Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ካርኒቫልን ናይ ኣይሮቢክስ ሳዕሲዕትን ምስታፍ ንዝኣበዩ ተመሃሮ ስድራቤቶም ሞቕነን መግቢ (ኩፖን) ኪኽልከሉ ሙኻኖም ተሓቢሮም።

By   /  March 30, 2017  /  Comments Off on ኣብ ካርኒቫልን ናይ ኣይሮቢክስ ሳዕሲዕትን ምስታፍ ንዝኣበዩ ተመሃሮ ስድራቤቶም ሞቕነን መግቢ (ኩፖን) ኪኽልከሉ ሙኻኖም ተሓቢሮም።

    Print       Email

ኣብ ካርኒቫልን ናይ ኣይሮቢክስ ሳዕሲዕትን ምስታፍ ንዝኣበዩ ተመሃሮ ስድራቤቶም ሞቕነን መግቢ ኩፖን ኪኽልከሉ ሙኻኖም ተሓቢሮም።

ባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲን  ህግደፍ ዞባ ማእከልን ልዕሊ 700 ተማህሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ዞባ ማእከል ኣብ ካርኒቫልን ናይ ኣይሮቢክስ ሳዕሲዕትን ክነጥፉ ክለኣኹ ብዝኣዘዝዎ መሰረት፤ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባሕቲ መስከረምን ዳሉሉን ቤት ትምህርቲ ልምዓትን በዓል ናጽነት ‘ንምምዕራግ’ ታዕሊሞም ጀሚሮም ምህላዎም ተገሊጹ።

ወከልቲ ተማህሮን ወለድን፤ ‘ብሰንኪ ኣድካሚ ታዕሊምን ካብ ግዜ ተማህራይ ዝሻሞ መደባትን ደቅና ካብ ትምህርቶም ይሓምቁን ይተርፉን ኣለዉ’ ብምባል ነቲ 24 ግንቦት ንምምዕራግ ተባሂሉ ዝግበር ናይ ተማሃሮ ምንቅስቃስ ዳግመ ግምት ክግበረሉ  እኳ እንተሓተቱ፤ ‘ደቅኹም ካብ ናጽነት ኣይዓብዩን ኢዮም’  ዝብል መልሲ ከምዝተዋህቡ ተሓቢሩ።

እቶም ወለዲ ፣ደቅና ኣብ ትምህርቲ ሓሚቖም ኣብ ዝተርፉሉ እዋን ምድጋም የለን ኢልኩም  ካብ ትምህርቲ ባዕልኩም እንዳኣባረርኩም መሊስኩም ንደቅና ካብ ትምህርቲ ዘቧኽር ኤሮቢክስ ብዘይድልየቶም ትግድድዎም ኣለኹም ኢሎም ኣቤቱታ እኳ እንተቕረቡ፤ ብኣንጻሩ ናይ ደቅኹም ሕመቕ ናትኩም ሕመቕ ኢዩ ዘርኢ ዝብል መልሲ ከምዝተዋህቦም ሓቢሮም።

ብኻልእ ወገን ፣ ብዘይ መግብን ናይ ጽሪት ሳምናን ደቅና ኣደዳ ሕማምን ድኻምን ይኾኑ ኣለዉ፤ ስለዚ  ደቅና ክንሰድድ ፍቓደኛታት ኣይኮና ንዝበሉ ወለዲ፤ ደቅኹም ኣብ ዝተባህልዎ ግዜን ቦታን እንተዘይመጺኦም ሓላፍነት ክትስከሙ ሙኻንኩም ነፍልጥ ዝብል ታህዲድ ተቐቢሎም። ስድራቤታት ኤሮቢክስ ተባሂሉ ደቆም ክሳብ ለይቲ እንዳኣምሰዩ ን ዘይተደለየ ጠባያት የምጽኡ ከም ዘለዉ ከምዝገልጹ ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣብ ስራሕ ኣይሮቢክስ ጸኒሓ ኣብ ከባቢ ማጭሆት ዝተዓመጸት ጓል 15 ዓመት ተመሃሪት  ዛጊት ዓመጽታ ከምዘይተረኸቡ ከም ኣብነት ይጠቕሱ።

እቲ ሓበሬታ ስድራቤታት ደቆም ናብቲ ብኣስገዳድ ዝፍጸም ናይ ኤሮቢክስ ምድላዋት እንተዘይሊኢኸን ብምምሕዳራት ተጸዊዐን ኩፖን ኪኽልከላ ሙኻነን ይሕበራ ምህላወን፤ 7 ኤሮቢክስ ምስታፍ ዝኣበያ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ልምዓት ካብ ቤት ትምህርቲ ከምዝተሰጎጋ ገሊጹ።

ንህዝብን ተመሃሮን ክውክሉ ዝግበኦም ገለ ውሑዳት ኣማሓድርትን ዳሪክተራትን ብኣንጻሩ ነቲ ንተመሃሮ ዝጎድእ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ይተሓጋገዙ ምህላዎም ተገሊጹ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →