Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ካብ ቃልሲ ንናጽነት ናብ ሉዓላዊ ሓርነት ንዝተኾልፈ ምስግጋር፡ ብሓባር ንፈጽሞ!

By   /  February 28, 2017  /  Comments Off on ካብ ቃልሲ ንናጽነት ናብ ሉዓላዊ ሓርነት ንዝተኾልፈ ምስግጋር፡ ብሓባር ንፈጽሞ!

    Print       Email

ዕላማ ፖለቲካውን ብረታዊን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፤ ንመግዛእቲ ሓግሒግካ (ድሮ ተጨቢጡ ኢዩ) ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ ሰብኣዊ ክብረቱ፡ ውልቃውን ሓባራውን መሰሉ ዝሕለወላ፡ ብልዕልና ሕጊ እትመሓደር ሃገረ ሕጊ ምምስራት ኢዩ ነይሩ። ዝያዳ ንምንጻሩ፡ዘይፍትሓዊ ስርዓት ገዛእቲ ኣሊኻ፡ ብኤርትራዊ ፖለቲካዊ ስርዓትን እምነትን ምትክኡ ኢዩ ነይሩ – ናይ ሓባር ዕላማ ኩሉ ኤርትራዊ።

25 ዓመታት ድሕረ-ናጽነት ከምዘረጋገጸኦ፡ ራእይ ህዝቢ ኤርትራ ተጠሊሙ፡ ዝነበሮ ተስፋ ተደዊኑ: ኣብ ትሕቲ ዝተኾልፈ ጉዕዞ ሓርነት ብዓመጽ ይነብር ኣሎ። ኮይኑ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝበሃጋን ዝብህጋን ፍትሓዊት ሉዓላዊት ሃገር ክረክብ እንተኾይኑ ዝያዳ ቃልስን መስዋእትን ይሕተት ከምዘሎ ብዘየጠራጥር መንገዲ ነጺሩሉ ኣሎ።

ምልኪ ከሪሁ ዝነቐለን ዝሰዓረን ሓይሊ፡ ድሕሪ ምውጋድ ምልኪ ባዕዲ፡ ብዘቤታዊ ምልኪ ንኽደሃኽ ኣይኮነን ተቓሊሱ። ትጽቢቱ ህዝቢ ኣሕቢሩ፤ ቁስሉን ቃንዝኡን ኣሕዊዩ፡ ዴሞክራስያዊ መገዲ ዘትሕዝ ብቑዕን ምሉ’እን ፖለቲካዊ ቅርጺ ዝሃነጸ ስርዓት ንምውናን ኢዩ ነይሩ።

ደጊም ነብሲ – ወከፍ ኤርትራዊ እቲ ኪኸውን ዘይደለዮን ዘይነበሮን ኮይኑ ከምዘሎ ምሉእ ብምሉእ ተገንዚብዎ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ዘረጋገጾ ናጽነት ንቕሎ መንገዱ፤ እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መስመር ምልካውነትን ዓመጽን ከምዘይነበረ፡ እቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ጥራይ ዘይኮነስ፡ እቲ ብነናቱ ምኽንያት እውን ዝድግፎ ወገን ኣማእዚኑ ዝፈልጦን ዝሰመመዓሉን ሃገራዊ ጉዳይ ኢዩ።

እሞ ጸገምና ካብ ኣለለና ናብቲ ዝተኾልፈ ህላወ ንቡር ስርዓት እትውንን ሃገር ዝወስደና ጉዕዞ እንታይ ኢዩ?

እቲ ልክዕ መልሱ፤ ‘ውዱእ መልሱ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና’ ዝብል ኢዩ። ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ወገን ብምልኣት መልሱ ዝፈልጦ ኣይኮነን ዝብል ኢዩ ገምጋምና። ንሓደ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክምለሰሉ ዝደሊ ዘሎ ኣገዳሲ ሕቶ ‘ኣይንፈልጦን’ ዝብል ቃል ሃዚል (absurd) መልሲ ብሙኻኑ ቅሬታ ኣንባቢን ሰማዕን ክህሉ ከምዝኽእል ትጽቢት ዝግበረሉ ኢዩ።

መልሱ ኣይንፈልጦን ኢልና ግን ኣብ ኣእዳውና ኮፍ ክንብል ኣይኮናን። ሓደ ዓቢን ኣገዳስን ሕቶ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ደፋር ውሳነ ናይ ርእሰ ዓንቀጽ ሙኻኑ እንዳተገንዘብና፡ ካብ ርሑቕ – ኣዚዩ ርሑቕ ርሕቀት – ብዉሑዱ ማኣዝን ናይቲ ጉዕዞ ከነመልክት ክንህቅን ኢና። ምኽንያቱ፡ መዓልቦ ናይ ኣድራሻኻ ጠፊኡካ እንተሎ፡ እቲ ልቦና ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣንፍኻ ምፍላጥ ኢዩ።

ናበይ ገጽና ኢና?

ናበይ ንምምላስ መጀመርያ እንታይ ንፈትሽ። ዘለዉና ብድሆታትን ሓደጋታትን እንታይ ኢዮም።

እቲ ቀንዲ ዘንጸላልወና ዘሎ ሓደጋ ብምልኪ ምግዛእና ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ፡ ዞባዊ፡ ቤተሰባዊ፡ እንተላይ ብዛዕባ እዛ ሩሑ ዝኾነ መሰልን ዋንነትን የብሉን። እዚ እቲ ዝኸፍአ ገጽ ናይ ምልካውነት ኢዩ – ወላ ውን ብደረጃ ዓለማውያን ምልክታት።

ሰራዊት፤ መሓውራት ጸጥታ፡ ካቢነ ሚኒስተራት፡ ስርዓተ ፍትሒ፡ ትካላት ዜና፡ብውክልነኦም ድማ መሬታዊን ሉዓላውን ግዝኣታት ኩሎም ናብ ብርኪ ሓደ ሰብኣይ ይሰግዱ። ብሓጺሩ ምልእቲ ሃገር፡ ህዝባን ትካላታን ብሓደ ሰብን ኣዚዮም ውሑዳት መካወንያታቱን ትውነን ኣላ።

እቲ ምልካዊ ስርዓት ባዕሉ ብዝዘርኦም ማእለያ ዘይብሎም መዕነውቲ ተግባራት፡ ክሰርሕ ናብ ዘይክእል፡ ብብልሽውና ዝተቖማጠዐ ውዱቕ ‘ስርዓት’ ተቐይሩ ኣሎ። ካብ ዝለዓሉ ጽፍሒ ጀሚርካ ኩሉ ዝኸኣለ ዘበለ፡ ካብ’ታ ትጥሕል ዘላ መርከብ ይዘልል ኣሎ። እቲ ከምኡ ክገብር ዘይከኣለ ድማ ብሕጂኡ ናይ መዋጽኦ ስትራተጂኡ ሓንጺጹ፡ ርክብ ዝጅምር መስመር ዘርጊሑ፡ ኣብ መርበባት ዝኣቱ ኣብ ዝኣምነሉ ውዳበ ተሶኺዑ፡ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝቃለስ፡ ኣብ ባእታታት ለውጢ ተሰሪዑ ስርሑ እንዳኣማለአ ኣብ ጉዕዞ ናይቲ ለውጢ እጃሙ ይገብር ኣሎ።

ሎሚ ህዝብን መንግስትን ሕቖን ከብድን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ላዕለዎት ሓለፍትን ካድራትን ተስፋ ሙቕራጽ ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ በጺሑስ፡ እቶም ዝዛረቡ ዘይኮኑስ እቶም ዝሰምዑ ክሳብ ዝስከፉ ኣንጻር ምልኪን መላኽን ግሁድ ተቓውሞ፡ ሻቕሎት ብዛዕባ ዕንወት ሃገር ዝገልጹ ዘረባታት፡ ልሙዳት ነጥብታት ዘተ ቀትርን ምሸትን ኮይኖም ኣለዉ። ምልእቲ ሃገር ብሓደጋ ምብትታን፡ ተስፋ ሙቕራጽ፡ ዕግርግር፡ ብዝባን እንዳመጻእካ ነንሕድሕድካ ምንኻስ፡ ብዕንወት ሃገር ንኻልኦት ብምውንጃል ነብስኻ ምውጻእ፡ ብዝኣመሰሉ ናብ ዕግርግር ዘምርሑ ተርእዮታት ተጎቢኣ ኣላ።

ኣብ ከምዚ ዝተገልጸ ኩነት ንዘላ ሃገርና ንምድሓን ጻውዒት መድረኽ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ዝስዕብ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ መንእሰያት፡ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ሓይሊ ኣነኣኢስኩም ኣይትርኣይዎ፡ ሓይልኹም ናይ ህዝቢ ሓይሊ ኢዩ፡ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ምስተላዕለ ንሱዩ ለውጢ ዘረጋግጽ፡ ሃገር ካብ ምብትታን ዘድሕን፡ ቁስልን በሰላን ዘሕዊ፡ ማሕበራዊ ስርዓት ዝዕቅብ፡ ብምልኪ ዝተገደፈ ርስሓት ዘጽሪ።

ዕማምና ዝኾነ ካልእ ወገን ክገብረልና የብሉን። ዕዮና ካልኦት እንተገይሮምልና ውጽኢቱ ካልኦት ኢዮም ክውንንዎ – ስለዚ ሃገራዊ ውራይና ባዕልና ክንገብሮ ኣሎና። ጽባሕ ዘይኮነስ ሎሚ፡ ደሓር ዘይኮነስ ሕጂ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →