Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ብእምነተን ማለት ተኸተልቲ ጽንጠ ቆስጢ ብሙኻነን ተኣሲረን ዝጸንሓ ክልተ ደቀንስትዮ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊአን ዘጋጠመ ጾታዊ ዓመጽ ዓሪፈን።

By   /  March 24, 2017  /  Comments Off on ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ብእምነተን ማለት ተኸተልቲ ጽንጠ ቆስጢ ብሙኻነን ተኣሲረን ዝጸንሓ ክልተ ደቀንስትዮ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊአን ዘጋጠመ ጾታዊ ዓመጽ ዓሪፈን።

    Print       Email

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ብሰንኪ እምነተን ማለት ተኸተልቲ ጽንጠ ቆስጢ ብሙኻነን ተኣሲረን ዝጸንሓ ክልተ ደቀንስትዮ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊአን ዘጋጠመን ጾታዊ ዓመጽ ዓሪፈን።

እተን ክልተ ደቀንስትዮ ድሕሪ እቲ ኣብ ልዕሊአን ዘጋጠመ ዓመጽ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ክገብራ ምጽነሐን ዝፍለጥ ኮይኑ  ብዕለት 12መጋቢት 2017  ኣብ ምድካመን ናብ ሆስፒታል ባጽዕ እካ እንተተወሰዳ ብዕለት 17 መጋቢት 2017 ኣብ ሆስፒታል ባጽዕ ህይወተን ከምዝሓለፈ ምንጭታት ካብ ባጽዕ ሓቢሮም።

ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ካብ ነርሳት ሆስፒታል ባጽዕ ዝረኸብዎ ሐበሬታ ከምዘረድኦ፤ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብተደጋጋሚ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝወረደን ዘሪኢ ምልክታት ዓመጽ  ከም ዝነበረን ፤ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበራሉ እዋን ብሽፍት ብዝቕየሩ ሓለውቲ ካብ መዓስከር ዊዓ ይካታተልወን ከም ዝነበሩ ሓቢሮም። እቶም ምንጭታት ከምዝገለጽዎ እተን ክልተ ደቅንስትዮ ኣብ ሆስፒታል ባጽዕ ድሕሪ ሙማተን እውን እንተኾነ ጸብጻብ ናይተን ግዳያትን ናይ ሕክምና ካርድታተንን ንመዓስከር ዊዓ ኣድሊይዎ ኣሎ ብምባል ካብቲ ሕክምና በቲ መዓስከር ከምእወተወሰደ ገሊጾም።

ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ኣብ ዘበነ ጥልያን ኣብትሕቲ ዝተሰርሑ ናይ ማይ ባስካታት  ዝተሃነጸ ኮይኑ፤ ንመነባብሮ ኣዚዩ ዘይምቹእ ከቢድ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ኢዩ። ብሰንኪ እዚ ክብደት ናይ ክሊማ ንግዚኡ ተዓጽዩ ከምዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ፤ ዳግማይ መጀር የማነ {ባቡ} ብዝተባህለ ሓላፊ ብ2003 ከምዝተኸፈተ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 80 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ኣስታት 260 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮን 12 ናኣሽቱ ቆልዑን ትሕቲ ዕድመን ምስ ኣዲታቶም ዝርከብዎ  እሱራት ኣብ ዊዓ ከምዘለዉ ይፍለጥ።

ብመሰረት ጸብጻባት ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ   ካብ 2003 ክሳብ እዚ እዋን ኣዚዮም ብርክት ዝበለ ቁጽሪ እሱራት ብዝወረዶም ማህረምቲ፥ ጥምየትን ሕማምን፥ ከምዝሞቱ፤ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ድማ  ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ዝፈተኑ እሞ ዛጊት ድሃዮም ዘይተረኸበን  ብእንስሳ ገዳምን ኣራዊትን ዝተበልዑን  ምህላዎም ይሕበር። ዊዓ ልዕሊ ኩሉ ንደቂንስትዮ ኣዚዩ ከቢድ ሙኻኑ  ኩሉ ኣብያተማእሰርቲ ከቢድ እኳ እንተኾነ ዊዓ ካብ መብዛሕትኡ  ኣብያተማእሰርቲ እታ ዝኸፍአት ሙኻና ይሕበር።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →