Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ናይ 2002 – 2010 ዝተጣየሱ ካርድ ስም እንዳተጠቐመ 29 ዙርያ ከምተጣየሱ ኣምሲሉ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓሶት ጸብጻብ ይህብ

By   /  February 16, 2017  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ናይ 2002 – 2010 ዝተጣየሱ ካርድ ስም እንዳተጠቐመ 29 ዙርያ ከምተጣየሱ ኣምሲሉ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓሶት ጸብጻብ ይህብ

    Print       Email

እቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተዋህበ ናይ 200 ሚልዮን ኤውሮ ቅድመ ኩነታት  ንምምላእ መንግስቲ ኤርትራ 29 ዙርያ ከም ተጣየሱ ኣምሲሉ ጸብጻባት የቕርብ ምህላዉ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ንኤውሮጳዊ ሕብረት በብእዋኑ ኩሎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኪጣየሱ ኢዮም ፤ ንውሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ናብ 18 ኣዋርሕ ክምለስ ኢዩ ዝብል መብጸዓ ስለዝገበረ፤ ብሓሶት ኩሎም መበል 29 ዙርያ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ኢዮም ኣትዮም ዝብል ጸብጻብ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት የመሓላልፍ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

ንኣስማት ናይቶም ካብ 2001 ክሳብ 2010 ዝተጣየሱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕለትን ዓመተምህረትን ብምቕያር፤ ኣባላት 29 ዙርያ ኣምሲሉ ሊስታ ከምዘቕረበ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፤ ኩሎም ኣባላት 29 ዙርያ ናይ ምጥያስ መስርሕ ተወዲኡሎም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሶም ኣለዉ ዝብል ዛንታ ንኤምባሲታትን ልኡኻት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ይልእኽ ኣሎ። 

ብሕጂ ዝመጹ ዙርያታት እውን ናይዞም ካብ 2002 ክሳብ 2010 ዝተጣየሱ ኣስማት እንዳወሰዱ ከምዝተጣየሱ ኮይኖም ጸብጻቦም ክሓልፍ ሙኻኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፤ እዚ ዝርዝራት ምጥያስ ተጠቒሞም ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ብስም ደሞዝ ናይ እቶም ድሮ ዶብ ዝሰገሩ ኣታዊታቶም የኻዕብቱ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

ብኣንጻር እዚ ድራማ ካብ ሕዳር 2016 ጀሚሩ ዝኾነ ምጥያስ ይኹን ገዛኻ ጽናሕ ዝብል ፍታሓት ደው ክብል ጽኑዕ መምርኢ ካብ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል  ከምተመሓላለፈ ተፈሊጡ። ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ፐርሰናላት ዝግበር ዝነበረ ብሕማም ኮነ ብዕድመ ዝወሃብ ዝነበረ ፍቓድ ኣብዚ እዋን እዚ፤ ናይ ስርሒታት እዚን ምምሕዳርን ምስክርነት ዘይብሉ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ክልተ ወርሒ ንላዕሊ እንተገይሩ ከምዝኾብለለ ተቖጺሩ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰደሉ መምርሒ ከምዝተመሓላለፈ ተሓቢሩ። 

ብኻልእ ወገን ድሕሪ እቲ ዘይዕዉት ናይ ደሞዝ ወሰኽ ምትላል፤ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሰንኪ ዘለዎም ናይ ደሞዝ ዘይዕግበት ኣብ ናይ ውልቆም ንግድን ሕርሻን ዘይሕጋዊ ተግባራትን ተዋፊሮም ምህላዎም ተሓቢሩ። እቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት ምስ ምሻጥ መንቀሳቐስን ምስጋር ሰባት ናብ ዶባት ኢትዮጲያን ሱዳንን ዝተኣሳሰረ ሙኻኑ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብ 2016 ናይ 7 መራሕቲ ክፍላተሰራዊትን ምምሕዳራት ስለያን መካይን ኣብ ስግረዶብ ተዋፊረን ከምዝተረኸባ ተሓቢሩ። 

መንግስቲ ኤርትራ ወሰኽ ደሞዝ ዝብል ፕሮፖጋንዳ ድሕሪ ምፍናዉ፤ እቲ ደሞዝ ብስም ተቖራጺ ንሎጅስቲክስ፥ ምልኣኽ ንስድራቤት፥ ንውህለላ ኣብ ባንክ፥ ንመስርሒ ኣባይትኹም፥ ንስፖርት፥ ንህግደፍ እንዳተባህለ ተቖራሚሙ ኣብ ሰራዊት ዝበጽሕ ዳርጋ ናይ ጁባ መሻርፍ ጥራይ ሙኻኑ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና ሓቢርና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ፤ ብሰንኪ እዚ ድማ  እባላት ሰራዊት ኣብ ኣኼባታት፤ መንግስቲ ንገዛእ ደሞዝና  ስለምንታይ ኣብ ምንታይ መዓላ ከነውዕሎ ከምዘሎና ኣብ ክንዳና ኮይኑ ይውስን፥ እቶም ስድራ ዘይብልና ገንዘብኩም ናብ ባንክ ክቕመጠልኩም ንበሃለሉ ምኽንያት እንታዩ፥ ገንዘብና እንታይ ንገብሮ ንዓና ስለዝምልከት ምትእትታው መንግስቲ ደው ይበል፥ ንስድራቤት ብዝብል ምስምስ ክሳብ 610 ዝበጽሕ ካብ ደሞዝና ኪቖርጽ ዝተወሰነሉ ምኽንያት በየናይ ኣገባብ ኢዩ፥ ሰራዊት ባዕሉ ኣብ ባንክ ይቀመጠለይ ከይበለ ብኸመይ ኢዩ መንግስቲ ኣብ ክንዲኡ ኮይኑ ዝውስነሉ፥ ስለምንታይ ዝተጋነነ ፍልልይ ናይ ክፍሊት ኣብ መንጎ ሓለፍቲን ተራን፥ መማቐርቲ ተባሂሉ ዝውሰድ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ሰራዊት ክኣቱ ንርኢ ኣሎና፥ ዝብሉ ሕቶታት ብሰራዊት ተላዒሎም ክሳብ እዚ እዋን ይቕጽሉ ምህላዎም ተሓቢሩ። 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →