Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ደረቱ ዝሓለፈ ብልሽውና ንኤርትራ ናብ ጸድፊ ይመርሕዋ ካብ ዘለዉ ቀንዲ ተርእዮታት ሙኻኑ ተገሊጹ።

By   /  January 29, 2017  /  Comments Off on ደረቱ ዝሓለፈ ብልሽውና ንኤርትራ ናብ ጸድፊ ይመርሕዋ ካብ ዘለዉ ቀንዲ ተርእዮታት ሙኻኑ ተገሊጹ።

    Print       Email

ደረቱ ዝሓለፈ ብልሽውና ንኤርትራ ናብ ጸድፊ ይመርሕዋ ካብ ዘለዉ ቀንዲ ተርእዮታት ሙኻኑ ተገሊጹ።  ሎሚ ኣብ ኤርትራ ምሃብን ምቕባልን ብላዕ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ምህላዉ ዝገለጹ  ምንጭታት መድረኽ፤ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ፤ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲን ሓለፍቱን ዘሎ ብልሽውና፤ ኣብ ታሪኽ ሃገርና  – እንተላይ ኣብ መግዛእታዊ ታሪኽ ኤርትራ – ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ጽፍሒ በጺሑ ኣሎ ክብሉ  ገሊጾም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፤ ኣብ ኩሉ መዳያት ድኻን ሰብ ዘይብሉን ግዳይ ኪኸውን ከሎ፤ ሃብታምምን ሰብ ግዜን ዝደለይዎ ጉዳይ ኣብ ዝደለዮ እዋን የፈጽሙ ምህላዉ ይጥቀስ።

ብዘይካ ኣዚዮም ውሑዳት ብሕልና ዝምእዘዙ ደያኑ፤ እቶም ዝበዝሑ ‘ሞያውያን ፍትሒ’ ንፍርድን ዳንነትን ብገንዘብ ይሸጡ ምህላዎም፤ ብዙሓት መሰኻኽር የረድኡ ምህላዎምን፤ ፍርዲ ብገንዘብ ምግዛእ ልሙድ ኮይኑ ከምዘሎን ዝዘርዘሩ ምንጭታት መድረኽ፤  ኣብ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን እንተኾነ፤ ዝኾነ ኣብ መንግስታዊ ቤትጽሕፈት ዝካየድ ጉዳይ ብብላዕን ቅርበትን ኮይኑ ምህላዉ ሓቢሮም።

ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዘሎ ዝመሽመሸ ብልሽውና፤ ከምኡውን ብስም ኢጣልያውያን ‘ጎስት ኩባንያታት’ ብኣዚዮም ላዕለዎት ሓለፍትን፤ ኣምባሳደራትን፤ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን ዝግበር ዘሎ ስርቅን ሃነፍነፍን፤ ናይቲ ኣብ ጫፍ በጺሑ ዘሎ ምብልሻው መርኣያ ኢዩ ክብሉ እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ገሊጾም።

ምንጪ ብልሽውና ኤርትራ ህግደፍ ክንሱ፤ ናይ ሕዳር 2016 ዘዋሪ መልእኽቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ፤ ሰባት ካብ ስስዕቲ ርሒቖም ናይ እዋን ገድሊ ጽሬት ክመልሱ ዝጽውዕ ምንባሩ ኣዚዩ ዘገርም ኢዩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት፤ ኣብ 2017 ብልሽውና ዝበኣሰ ኪኸውን ሙኻኑ ርኡይ ምልክታት ኣለዉ ኢሎም።

(ሬድዮ መድረኽ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገዚፍ ብልሽውናታት ብዝምልከት ዝርዝር ጉዳያትን ኣስማትን ዝርከቦ ናይ ስእልን ድምጽን ሓበሬታን ጭብጥታትን በጺሕዎ ኣሎ።)

    Print       Email

You might also like...

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

Read More →