Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መልእኽቲ ህዝቢ ተሰኪሙ ዝዓዪ ውዳበን ቃልስን የድሊ ኣሎ!

By   /  March 23, 2017  /  Comments Off on መልእኽቲ ህዝቢ ተሰኪሙ ዝዓዪ ውዳበን ቃልስን የድሊ ኣሎ!

    Print       Email

ህዝቢ ኤርትራ ንፍርቂ ዘመን መጀመርያ ብፖለቲካዊ ውዳበ ጸኒሑ ድማ ንሰላሳ ነዋሕቲ ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ዘካየደሉ ምኽንያት፡ ባዕሉ መጻኢኡ ዝውስን ሕብረተሰብ ኰይኑ ብስልጡን ባህሉ እናተመርሐ፡ ምሉእ ራህዋ ዘለዋ ፡ ሰብኣዊ ክብረትን ሓርነትን ዘውሓሰት ፡ሉኣላውነታን ጥምረታን እትውንን ናጻ ሃገር ከረጋግጽ ስለዝባሃገዩ። ነቲ ኣብ ምፍላሙ ብብዙሓት ክዕወት ዘይሕሰብ’ዩ ዝተባህለ ቃልሱ ንናጽነት ንምሕያል ድልዱል ውድባት (ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን) ተኺሉ፡ ኣንጻር ኩሎም ጊንጢታት ንበይኑ መኪቱ። ሳላዚ ሓያል ባህጉን ውዳቢኡን ድማ ብልዕለ ሓያላን ንዝዓጠቑ፡ ብቕልጽሞምን ኣጽዋሮምን ዘይጠራጠሩ ንዝነበሩ ጸላእቱ ስዒሩ፥ ዘውዲ ሰንደቕ ዕላምኡ ደፊኡ ኢዩ።

እቲ ቕያ ምምጻእ ናጽነት ምእንቲ ኽፍጸም ዝተኸሎ ሓያል ሰውራ፡ ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ ዀይኑ ምስቀጸለ፡ ክብርታቱን መትከላቱን ብሒደት ውልቀሰባት ተጨውዩ፥ መሪሕነቱ ብቁንጣሮ ስለዝተወነነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነዘን ድሕሪ ናጽነት ዝሰዓባ ክንዲ’ተን ናይ ቃልሲ ዝቃረባ ዓመታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መመሊሱ እናጉሃየ የሕልፈን ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣገልጋሊ ተቘጺሩ መሰረታዊ መሰላት ደሞክራሲ፡ ናጽነት፡ ራህዋን ሉኣላውነትን ካብ ዝኹነን ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ።

ኣብታ ሓርነቱ ንምርግጋጽ ዝወደቐላ ሃገር ርእይቶን ተሳትፎን ተኸሊኡ፥ ብእዱድ ዘመተ ተቐዚፉን ተሓይሩን፥ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝተመነዮ ራህዋ፥ ኣብቲ ንምጥፍኡ ዝተቓለሰ ሓሳርን ድኽነትን ይነብር ኣሎ። ነዚ ዘስተውዓለን ስለምንታይ ኢሉ ዝሓተተን ዜጋ ምስዋርን ምቕታልን ድማ ንኤርትራ መለለይኣ ማዳ ዀይኑ ይነብር ኣሎ። መንገዲ ጸድፊ ተኸቲሉ፡ ንሃገርን ህዝባን ናብ ፍጹም ዕንወት ዘብጽሕ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ዘተግብሮ ዕንደራ ዘብቅዓሉ እዋን ግና ሎሚ ቐሪቡ’ዩ።

ኣብዚ ናይዚ እዋን ውሁብ ኩነት፡ እቲ ግዚኡ ሓሊፍዎ ዘሎ ለውጢ ዝመጻሉ መዓልቲ ንምቅልጣፍን፡ እቲ ለውጢ በቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወሃሃዶን ዘኽስቦን መገዲ ከምዝመጽእ ንምግባሩን መልእኽቲ ህዝቢ ተሰኪሙ ዝዓዪ ቓልሲ የድሊ።

እዚ እዋን’ዚ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኸውን ሃገራዊ መድረኽ ብምፍጣር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብሓባራዊ ተሳትፎ ሓባራዊ ለውጢ ዘምጽእ ቃልሲ ከምዝኸውን ዝረጋገጸሉ እዋን’ዩ። ናይ መዋእል ባህሊ ሓባራዊ ውሳኔን ምምሕዳርን ብምኽባር፡ ነቲ ንኹሎም ኤርትራውያን ብዘይወዓል ሕደር ዘድልዮም ዘሎ ለውጢ ዘምጽእ መደብ ንምሕንጻጽን ንምትግባሩን ሓባራዊ መድረኽ የድሊ ኣሎ። እዚ ብመሪሕነቱ ተኸዲዑ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንህዝቢ ዘይጠልም እኳደኣስ ንህዝቢ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ዝሰርሕ ቃልሲ የድልዮ ኣሎ።  ስለዚዩ ድማ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ነዚ ዕላማታት’ዚ ንምትግባር ብሃገራውያን ተቓለስቲ ዝቘመ። ራኢኡ፡ ብቕዋም እትመሓደር ፍትሓዊት ኤርትራ ምርግጋጽ ንዝቃለሱ ኩሎም ሓይልታት ፍትሒ ሃገራዊ መድረኽ  ብምዃን ነብሲ ወከፍ ዓቕሚን ክእለትን ናብቲ ናይ ሓባር ዕላማ ምምእዛን  እዩ።

ብሓሳባት ውልቀሰባት ወይ ጸበብቲ ጉጅለታት ምንባር ከምዘይከኣል ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኣብ ትእዛዝ ኣብ ምብህሃል፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ሕነ ኣብ ሕልና ዝኣምን ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ባይቶ ኣሕዋት ብምምኽኻር ዝውስን፡ ካብ ንእሽቶን ካብ ዓብን፡ ካብ ሓያልን ካብ ድኹምን ልቦናን ጥበብን ዝቕበል ሕብረተሰብ’ዩ። ውሳኔታቱ ብምስትውዓልን ምክብባርን ዝበጽሖም፡ ዝዓዮ ዘበለ ስራሕ ከኣ ብምሉእ ተሳትፎ ወፈራ ኣሕዋት ዝዓምም ሕብረተሰብ’ዩ።

ነቲ ኣብ ሃገር ጸኒዑ ዘሎ ዓማጺ ምልኪ ምእላይ ብዘይካ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ብምሕያል ብኻልእ መገዲ ከምዘይሰልጥውን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ’ዩ። ነዚ ስለዝርዳእ’ዩ እቲ ምልካዊ ጉጅለ ህዝቢ ኤርትራ ኸይሓብር ቀንዲ ዕላማኡ ጌሩ ዝሰርሕ። ብዘይፍቓድ ሓፋሽን ሓይልታት ምክልኻሉን ዝጸንዕ ምልኪ ስለዘየሎ፡ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምጺ ለውጢ ኽርኢ ዝውስነሉ መዓልቲ፡ እቲ ምልኪ ብዘይምልክት ክበንን ምዃኑ ርጉጽ ሓቂ’ዩ።

ነዚ ህጹጽ ኣድላይነት ሓባራዊ ቓልሲ ንለውጢ ንምምላስ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣበሪቲዑ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኹርንዓት ዓለም ርክባት ብምግባር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባራዊ ዕላማ ንቕድሚት ዝግስግሰሉ መገዲ ኸጣጥሕ ከየዕረፈ ይሰርሕ።

ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ካብ ዘሳለጦም ዓበይቲ ዕዮታት ኣብ ናይሮቢ፡ ኬንያ፡ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራዊ ምምኽኻር’ዩ። እቲ ዋዕላ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክነግስ ዝደልዩ ውድባትን ውልቀሰባትን ዝተሳተፍዎ፡ ፍጡን ገስጋስ ዝብገሰሉ ምምኽኻር ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ’ዩ ኔሩ።

መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ዝጥርንፍ፡ ንተቓለስቲ ውድባትን ውልቀሰባትን፡ ሓባራዊ ቃልሲ ኣካይዶም ፍትሒ ኸረጋግጹሉ ዝኽእሉሉ መገዲ ከጣጥሑ ዝሰርሕ’ዩ። እዚ ውድብ ካብ ፖለቲካዊ ርእይቶ ተቓለስቲ ውድባት ንላዕሊ፡ ነቲ ኣብ ሃገር ክመጽእ ዝግብኦ፡ ነቲ ህዝብን ኩሎም ተቓለስቱን ዝደልይዎ ለውጢ፡ ዝያዳ ቐዳምነት ሂቡ ዝዓዪ ዘሎ ነጸብራቕ ድሌታት ሓፋሽ’ዩ። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ ነቶም ኣብ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ዘለዉ ብልጫታት ናብ ሓይሊ ብምልዋጥ፡ ንብድሆታት ከም መጽረጊ ጥጡሕ መገዲ ብምርኣይ እናኣበርትዐ ዝቃለስ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘቐድም ዕላማታት ዘተግብር’ዩ።

ለውጢ ብምምጻእ ፍትሒ ንምርግጋጽ ዝግበር ቃልሲ ናይ ዝተወሰኑ ውድባትን ውልቀሰባትን ሓላፍነትን ሕዛእትን ከምዘይኰነ እምነት መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ’ዩ። ቃልሲ ሓላፍነትን መሰልን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑን ብዘይሓባራዊ ተሳትፎ ለውጢ ምምጻእ ከምዘሸግርን ይኣምን። ስለዚ ድማ’ዩ ሃገራዊ መድረኽ ፍትሒ ንምምጻእ ዝቃለስ ዘበለ ኹሉ ኤርትራዊ ዜጋን ውድባቱን፡ ንእዋናዊ ሕቶታት ብግቡእ ብምልላይ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኰይኑ ዝሳቐን ኣብ ፈቐዶ ስደት ፋሕ ኢሉ ዝነብርን ዘሎ ዜጋ ዘድልዮ ለውጢ እናቋመተ፡ ኩሎም ተቓለስቲ ብሓባር ክቃለሰሉ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ባይታ ብምፍጣር ኣብ ክንዲ ብተናጸል ብሓባር ንኸድምዑን ንምእላይ ምልኪ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑን ወትሩ ዝዕድም።

ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ካብ ዝነቕል፤ ድሕሪ ዋዕላ ናይሮቢ ድማ ብዝሓየለ ናህሪ ምስ ኩሎም ተቓለስቲ ብምዃን ምዕሳል ኩሎም ተቓወምቲ ኣካላት ኣብ ሓደ ሓባራዊ ፖለቲካዊ መድረኽን ናይ ቃልሲ ሓባራዊ ራእይን ንምርግጋጽ፥ ድሕሪ እቲ ዘይተርፍ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ድማ ፖለቲካዊ ባዶሽ ከይፍጠር ዘረጋግጽ ዝርዝራት ናይቲ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ዘሰጋግር ስጡም መስርሕ ትግባረን ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ።

ኩሎም ሓይልታት ደገፍቲ ዴሞክራሲ ጻዕርታቶም ብእዋኑ ናብ ምጭባጥ እዚ ሓባራዊ ዕላማ ከምዝቐንዕ እንተረጋጊጾም፥ ዴሞክራስያዊ ቅዋም ዝጸደቓ ፥ ህላወ ብዙሓዊ ሕብረተሰብ ምስናይ ፖለቲካዊ ውዳበን ንጥፈታትን ዘረጋገጸት ፥ ድኽነት ዘወገድ ሊበራላውን ክፉትን ቁጠባ እትኽተል ፥ በብእዋኑ ሓራን ርትዓውን ምርጫታት ወከልቲ ህዝቢ እተካይድ ፥ ምስ ኩለን ሃገራትን ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባትን ተሳኒያ እትነብር ፥ ኣብ ምኽባር ሉዓላዊ ግዝኣትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሽርክነትን ዝተመስረተ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ እትኽተል ካብ መላኽን ዓመጻቱን እተገላገለት ሰላማዊት ኤርትራ እንርእየሉ እዋን ርሑቕ ኪኸውን ኣይኮነን። ታሪኽ ጥሙራት ተቓለስቲ ማህደራቱ ነዚ ሓቂ እዚ ስለዘረጋግጽ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →