Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  እዋናዊ ጉዳያት  >  Current Article

ኣካያዲት ስራሕ ዞባ ደቡብ (ዝነበረት) ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲራ ድሕሪ ምቕናያ ብዕለት 7 መጋቢት ኣብ ሰዓታት 6፡40 ናይ ምሸት ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ቁጽሪ 2 ቀሪባ ከም ዝነበረት ተሓቢሩ።

By   /  March 8, 2017  /  Comments Off on ኣካያዲት ስራሕ ዞባ ደቡብ (ዝነበረት) ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲራ ድሕሪ ምቕናያ ብዕለት 7 መጋቢት ኣብ ሰዓታት 6፡40 ናይ ምሸት ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ቁጽሪ 2 ቀሪባ ከም ዝነበረት ተሓቢሩ።

    Print       Email

ኣካያዲት ስራሕ ዞባ ደቡብ (ዝነበረት) ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲራ ድሕሪ ምቕናያ ብዕለት 7 መጋቢት ኣብ ሰዓታት 6፡40 ናይ ምሸት ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ቁጽሪ 2 ቀሪባ ከም ዝነበረትን ኣብ ከባቢ 7፡20 ምሸት ድማ ብዕሽግቲ ማኪና ናይ ፖሊስ ናብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ቦታ ከም ተመለሰትን ተፈሊጡ።

ወይዘሮ ፋና ብኽንድዚ ቅልጣፈ ናብ ፍርዲ ምቕራባ ዘይልሙድ ኣሰራርሓ መንግስቲ ኤርትራ ዘንጸባረቐ ምንባሩ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፤ ኣብ ልዕሊ ወይዘሮ ፋና ካብ ሃገራዊ ድሕነትን ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ብርክት ዝበለ ክስታት ቀሪቡላ ከምዘሎን እቲ ሰነድ ካብ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ፍሉይ ቤትፍርዲ ተሰጋጊሩ ምህላዉን ሓቢሮም።
ገለ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ወይዘሮ ፋና ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ምሕጻብን ምዝውዋርን ገንዘብ፤ ምውህሃድ መርበብ ስግረዶብን ምሃብ ናይ ቪዛ ኣሳልጦ መሰነይታን ዝርከቦም ሙኻኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፤ ምስ ወይዘሮ ፋና ቅርበት ዘለዎም 5 ኣዝማድን ኣዕሩኽን  እውን ናብ ዓዲ ኣቤቶ ተኣሲሮም ከምዝተወስዱን፤ ኣብ እንዳ ኬዝ ዝበሃል ክፍሊ ተቐይዶም ምህላዉምን ሓቢሮም።
ምኽንያት ናይ ማእሰርቲ ምስ ብልሽውና ዝተኣሳሰረ ጥራይ ዲዩ ወይስ ካልእ ፖለቲካዊ ጠንቂ ኣለዎ ከረጋገጹ ዘይከኣሉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፥ ወይዘሮ ፋና ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣፍሬም፤ ኣቐዲማ እውን ምስ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰመናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽገሬዳ፤ ግጭት ከምዝነበራ፤ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኣማሓዳሪት ወይዘሮ ጽገሬዳ ንሓጺር እዋን ተኣሲራ ምንባራ ሓቢሮም።
ኣብዚ ናይዚ ሕጂ ናይ ወይዘሮ ፋና ማእሰርቲ፤ ናይ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ኢሳያስ ወይዘሮ ሳባ ሃይለ ኢድ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታት፤ ናይ ወይዘሮ ፋና ናይ ብልሽውና ጉዳይ  ኣመሓዳሪት ከባቢታት ዕዳጋ ሓሙስ ካብ ዝነበረትሉ እዋን ንነዊሕ ግዜ ኣብ መዛግብ ዝጸንሐ ምንባሩን፤ ኣብዚ እዋን እዚ ክለዓለሉ ዝተደለየ ምኽንያት ድማ ገና ብሕጂ ዝጻረ ሙኻኑን ሓቢሮም።
ወይዘሮ ፋና ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ከባቢታት ዕዳጋ ሓሙስ፥ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ፤ ኣካያዲት ስራሕ ዞባ ደቡብ ኮይና ዝሰርሐት ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ድማ ምስ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐት ተጋዳሊት ኢያ።
    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →