Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሓደ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ስድራቤቱ ሒዝዎ ዝኸይድ ዝነበረ ቁጻር እስቤዛ ኣብ ኬላ ሓጋዝ ምስተሃገረ ብዘንሃሮ ሕርቃን፤ ንሓደ ኣባል ግምሩክ ክቐትል ከሎ ንኽልተ ካልኦት ኣቑሲሉ። 

By   /  January 26, 2017  /  Comments Off on ሓደ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ስድራቤቱ ሒዝዎ ዝኸይድ ዝነበረ ቁጻር እስቤዛ ኣብ ኬላ ሓጋዝ ምስተሃገረ ብዘንሃሮ ሕርቃን፤ ንሓደ ኣባል ግምሩክ ክቐትል ከሎ ንኽልተ ካልኦት ኣቑሲሉ። 

    Print       Email

ብዕለት 19 ጥሪ ሰዓት 10 ናይ ቀትሪ ካብ ተሰነይን ብኣውተቡሳት ንስድራቢቶም ኣስቢዛ ተማሊኦም ናብ ኣስመራ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፤ ኣብ ሓጋዝ ንብረቶም ድሕሪ ምህጋሩ፤ በቲ ተግባራት ዝተቖጠዐ ሓደ ካብቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፤  ካብቶም ነቲ ቁጻር ምጻር ቡንን ሽኮርን ዝሃገርዎ ኣባላት ጉምሩክ ብረት ብምምንዛዕ፤ ሓደ ሰብ ከምዝቐተለ፤ ካልኦት ክልተ ድማ ከምዞቕሰለ ተሓቢሩ።

እቲ ኣባል ሰራዊት ድማ ድሕሪ እቲ ፍጻመ  ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቤትጽሕፈት ግምሩክ (ኬላ) ኢዱ ከምዝሃበ ተፈሊጡ።በቲ ዝተፈጠረ ኩነት ኣብቲ ሰዓት ዝንቀሳቐሳ ኣብ ዝነብራ ኣውቶብስ ዝነበረ ህዝቢ፤  ነቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ንኸይፍለጥ ብምባል፤ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ በቲ ኬላ ዝሓለፋ ንዝነበራ ኣውቶቡሳት ብዘይ ተፍትሽ ክሕልፍወን ነቲ ፍጻሜ ክዓብጥዎን ክም ተራእዩን  እውን ተፈሊጡ

ኣብ ጋሽ ባርካ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብዕረፍቲ ናብ ስድረኦም ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ተማሊኦሞ ንዝኸዱ ኪሎ ሽኮር፤ ቁጻር ቡን ኣብ ኬላታት ሓጋዝ ብዝተዋፈሩ ኣባላት ስለዝምንዛዕ፤ ነቶም ብድኽነትን ሽግርን ሓሲምዎም ዝጸንሑዎም ስድራቤቶም ጥራሕ ኢዶም ክኣትዉዎም ክሽገሩ ምጽነሖም ይፍለጥ።

ነጋዶ ወይ  ሃብታማት ስድራቤት ዘለዎም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ኬላ ቆጺሮሞም ዝጸንሑ ኣዘዝቲ  ከምዘሕልፍዎም፤ ይኹን ግን እዞም ንሶምን ስድራቤቶምን ድኻታት ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፤ ሒዞሞ ዝጓዓዙ ቁጻር ቡንን ሽኮርን ኣብ ኬላ ሓጋዝ ክህገርን ናብ ናይ ውልቀሰባት መዓላ ይውዕልን ምህላዉ ተፈሊጡ።

ኣብ ሓጋዝ ብብዝሒ ሚልዮናት ዝግመት ንብረት  ብዘይ ወረቀትን መረካከቢ ከም ዝህገርን ፤ ሓለፍቲ ነቲ ንብረት ተግምጢሎም ኣብ ኣስመራን ከረንን ከም ዝሸጥዎ ይፍለጥ ። ብሰንኪ እዚ ኣሰራርሓ ኣብ ኣስመራ ሽኮር ንኪሎ ክሳብ 70 ናቕፋ ይሽየጥ ከም ዘሎን ካልኦት ሃለኽቲ ውን ብተመሳሰላሊ ዋገኦም  እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ።

ከም ወይዘሪት ጽገሬዳ ዝኣመሰላ ናይ ጀነራላት ማዕተብ ኣብ ክሳደን ዝኣሰራ ነጋዶ 35 ኪሎ ወርቂ ብኤረፖርት ከሕልፋ ከለዋ ድኻታት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣዴታቶም ዝማልእዎ ቁጻር ቡን ኣብ ኬላታት ክህገር ምርኣይ ንቡዙሓት ዜጋታት ዘቖጥዕ ዘሎ ተግባራት  ኢዩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →