአ ኣሎና ዝብል ጥርዓን ናብ ጀነራል ፍሊፖስ ድሕሪ ምምሕልላፎም ኢዮም።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ዜና ብርክት ዝበሉ ኣባላት ባይቶ ዞባ ማእከል፤ ብዘይፍታዎምን በስገዳድን ሓበሬታ ከቐብሉ፤ ንመዓልታዊ ህይወት ከባቢኦም ክከታተሉ ጸቕጢ  ይፍጠረሎም ምህላዉ ተገሊጹ።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ዞባ ማእከልን፤ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሕን ዘሎ ምጥምማት እንዳዓበየ ይኸይድ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ብፍላይ ብዕለት 23 ከምኡ ውን ብዕለት 25 ለካቲት ኣብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት፤ ህዝቢ ንመምርሒ መንግስቲ ይጥሕስ ከምዘሎ፥ ደቁ ኮነ ኢሉ የኾብልል ከምዘሎ ዝኸስስ ኢዩ ነይሩ።

እቶም ኣመሓደርቲ ንህዝቢ ኣኪቦም፤ ካብ ሎሚ ንደሓር ንደቁ ንምስጋር ገንዘብ ዝከፈለ ስድራቤት ልክዕ ከምቶም ኣሰጋገርቲ ተራእዩ ከቢድ መቕጻዕቲ ክወሃቦ ኢዩ ከምዝበልዎም፤ ይኹን ግን፤ ህዝቢ ንኡስ ዞባ በሪኽ ዘይ መዓልታዊ ናብራና መቕጻዕቲ ኮይኑ ዘሎ ኢሉ ንምረት ከምዝመለሰ ተሓቢሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ታቦት ዓዲቀ ብዝተላዕለ ጉዳይ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ንህዝቢ ክህድድ ኣብ ዝሃቀነሉ እዋን ህዝቢ ዓዲቀ ብነድሪ ከምዝመለሰ ይዝከር።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →